وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Jetpack Compose and SOLID Principles: Building Robust Apps

سرفصل های دوره

Learn to Build Robust and Scalable Android Apps with Jetpack Compose and SOLID Principles


1. Introduction
 • 1. Introduction

 • 2. Initial Project And Source Code
 • 1.1 source code.html
 • 1. Initial Project Source Code
 • 2. What well build
 • 3. Project Walkthrough

 • 3. Introduction to clean architecture
 • 1. What are SOLID PRINCIPLE
 • 2. Clean Architecture in Android Apps

 • 4. The News API
 • 1. The Api well Use
 • 2. Testing the Api with postman

 • 5. Implementing Headline feature
 • 1. Organizing the project structure in Android studio
 • 2. Set up Domain contract and Models
 • 3. Setting up Headline feature
 • 4. Headline Api setup
 • 5. Local Contract Dto
 • 6. Setup Newsy database
 • 7. Setup Headline Table
 • 8. Headline Data Access Object(Dao)
 • 9. Headline Mapper
 • 10. Headline Remote Mediator with Paging 3
 • 11. Implementing Load Function for Remote Mediator
 • 12. ArticleHeadlineMapper
 • 13. Error Handling in Remote Mediator
 • 14. Handling paging key
 • 15. Headline repository Implementation
 • 16. Dipendency Injection with Dagger Hilt

 • 6. Home Presentation Feature
 • 1. Refactoring Core Presentation Code
 • 2. Home State Data Object
 • 3. Home Ui Events
 • 4. Home View Model Implementation
 • 5. Home Screen Set up
 • 6. Home Top Bar Component
 • 7. Headline Item Extension Function
 • 8. Header Title Component
 • 9. Header title Item Implementation
 • 10. Headline Item Component implementation
 • 11. Updating Auto scrolling Logic
 • 12. Implementing Horizontal Pager Composable
 • 13. Headline Card Implentation
 • 14. Connecting Headline Card with Horizontal Pager
 • 15. Updating Headline Item Extension Function
 • 16. Paging Loading Item
 • 17. Test Run Newsy App
 • 18. Solving Dagger Hilt Binging and Re run Newsy

 • 7. Discover Feature
 • 1. Introduction
 • 2. Discover Article Table
 • 3. Discover Remote Key Table
 • 4. Discover Article Dao
 • 5. Discover Remote Key Dao
 • 6. Discover Remote Mediator Starter
 • 7. Discover Remote Api
 • 8. Initialization of Discover Remote Mediator
 • 9. Implementing Load Function
 • 10. Discover Repository
 • 11. Fixing Headline Mapper Logic
 • 12. Discover Dependency Injection Module
 • 13. Discover use cases
 • 14. The Disconver UI
 • 15. Extending Home Viewmodel With Discover Data
 • 16. Discover Item Extension Function
 • 17. Disover Chips
 • 18. Newsy Article Item Composable
 • 19. Updating Category Fetching Logic
 • 20. Navigation Intro
 • 21. Navigation Screens
 • 22. Navigation Actions
 • 23. Newsy Navigation Graph
 • 24. Newsy App Composable

 • 8. Detail and Headline Feature
 • 1. Detail Dto
 • 2. Detail Dao
 • 3. Domain Detail Entity
 • 4. Detail Repository 1
 • 5. Resource Holder class
 • 6. Detail Repository 2
 • 7. Detail Module
 • 8. Detail state and View model Implementation
 • 9. Detail Screen
 • 10. Detail Components Composables
 • 11. Detail Screen Implementation
 • 12. Detail Navigation
 • 13. Headline Viewmodel
 • 14. Headline Screen Composable
 • 15. Navigation Composable for Headline Screen

 • 9. Search Feature
 • 1. Search Feature Intro
 • 2. Search Api Endpoint (postman)
 • 3. Search Article Remote Dto
 • 4. Search Api Implementation-Retrofit
 • 5. Search Tables-Room database
 • 6. Search Dao
 • 7. Search Paging Implementation-paging 3
 • 8. Search Paging Load Function Implementation
 • 9. Search Repository
 • 10. Search Usecases
 • 11. Search Module
 • 12. Search Events
 • 13. Search Viewmodel
 • 14. Search Screen Implementation
 • 15. Updating Detail Viewmodel
 • 16. Fixing Search paging Logic

 • 10. Navigation Drawer
 • 1. Intro
 • 2. Navigation Drawer Composable
 • 3. Newsy Logo Composable
 • 4. Model drawer sheet Implementation

 • 11. Favourite Feature
 • 1. Favourite Dto
 • 2. Favourite Dao
 • 3. Newsy Database Update
 • 4. Favourite Data
 • 5. Favourite Repository
 • 6. Favourite Repository Implementation
 • 7. Favourite Module
 • 8. Favourite ViewModel
 • 9. Favourite Screen
 • 10. Update Navigation Graph Composable
 • 11. Fixing Data Loading Issue
 • 12. Discover Button Logic Update
 • 13. App Progress

 • 12. Settings Feature
 • 1. Intro
 • 2. Settings Table-Room Database
 • 3. Settings Dao
 • 4. Settings Repository
 • 5. Settings Use Cases
 • 6. Settings Module
 • 7. Settings Events
 • 8. Discover Button Logic Update
 • 9. Navigation Graph Update
 • 10. Fixing Settings Issues
 • 11. Updating Home Feature With Settings
 • 12. Newsy Splash Screen Implementation
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 28998
  حجم: 4527 مگابایت
  مدت زمان: 499 دقیقه
  تاریخ انتشار: 22 دی 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید