وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Learn Wi-Fi Password Penetration Testing (WEP/WPA/WPA2)

سرفصل های دوره

46+ Videos to teach you how to hack and secure Wi-Fi (WEP, WPA, WPA2, WPA/WPA2 Enterprise)


01 - Introduction
 • 001 01-Intro.pdf
 • 001 Introduction

 • 01 - Preparation
 • 001 Lab Overview And Needed Software
 • 002 Initial Preparation
 • 003 Installing Kali Linux as a VM on Windows
 • 004 Installing Kali Linux as a VM on Apple Mac OS
 • 005 Installing Kali Linux as a VM on Linux
 • 006 Basic Overview Of Kali Linux
 • 007 Linux Terminal And Basic Commands
 • external-links.txt

 • 02 - Network Basics
 • 001 Networks Basics
 • 002 Connecting a Wireless Adapter To Kali
 • 003 What is MAC Address And How To Change It
 • 004 Wireless Modes - Managed And Monitor Mode Explained
 • 005 Sniffing Basics - Using Airodump-ng
 • 006 WiFi Bands - 2.4Ghz And 5Ghz Frequencies
 • 007 Targeted Sniffing Using Airodump-ng
 • 008 Deauthentication Attack (Disconnecting Any Device From The Network)
 • 009 Discovering Hidden Networks
 • 010 Connecting To Hidden Networks
 • 011 Bypassing Mac Filtering (Blacklists And Whitelists)
 • external-links.txt

 • 03 - WEP Cracking
 • 001 Cracking Sections Introduction
 • 002 03-WEP-Cracking.pdf
 • 002 Theory Behind Cracking WEP
 • 003 WEP Cracking - Basic Case
 • 004 Associating With Target Network Using Fake Authentication Attack
 • 005 ARP Request Reply Attack
 • 006 Chopchop Attack
 • 007 Fragmentation Attack
 • 008 Cracking SKA Networks

 • 04 - WPAWPA2 Cracking
 • 001 WPA Cracking - Introduction

 • 05 - WPAWPA2 Cracking - Exploiting WPS
 • 001 WPA Cracking - Exploiting WPS Feature
 • 002 Bypassing Failed to associate Issue
 • 003 Bypassing 0x3 And 0x4 Errors
 • 004 WPS Lock - What Is It And How To Bypass it
 • 005 Unlocking WPS

 • 06 - WPAWPA2 Cracking - Wordlist Attacks
 • 001 How To Capture The Handshake
 • 002 Creating a Wordlist
 • 002 Some-Links-To-Wordlists-1.txt
 • 003 Cracking Key Using A Wordlist Attack
 • 004 Saving Cracking Progress
 • 005 Using Huge Wordlists With Aircrack-ng Without Wasting Storage
 • 006 Saving Cracking Progress When Using Huge Wordlists Without Wasting Storage
 • 007 Speeding the Cracking Process Using Rainbow Tables
 • 008 Cracking WPAWPA2 Much Faster Using GPU - Part 1
 • 009 Cracking WPAWPA2 Much Faster Using GPU - Part 2

 • 07 - WPAWPA2 Cracking - WPAWPA2 Enterprise
 • 001 What is WPAWPA2 Enterprise And How it Works
 • 002 How To Hack WPAWPA2 Enterprise
 • 003 Stealing Login Credentials
 • 004 Cracking Login Credentials

 • 08 - Protection
 • 001 Securing Systems From The Above Attacks
 • 002 How to Configure Wireless Security Settings To Secure Your Network

 • 09 - Bonus Section
 • 001 Bonus Lecture - Discounts.html
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 18335
  حجم: 1599 مگابایت
  مدت زمان: 358 دقیقه
  تاریخ انتشار: 3 شهریور 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید