وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Learn Cinema 4d From Scratch : From Beginner To Advanced

سرفصل های دوره

Learn Cinema 4d in a simple way and level up your motion graphics game one level up.


1 - Introduction
 • 1 - Introduction

 • 2 - 01 Introduction To The User Interface
 • 2 - 01 Introduction to the user interface
 • 3 - 02 Navigation and views

 • 3 - 02 Parametric Objects
 • 4 - 01 Object And Attribute Manager
 • 5 - 02 Object properties
 • 6 - 03 Movement of an objects
 • 7 - 04 Parenting objects
 • 8 - 05 Null Objects
 • 9 - 06 Dining table

 • 4 - 03 Editable Objects
 • 10 - 01 Editable Object
 • 11 - 02 Enable Axis
 • 12 - 03 Phong Tag
 • 13 - 04 Selection Tools
 • 14 - 05 Line Cut
 • 15 - 06 Plane Cut and Loop Cut
 • 16 - 07 Extrude And Inner Extrude
 • 17 - 08 Bevel

 • 5 - 04 Splines
 • 18 - 01 Editable Splines
 • 19 - 02 Parametric Splines
 • 20 - 03 How To Import Slies
 • 21 - 04 Subdivision Surface
 • 22 - 05 Lathe
 • 23 - 06 Sweep
 • 24 - 07 Extrude
 • 25 - 08 Loft
 • 26 - 09 Bezier

 • 6 - 05 Deformers
 • 27 - 01 Bend
 • 28 - 02 Concept Of Falloff
 • 29 - 03 Bulge Shear Taper Twist
 • 30 - 04 Multiple Deformer To One Object
 • 31 - 05 FFD
 • 32 - 06 Warp And Spline Warp
 • 33 - 07 Bevel
 • 34 - 08 Collision
 • 35 - 09 Explosion Fx
 • 36 - 10 Explosion
 • 37 - 11 Formula
 • 38 - 12 Melt
 • 39 - 13 Shatter

 • 7 - 06 Instance Object
 • 40 - 01 Array
 • 41 - 02 Atom Array
 • 42 - 03 Boole
 • 43 - 04 Spline Mask
 • 44 - 05 Metal Ball
 • 45 - 06 Symmetry
 • 46 - 07 Cloner
 • 47 - 08 Volume Builder And Volume Mesher

 • 8 - 07 Robot Modeling
 • 48 - 01 Robot Modeling Part 1
 • 49 - 02 Robot Modeling Part 2
 • 50 - 03 Robot Modeling Part 3
 • 51 - 04 Robot Modeling Part 4
 • 52 - 05 Robot Modeling Part 5

 • 9 - 08 Lights
 • 53 - 01 omni
 • 54 - 02 Area
 • 55 - 03 Spot And Target Light
 • 56 - 04 Visible And Volumetric Light

 • 10 - 09 Robot Lighting
 • 57 - 01 Robot Lighting

 • 11 - 10 Materials
 • 58 - 01 Applying Materials
 • 59 - 02 Color Channels
 • 60 - 03 Gradient And Noise
 • 61 - 04 Luminance Channel
 • 62 - 05 Reflectance
 • 63 - 06 Transparency
 • 64 - 07 Glow
 • 65 - 08 Bump and Displacement

 • 12 - 11 Adding Materials To The Robot Model
 • 66 - 01 Adding Materials To The Robot Model

 • 13 - 12 Animation And Keyframes
 • 67 - 01 Timeline And Keyframes
 • 68 - 02 F Curve
 • 69 - 03 Timeline Dopesheet
 • 70 - 04 Bouncing Ball Animation

 • 14 - 13 Animation Of Robot
 • 71 - 01 Animation Of Robot

 • 15 - 14 Dynamics
 • 72 - 01 Rigid Body And Collider Body
 • 73 - 02 Gravity Time Scale Density
 • 74 - 03 Custom Velocity

 • 16 - 15 Adding Dynamics In Our Robot Scean
 • 75 - 01 Adding Dynamics In Our Robot Scean

 • 17 - 16 Emitter
 • 76 - 01 Emitter
 • 77 - 02 Forces
 • 78 - 03 Dynamics

 • 18 - 17 MoGraph
 • 79 - 01 Effectors
 • 80 - 02 Formula Push Apart and Random Effector
 • 81 - 03 Shader And Step
 • 82 - 04 Fracture
 • 83 - 05 Voronoi Fracture
 • 84 - 06 Voronoi Fracture Dynamics
 • 85 - 07 Tracer
 • 86 - 08 MoText

 • 19 - 18 Camera
 • 87 - 01 Camera
 • 88 - 02 Target Camera
 • 89 - 03 Depth Of Field
 • 90 - 04 Protection Tag
 • 91 - 05 Align To Spline Tag

 • 20 - 19 Render Settings
 • 92 - 01 Render Settings

 • 21 - 20 Text Animation
 • 93 - 01 Text Animation 1 Part 1
 • 94 - 02 Text Animation 1 Part 2

 • 22 - 21 Logo Animation
 • 95 - 01 Adidas Logo Animation Part 1
 • 96 - 02 Adidas Logo Animation Part 2

 • 23 - 22 Looping Animation
 • 97 - 01 Looping Animation Part 1
 • 98 - 02 Looping Animation Part 2
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 17608
  حجم: 4641 مگابایت
  مدت زمان: 449 دقیقه
  تاریخ انتشار: 28 مرداد 1402
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید