وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Learning & Development Tools and Methods: Master Course 2024

سرفصل های دوره

Learn and apply Learning and Development tools and methods in the learning interventions in your organization.


1 - Introduction to Learning and Development
 • 1 - Introduction to the Course
 • 1 - Section 1.html
 • 2 - Course Guidelines.html
 • 3 - Understanding the Role of Learning and Development Professionals
 • 4 - Current Trends and Challenges in LD
 • 4 - Section-1-Practice-Exercise.pdf

 • 2 - Foundations of Learning and Development
 • 2 - Section 2.html
 • 5 - The Science of Learning
 • 6 - Learning Theories and Their Practical Application
 • 6 - Section-2-Practice-Exercise.pdf

 • 3 - Classroom Training
 • 3 - Section 3.html
 • 7 - Definition of Classroom Training
 • 8 - Advantages of Classroom Training
 • 9 - Challenges of Classroom Training
 • 10 - Effective Classroom Training Strategies
 • 10 - Section-3-Practice-Exercise.pdf

 • 4 - OntheJob Learning
 • 4 - Section 4.html
 • 11 - Definition of OntheJob Learning
 • 12 - Advantages of OntheJob Learning
 • 13 - Challenges of OntheJob Learning
 • 14 - Section-4-Practice-Exercise.pdf
 • 14 - Strategies for Facilitating OntheJob Learning

 • 5 - eLearning
 • 5 - Section 5.html
 • 15 - Definition of eLearning
 • 16 - Advantages of eLearning
 • 17 - Challenges of eLearning
 • 18 - Types of eLearning Content
 • 19 - Customization and Personalization
 • 20 - Interactive and Engaging Elements
 • 21 - Accessibility and Inclusivity
 • 21 - Section-5-Practice-Exercise.pdf

 • 6 - Flipped Classroom
 • 6 - Section 6.html
 • 22 - Definition of the Flipped Classroom
 • 23 - Advantages of the Flipped Classroom
 • 24 - Challenges of the Flipped Classroom
 • 25 - Types of Flipped Classroom Content
 • 26 - Active Learning Strategies in the Flipped Classroom
 • 27 - Assessment and Feedback in the Flipped Classroom
 • 27 - Section-6-Practice-Exercise.pdf

 • 7 - Blended Learning
 • 7 - Section 7.html
 • 28 - Definition of Blended Learning
 • 29 - Advantages of Blended Learning
 • 30 - Types of Blended Learning Models
 • 31 - Designing Blended Learning Activities
 • 32 - Engagement in Blended Learning
 • 33 - Assessment and Feedback
 • 34 - Technological Considerations
 • 35 - Instructors Role in Blended Learning
 • 35 - Section-7-Practice-Exercise.pdf

 • 8 - Experiential Learning
 • 8 - Section 8.html
 • 36 - Definition of Experiential Learning
 • 37 - Key Principles of Experiential Learning
 • 38 - Benefits of Experiential Learning
 • 39 - Practical Examples of Experiential Learning
 • 40 - Integrating Experiential Learning
 • 40 - Section-8-Practice-Exercise.pdf

 • 9 - Coaching and Mentoring
 • 9 - Section 9.html
 • 41 - Coaching Principles and Techniques
 • 42 - Example of Coaching
 • 43 - Mentoring for Professional Development
 • 44 - Example of Mentoring
 • 45 - Section-9-Practice-Exercise.pdf
 • 45 - The Role of Coaches and Mentors in LD

 • 10 - Personal and Professional Development
 • 10 - Section 10.html
 • 46 - Personal Development Plans PDPs
 • 47 - Examples of Personal Development Plans
 • 48 - Goal Setting and Continuous Improvement
 • 49 - SelfDirected Learning Strategies
 • 50 - Examples of SelfDirected Learning
 • 50 - Section-10-Practice-Exercise.pdf

 • 11 - Advanced Learning Strategies
 • 11 - Section 11.html
 • 51 - Job Rotation as a Development Method
 • 52 - Social Learning in the Digital Age
 • 53 - Gamification in Learning
 • 54 - Mobile Learning and Microlearning
 • 55 - Peer Learning Networks
 • 56 - Learning Experience Platforms LXPs
 • 56 - Section-11-Practice-Exercise.pdf

 • 12 - Selecting the Right Development Methods
 • 12 - Section 12.html
 • 57 - Needs Analysis and Identification
 • 58 - Customizing Learning Solutions
 • 59 - Design Thinking in Learning and Development
 • 59 - Section-12-Practice-Exercise.pdf

 • 13 - Case Studies and Practical Application
 • 60 - Case Study XYZ Corporation a global technology firm.html
 • 61 - Case Study ABC Retail a major player in the retail industry.html

 • 14 - Conclusion
 • 62 - Conclusion and The Road Ahead
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 31807
  حجم: 9500 مگابایت
  مدت زمان: 256 دقیقه
  تاریخ انتشار: 6 فروردین 1403
  دیگر آموزش های این مدرس
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید