در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

Making Your C# 7 Code More Functional

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

With lots of new functional syntax in C#, programmers may struggle to find proper place for it in their notoriously object-oriented code. This course unveils the mystery and puts OO and functional design elements in the right proportion.


1. Course Overview
 • 1. Course Overview

 • 2. Challenging the Object-oriented Mindset
 • 1. Programming into a Language, Not in It
 • 2. Version Check
 • 3. What Follows in This Course
 • 4. Demonstrating the Object-oriented Mindset
 • 5. Riding on the Polymorphism Wave
 • 6. Challenging the Object-oriented Mindset
 • 7. Summary

 • 3. Adding Functional-style Filters to Object Model
 • 1. Recognizing Immutable State as a Neces
 • 2. Narrowing Down the Role of Public Functions
 • 3. Completing the Functional Model
 • 4. Using the Functional Model
 • 5. Summary

 • 4. Introducing Pure Functions to Object Design
 • 1. Inventing Pure Functions
 • 2. Returning a Tuple from a Function
 • 3. Understanding Referential Transparency
 • 4. Understanding the Need for Memoization
 • 5. Summary

 • 5. Memoization with Pure Functions
 • 1. Inventing Dynamic Programming as a Generalized Memoization
 • 2. Implementing Memoized Dynamic Programming Solution
 • 3. Precalculated Dynamic Programming
 • 4. Inventing an Algorithm Using Dynamic Programming
 • 5. Implementing Full Memoization
 • 6. Understanding the Benefits of Memoization
 • 7. Summary

 • 6. Working with Pure Member Functions
 • 1. Relating Member Functions to Pure Functions
 • 2. Pure Functions Require Immutable Arguments
 • 3. Making Functional C#
 • 4. Completing the Value Type Implementation
 • 5. Using Value Objects as Keys
 • 6. Summary

 • 7. Pattern Matching with C# 7
 • 1. Efficiently Testing Runtime Types
 • 2. Mapping Types with [switch]
 • 3. Applying Type Matching in Functional Code
 • 4. Understanding the Ternary Operator
 • 5. Pattern Matching with Ternary Operator
 • 6. Summary

 • 8. Metaprogramming with Extension Methods
 • 1. Understanding Metaprogramming with Extension Methods
 • 2. Externalizing a Pure Function
 • 3. Attaching a Method to a Type
 • 4. Living with No Polymorphism in Extension Method
 • 5. Simulating Polymorphism with Extension Methods
 • 6. Summary

 • 9. Function Composition with Object Model
 • 1. Function Composition in Object Code
 • 2. Chaining Method Calls
 • 3. Building a Powerful Solution on Function Composition
 • 4. Analyzing the Function Composition Solution
 • 5. Summary

 • 10. Understanding Railway-oriented Programming
 • 1. Recognizing the Need for Optional Objects
 • 2. Introducing Railway-oriented Programming
 • 3. Designing the Option Type
 • 4. Using Optional Objects
 • 5. Summary

 • 11. Handling Errors in Functional Style
 • 1. Introducing the Either Type
 • 2. Implementing the Bare Either Type
 • 3. Adding Behavior to Either
 • 4. Demo - Railway Orientation in Business Applications
 • 5. Applying the Option Type
 • 6. Applying the Either Type
 • 7. Summary