وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

LaTeX Tutorials: A comprehensive Series

سرفصل های دوره

LaTeX for Technical Writing


1. Introduction to LaTeX
 • 1.1 1. LaTeX Introduction.pdf
 • 1.2 LaTeX Tutorial Book.pdf
 • 1. An introduction to LaTeX
 • 2.1 2. LaTeX Installation.pdf
 • 2. How to install Miktex and Texstudio on Windows 13
 • 3.1 2. LaTeX Installation.pdf
 • 3. How to install Miktex and Texstudio on Windows 23
 • 4.1 2. LaTeX Installation.pdf
 • 4.2 3. TeXStudio Interface.pdf
 • 4. How to install Miktex and Texstudio on Windows 33
 • 5. How to start the first document in LaTeX

 • 2. Document Structure and Formatting
 • 1. How to create chapters, sections, and subsections in LaTeX
 • 2. How to create a Table of Contents, List of Figures, and List of Tables in LaTeX
 • 3. How to format text, font sizes, and font effects in LaTeX
 • 4. How to change font color in LaTeX
 • 5. How to make number or bullet lists in LaTeX
 • 6. How to do horizontal and vertical spacing in LaTeX
 • 7. How to do line spacing, one-half, and double spacing in LaTeX

 • 3. Tables and Figures
 • 1. How to write tables in LaTeX 13
 • 2. How to write tables in LaTeX 23
 • 3. How to write tables in LaTeX 33
 • 4. How to insert figures in LaTeX 12
 • 5. How to insert figures in LaTeX 22

 • 4. Math and Equations
 • 1. How to write equations in LaTeX
 • 2. How to write special characters and Greek letters in LaTeX
 • 3. How to write powers and indices in LaTeX
 • 4. How to write fractions and binomials in LaTeX
 • 5. How to write sums and integrals in LaTeX
 • 6. How to write matrices in LaTeX

 • 5. Labels and References
 • 1.1 Labeling.pdf
 • 1. How to label a chapter, section, figure, table, and equation in LaTeX 12
 • 2.1 Labeling.pdf
 • 2. How to label a chapter, section, figure, table, and equation in LaTeX 22
 • 3. How to insert references in LaTeX 12
 • 4. How to insert references in LaTeX 22

 • 6. Advanced Document Types
 • 1.1 Beamer.pdf
 • 1. How to make a presentation or beamer in LaTeX 13
 • 2.1 Beamer.pdf
 • 2. How to make a presentation or beamer in LaTeX 23
 • 3.1 Beamer.pdf
 • 3. How to make a presentation or beamer in LaTeX 33
 • 4.1 LoA.pdf
 • 4. How to make a list of abbreviations or nomenclature in LaTeX
 • 5.1 Chemistry.pdf
 • 5. How to write Chemistry in LaTeX 12
 • 6.1 Chemistry.pdf
 • 6. How to write Chemistry in LaTeX 22
 • 7. How to change default names and settings in LaTeX
 • 8. How to do revision under track changes in LaTeX
 • 9. How to make ones own customized reference style in LaTeX
 • 10.1 Thesis Template.rar
 • 10. How to write a thesis in LaTeX 12
 • 11.1 Thesis Template.rar
 • 11. How to write a thesis in LaTeX 22
 • 12.1 elsarticle template.rar
 • 12. How to write an article in LaTeX
 • 13.1 CV Tex Template.rar
 • 13. How to make a CV in LaTeX
 • 14.1 MCQs Paper Template.rar
 • 14.2 MCQsPaperTemplate.pdf
 • 14. How to make shuffled MCQs paper in LaTeX
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 29006
  حجم: 4720 مگابایت
  مدت زمان: 502 دقیقه
  تاریخ انتشار: 22 دی 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید