وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Langchain & LLMs – Real World AI Projects and Apps in Python

سرفصل های دوره

Build Real world projects in LangChain and LLM AI to get a job as AI Engineer and drive business value


1 - Introduction
 • 1 - Introduction Setup and Quickstart to LangChain
 • 2 - Cloning Repository
 • 3 - Pip install libraries
 • 4 - API Keys Needed
 • 5 - Quick Intro to LangChain

 • 2 - Customer Support Bot Drive Revenue and Customer Retention with LangChain LLM
 • 6 - Customer Support Bot Demo
 • 7 - Customer Support Bot Understanding Realworld Business Value
 • 8 - Coding the Foundation Building Blocks for Your Customer Support Bot
 • 9 - Overview Foundational Building Blocks
 • 10 - Frontend Development with Jupyter IPywidgets
 • 11 - Frontend Development with Jupyter IPywidgets Part 2
 • 12 - Frontend Development with Jupyter IPywidgets Part 3
 • 13 - Deploying Customer Support Bot on Heroku App

 • 3 - ProfitBoosting Insights Automated Business Analytics Dashboard with LLM
 • 14 - Automated Analytics Dashboard LangChain Demo
 • 15 - Automated Analytics Using LLM Understanding Realworld Business Potential
 • 16 - Core Problem What most gets wrong about LLM analytics integration
 • 17 - Solved Fully automated analytics solution using LLM
 • 18 - Frontend development with Streamlit Visual Charts
 • 19 - Decoding Chart Complexity Analyzing LLMs Limits in Code Generation
 • 20 - LangChain as Solution to LLMs Limits
 • 21 - Next Problem Limits of LLM AI Technology in Visual Chart Generation
 • 22 - Seamless Integration LangChain with Streamlit
 • 23 - LangChain with Streamlit Part2
 • 24 - Adding Automated Actionable Insights Text to Analytics Automation

 • 4 - AI Finance Assistant RealTime Financial Insights with LangChain
 • 25 - AI Finance Assistant Demo
 • 26 - Overview Foundations of Building Your AI Finance Chatbot
 • 27 - Harnessing External Docs Powering Your AI Finance Chatbot with Youtube
 • 28 - Expanding External Docs Integrating Google Search into Finance Chatbot
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 29026
  حجم: 1326 مگابایت
  مدت زمان: 178 دقیقه
  تاریخ انتشار: 22 دی 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید