وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Mastering 8086 Microprocessor and Assembly language Programs

سرفصل های دوره

Learn the concepts of 8086 architecture,instruction set,assembler directives and assembly language programming


1. Introduction to 8086 architecture Architecture
 • 1. Introduction
 • 2. 8086 Microprocessor Architecture
 • 3. Register organization of 8086 microprocessor
 • 4. pin diagram of 8086 microprocessor
 • 5. Physical memory organization of 8086 microprocessor
 • 6. Memory map of 8086 microprocessor
 • 7. IO address capability or IO address map for 8086

 • 2. Timing diagrams of 8086
 • 1. 8086 system bus structure or Bus operation of 8086
 • 2. Minimum mode configuaration of 8086
 • 3. 8284 clock generator
 • 4. Minimum mode 0f 8086 Timing diagrams for reading and writing (input and output)
 • 5. Maximum mum configuration for 8086
 • 6. Maximum mode Timing diagrams for reading and writing (input and output) for 8086

 • 3. Intruction set of 8086 microprocessor
 • 1. Introduction to Instruction set
 • 2. Addressing modes of 8086(register,immediate,direct,register indirect addr modes)
 • 3. Addressing modesBased,Indexed ,based indexed Addressing
 • 4. Addressing modes contd., string,relative,implied addressing modes
 • 5. classification of instructions
 • 6. data transfer instructions-Usage of MOV instruction
 • 7. data transfer instructions- XCHG,LES
 • 8. LDS and LES instruction in data transfer type
 • 9. Arithmetic instructions--ADD,ADC
 • 10. MUL and IMUL instructions in arithmetic type
 • 11. DIV and IDIV instructions in arithmetic type
 • 12. INCREMENT and DECREMENT instructions in arithmetic
 • 13. DAA instruction in 8086
 • 14. DAS instruction in 8086
 • 15. CBW and CWD instructions in 8086
 • 16. ASCII instructions--AAA and AAS
 • 17. ASCII instructions --AAM and AAD
 • 18. logical operations-AND operation
 • 19. Logical operations-AND, OR ,XOR,NOT,NEG instructions
 • 20. CMP instruction in 8086
 • 21. TEST instruction in 8086
 • 22. Rotate instructions-RCR,ROR,ROL
 • 23. Shifting of Instructions-SAR,SAL,SHR
 • 24. Transfer of control or Branch Instructions (Jump vs Call instructions)
 • 25. Different types of jump instructions
 • 26. Different types of LOOP instructions
 • 27. Different types of CALL instructions
 • 28. String manipulation type instructions
 • 29. Flag manipulation of instructions
 • 30. stack related instructions (PUSH,POP,PUSHF,POPF)
 • 31. Assembler directives

 • 4. Assembly Level Language programming
 • 1. Intoduction Assembly language and its format
 • 2. Assembly language flow chart steps
 • 3. Assembly language programming development tools
 • 4. Assembly language programming for 8 bit ADDITIONSUBTRACTIONMULTIPLICATIONDIV
 • 5. ALP for 16 bit ADDSUBMULDIV and 32 bit ADDITION & SUBTRACTION programs
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 34135
  حجم: 3674 مگابایت
  مدت زمان: 490 دقیقه
  تاریخ انتشار: 29 فروردین 1403
  دیگر آموزش های این مدرس
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید