وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Logic Design using Verilog | New Approach!

سرفصل های دوره

Advance Digital Design using verilog.


1 - Introduction
 • 1 - Introduction

 • 2 - Adder
 • 2 - HA and FA
 • 3 - Ripple carry adder

 • 3 - Mux
 • 4 - Mux
 • 5 - Gates with mux

 • 4 - Vectored mux
 • 6 - Design Vectored Mux
 • 7 - 42 Priority encoder
 • 8 - 83 priority encoder Solution

 • 5 - Comparator
 • 9 - 1bit comparator
 • 10 - Vectored Comparator

 • 6 - MinMax logic design
 • 11 - MinMax
 • 12 - MinMidMax
 • 13 - MinMidhMidlMin Solution

 • 7 - Vectored Adder
 • 14 - Design Vectored Adder
 • 15 - Next Seconds

 • 8 - Vectored DFF
 • 16 - Design Vectored DFF
 • 17 - 3bit 0 to 7 counter
 • 18 - Mod 5 counter

 • 9 - Design Project
 • 19 - HMS Counter
 • 20 - Mod 4 Mod 5 counter using FSM

 • 10 - Verilog
 • 21 - Introduction to Verilog

 • 11 - Tools Installation
 • 22 - Downloading Modelsim
 • 23 - Installing Modelsim
 • 24 - Running code in edaplayground

 • 12 - Combinational Logic in Verilog
 • 25 - Basic Gates using Verilog
 • 25 - and-gate.zip
 • 25 - run.zip
 • 25 - testbench.zip
 • 26 - HA and FA using basic gates Verilog
 • 26 - fa.zip
 • 26 - ha.zip
 • 26 - run.zip
 • 26 - testbench.zip
 • 27 - Modelling Styles
 • 27 - design.zip
 • 27 - run.zip
 • 27 - testbench.zip
 • 28 - Vectored Mux using Verilog
 • 28 - mux.zip
 • 28 - run.zip
 • 28 - testbench.zip
 • 29 - 42 priority encoder using Verilog
 • 29 - encoder.zip
 • 29 - mux.zip
 • 29 - run.zip
 • 29 - testbench.zip
 • 30 - 83 Priority encoder using verilog Solution
 • 30 - encoder.zip
 • 30 - mux.zip
 • 30 - run.zip
 • 30 - testbench.zip
 • 31 - Vectored comparator using verilog Using waveforms
 • 31 - comp.zip
 • 31 - run.zip
 • 31 - testbench.zip
 • 31 - wave.zip
 • 32 - MinMax using verilog
 • 32 - mm.zip
 • 32 - run.zip
 • 32 - testbench.zip
 • 33 - MinMidMax Solution
 • 33 - mm.zip
 • 33 - mmm.zip
 • 33 - run.zip
 • 33 - testbench.zip
 • 34 - Vectored Adder with small checker logic
 • 34 - adder.zip
 • 34 - run.zip
 • 34 - testbench.zip
 • 35 - Next seconds using verilog
 • 35 - design.zip
 • 35 - run.zip
 • 35 - testbench.zip

 • 13 - Sequential Logic in Verilog
 • 36 - Vectored DFF using Verilog
 • 36 - design.zip
 • 36 - run.zip
 • 36 - testbench.zip
 • 37 - 3bit 0 to 7 counter using verilog
 • 37 - design.zip
 • 37 - run.zip
 • 37 - testbench.zip
 • 38 - Mod 5 counter using verilog
 • 38 - design.zip
 • 38 - run.zip
 • 38 - testbench.zip

 • 14 - HMS Project in verilog
 • 39 - HMS counter part 1
 • 40 - HMS counter part 2
 • 40 - design.zip
 • 40 - run.zip
 • 40 - testbench.zip

 • 15 - Verification
 • 41 - Part 2 and Part 3

 • 16 - To delete
 • 42 - Logic Gates
 • 43 - Mux
 • 44 - Adders
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 29027
  حجم: 2255 مگابایت
  مدت زمان: 301 دقیقه
  تاریخ انتشار: 22 دی 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید