وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Learn Speed Reading & Boost Memory

سرفصل های دوره

Unlock Your Potential: Master Speed Reading and Advanced Memory Techniques


1 - Introduction
 • 1 - Course Overview
 • 2 - Defining Learning Objectives
 • 3 - Setting Tangible Goals
 • 4 - Adopting a Growth Mindset
 • 5 - Gathering Resources

 • 2 - Accelerated Reading
 • 6 - Eliminating Subvocalization
 • 7 - Advanced Techniques for Enhancing Reading Velocity and Comprehension
 • 8 - Maximizing Focus for Enhanced Reading Efficiency
 • 9 - Strategic PreReading for Enhanced Comprehension
 • 10 - Chunking and Memory Palace Techniques
 • 11 - Expanding Peripheral Vision and Reducing Subvocalization

 • 3 - Memory and Retention
 • 12 - Optimizing Memory for LongTerm Retention and Mastery
 • 13 - Enhancing Learning and Recall with Mnemonics and Visualization Techniques
 • 14 - Effective NoteTaking and Spaced Repetition for Enhanced Learning

 • 4 - Reading Comprehension
 • 15 - Accelerating Reading Comprehension with Active Reading Techniques
 • 16 - Analysis of Complex Texts

 • 5 - Advanced Reading Application
 • 17 - Rapid Serial Visual Presentation RSVP Method
 • 18 - Specialized Texts Techniques for Academic and Technical Materials
 • 19 - Accelerating Fluency in Foreign Language

 • 6 - Memory Improvement Techniques
 • 20 - Cultivating Durable Memory Capacities with Creative Techniques
 • 21 - Techniques for Working and LongTerm Retention
 • 22 - Overcoming Decay and Enhancing Recall

 • 7 - Integrating Speed Reading and Memory Techniques
 • 23 - Integrating Rapid Learning Tactics into Academic Disciplines
 • 24 - Research and SelfStudy Workflow for Maximum Productivity
 • 25 - Cultivating Lifelong Learning Mindsets and Habits for Knowledge Accumulation

 • 8 - Overcoming Hurdles in Rapid Learning
 • 26 - Sustaining Growth and Motivation
 • 27 - Strategies to Prevent Overload and Burnout
 • 28 - Integrating Rapid Learning Skills into Everyday Life

 • 9 - Conclusion
 • 29 - Reflecting and Expanding on Learned Skills
 • 30 - Culminating Our Journey Mastering and Applying Rapid Learning Skills
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 31100
  حجم: 836 مگابایت
  مدت زمان: 121 دقیقه
  تاریخ انتشار: 2 اسفند 1402
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید