وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Mastering Android Privacy & Security

سرفصل های دوره

Become an expert for wide-ranging privacy and security topics!


1 - Introduction
 • 1 - Introduction
 • 2 - Course Overview
 • 3 - Download your slides.html
 • 3 - Mastering-Android-Privacy-Security-Udemy-Course.pdf
 • 3 - Mastering-Android-Privacy-Security-Udemy-Course-Useful-Links.pdf

 • 2 - Privacy Permissions
 • 4 - Permissions
 • 5 - Permissions Overview
 • 6 - Permissions Intro
 • 7 - Permissions Workflow
 • 8 - Permissions Demo
 • 9 - Permissions Special Permissions
 • 10 - Permissions Best Practices
 • 11 - Permissions Request Minimization
 • 12 - Permissions Demo Request Minimization
 • 13 - Permissions Prominent Disclosure Consent

 • 3 - Privacy Location
 • 14 - Location
 • 15 - Location Overview
 • 16 - Location Intro
 • 17 - Locations Background
 • 18 - Location Permission Best Practices
 • 19 - Location Use Minimization
 • 20 - Location Demo

 • 4 - Privacy Data
 • 21 - Data
 • 22 - Data Overview
 • 23 - Data Package Visibility
 • 24 - Data Package Visibility Use Cases
 • 25 - Data Scoped Storage
 • 26 - Data Unique Identifiers
 • 27 - Data Unique Identifiers Use Cases

 • 5 - Transparency Control
 • 28 - Transparency Control
 • 29 - Transparency Control Overview
 • 30 - Transparency Control Data Access Auditing
 • 31 - Transparency Control Data Access Auditing Demo
 • 32 - Transparency Control Data Safety
 • 33 - Transparency Control Data Safety Demo
 • 34 - Transparency Control Privacy UI Elements
 • 35 - Transparency Control Privacy UI Elements Demo

 • 6 - Privacy App Hibernation
 • 36 - App Hibernation

 • 7 - Privacy Privacy Sandbox
 • 37 - Privacy Sandbox
 • 38 - Privacy Sandbox Overview
 • 39 - Privacy Sandbox SDK Runtime
 • 40 - Privacy Sandbox PrivacyPreserving APIs

 • 8 - Security Android Security Concepts
 • 41 - Android Security Concepts
 • 42 - Android Security Concepts Overview
 • 43 - Android Security Intro
 • 44 - Kernel Security Linux Kernel
 • 45 - Kernel Security App Sandbox
 • 46 - Kernel Security SELinux
 • 47 - Kernel Security Verified Boot
 • 48 - Kernel Security Rooting
 • 49 - Kernel Security User Security
 • 50 - Kernel Security Additional Concepts
 • 51 - App Security Permissions
 • 52 - App Security IPC
 • 53 - App Security Signing
 • 54 - App Security Additional Concepts

 • 9 - Security Secure Storage
 • 55 - Secure Storage
 • 56 - Secure Storage Overview
 • 57 - Secure Storage Trusty TEE
 • 58 - Secure Storage Secure Element
 • 59 - Secure Storage Keystore
 • 60 - Secure Storage Authentication
 • 61 - Secure Storage Applications

 • 10 - Cryptography
 • 62 - Cryptography
 • 63 - Cryptography Overview
 • 64 - Cryptography Intro
 • 65 - Symmetric Cryptography
 • 66 - Symmetric Cryptography Modes of Operation
 • 67 - Modes of Operation ECB
 • 68 - Modes of Operation CBC
 • 69 - Modes of Operation CFB
 • 70 - Modes of Operation OFB
 • 71 - Modes of Operation CTR
 • 72 - Symmetric Cryptography Data Encryption Standard
 • 73 - Data Encryption Standard Walkthrough
 • 74 - Data Encryption Standard Demo
 • 75 - Cracking Data Encryption Standard
 • 76 - Symmetric Cryptography Triple DES
 • 77 - Triple DES Demo
 • 78 - Symmetric Cryptography Advanced Encryption Standard
 • 79 - Advanced Encryption Standard Walkthrough
 • 80 - Advanced Encryption Standard Demo
 • 81 - Cracking Advanced Encryption Standard
 • 82 - Asymmetric Cryptography Intro
 • 83 - Asymmetric Cryptography DiffieHellman Key Exchange
 • 84 - DiffieHellman Key Exchange Example
 • 85 - DiffieHellman Key Exchange Demo
 • 86 - Cracking DiffieHellman Key Exchange
 • 87 - Asymmetric Cryptography RSA
 • 88 - RSA Example
 • 89 - RSA Demo
 • 90 - Cracking RSA
 • 91 - Asymmetric Cryptography Elliptic Curve Cryptography
 • 92 - Elliptic Curve Cryptography DiffieHellman Algorithm
 • 93 - Elliptic Curve Cryptography Digital Signature Algorithm
 • 94 - Elliptic Curve Cryptography Demo
 • 95 - Asymmetric Cryptography ECC vs RSA
 • 96 - Cracking Elliptic Curve Cryptography
 • 97 - Android KeyStore System
 • 98 - Android KeyStore System Demo
 • 99 - Hashing Intro
 • 100 - Hashing MD5
 • 101 - Hashing SHA1
 • 102 - Hashing SHA1 vs SHA2 vs SHA3
 • 103 - Hashing SHA2 Adoptions
 • 104 - Hashing SHA3
 • 105 - Hashing Demo
 • 106 - HMAC
 • 107 - HMAC Demo

 • 11 - Local Data Protection
 • 108 - Local Data Protection
 • 109 - Local Data Protection Overview
 • 110 - Storage Types File System Storage
 • 111 - Media Permissions Android 13 14
 • 112 - Media Permissions Demo
 • 113 - Storage Types SharedPreferences DataStore
 • 114 - Storage Types SQL NoSQL Databases
 • 115 - Jetpack Security Intro
 • 116 - Jetpack Security MasterKey
 • 117 - Modes of Operation Galois Counter Mode
 • 118 - MasterKey Demo
 • 119 - Jetpack Security EncryptedFile
 • 120 - EncryptedFile Demo
 • 121 - Jetpack Security EncryptedSharedPreferences
 • 122 - AES256SIVCMAC
 • 123 - EncryptedSharedPreferences Demo
 • 124 - Securing DataStore
 • 125 - SQL Databases Passcodebased Encryption
 • 126 - NoSQL Databases Security Considerations

 • 12 - Network Data Protection
 • 127 - Network Data Protection
 • 128 - Network Data Protection Overview
 • 129 - Public Key Infrastructure
 • 130 - Transport Layer Security TLS
 • 131 - Certificate Pinning
 • 132 - Certificate Transparency
 • 133 - Certificate Transparency Demo
 • 134 - Certificate Revocation
 • 135 - Network Security Config
 • 136 - Network Security Config Demo

 • 13 - Authentication Authorization
 • 137 - Authentication Authorization
 • 138 - Authentication Authorization Overview
 • 139 - Authentication vs Authorization
 • 140 - Biometric Authentication
 • 141 - Biometric Authentication Demo
 • 142 - User Authentication Authentication Methods
 • 143 - Credential Manager
 • 144 - WebAuthn
 • 145 - Credential Manager Demo
 • 146 - OAuth 20
 • 147 - OAuth 20 Google OAuth 20 for Mobile
 • 148 - OAuth 20 Demo
 • 149 - Refresh Token
 • 150 - OpenID Connect
 • 151 - JSON Web Token JWT
 • 152 - ID Token
 • 153 - OpenID Connect Google Identity Services
 • 154 - Single Signon SSO
 • 155 - APIs Basic Authentication
 • 156 - APIs API Keys
 • 157 - APIs OAuth 20
 • 158 - APIs JWT

 • 14 - Additional Topics
 • 159 - Google IO 2023 Privacy Security Updates

 • 15 - Outro
 • 160 - Recap
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 34147
  حجم: 2967 مگابایت
  مدت زمان: 767 دقیقه
  تاریخ انتشار: 29 فروردین 1403
  دسته بندی محصول
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید