وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

LangChain For Developers: Using OpenAI LLMs in Python

سرفصل های دوره

Learn how to connect LangChain to OpenAI to work with LLMs in Python through practical examples.


1 - Introduction to Langchain & LLMs
 • 1 - What is Langchain
 • 2 - Understanding LLMs
 • 3 - Installing Langchain & Hello World Example
 • 3 - langchain-install-and-helloworld.zip

 • 2 - Langchain Models
 • 4 - Different Types of Supported Models
 • 5 - Working with LLM Models
 • 6 - Chat Models In Langchain
 • 7 - What Are Embeddings
 • 8 - Using OpenAI Text Embeddings to Analyze Sentiment
 • 9 - Google Colab Notebook For Langchain Models.html
 • 9 - langchain-models.zip

 • 3 - Prompting & Parsing In Langchain
 • 10 - Prompting Best Practices Formatting Few Shot Prompting & CoT
 • 10 - prompting-best-practices.zip
 • 11 - Using Langchains Builtin Prompt Templates
 • 12 - Output Parsers in Langchain
 • 13 - Google Colab Notebook for Prompt Templates & Output Parsers.html
 • 13 - langchain-prompts-output-parsers.zip

 • 4 - Memory Chaining & Indexes
 • 14 - Managing Chatbot Memory in Langchain
 • 14 - memory.zip
 • 15 - What is Chaining
 • 16 - How To Build Chains in Langchain
 • 16 - chaining.zip
 • 17 - Langchain Document Loaders & Vectorstores
 • 17 - articles.csv
 • 17 - langchain-indexes.zip

 • 5 - Langchain Agents
 • 18 - What are Langchain Agents
 • 19 - Working With Langchain Agents
 • 20 - Building An Arxiv Summarizer Agent
 • 21 - Google Colab Notebook for Langchain Agents.html
 • 21 - langchain-agents.zip

 • 6 - Querying Your Data Using Chat Models
 • 22 - Document Loaders For Different Data Types & Sources
 • 22 - langchain-documentloading.zip
 • 22 - reviews-data.csv
 • 23 - Document Splitting Exploring Different Methods
 • 23 - langchain-documentloading.zip
 • 24 - Recap on Vector Stores
 • 24 - embedding-data-using-vectorstores.zip
 • 25 - Advanced Retrieval Methods
 • 25 - advanced-retrieval-methods.zip
 • 26 - Querying Your Data with Chat Models
 • 26 - talking-about-your-data.zip

 • 7 - Projects For Applying Advanced Querying Methods
 • 27 - Scaling Up Our Arxiv Research Bot
 • 27 - arxiv-research-bot.zip
 • 28 - Utilizing YouTube as a Data Source for Chatbot Models
 • 29 - Hooking Up Our Chatbot to Wikipedia
 • 29 - wikipedia-chatbot.zip
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 18785
  حجم: 1022 مگابایت
  مدت زمان: 126 دقیقه
  تاریخ انتشار: 14 شهریور 1402
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید