وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

JavaScript Programming for Beginners: Master JavaScript FAST

سرفصل های دوره

JavaScript for Beginners: "Just Enough" JavaScript Training with JavaScript Examples. Master JavaScript Fast in 2023.


1. Welcome Note JavaScript Programming Fun
 • 1. JavaScript Programming for Beginners - Master JavaScript FAST
 • 2. Two Minutes ~ Celebration Our JavaScript Coding Fun - Beginning!

 • 2. Lets Get Started
 • 1. Code Editors Options & Installation
 • 2. [Code Fun # 1] Printing Hello World & Playing Around Print Statements

 • 3. JavaScript Building Bricks
 • 1. Inline & Multiple Line Comments
 • 2. [Code Fun # 2] JavaScript Variable Declarations
 • 3. [Code Fun # 3] JavaScript Variable Declarations & Assignments
 • 4. [Code Fun # 4] Manipulating JavaScript Variables

 • 4. Who am I JavaScript Basic Data types
 • 1. [Code Fun # 5] Float Numbers, Division, Multiplication
 • 2. [Mini-Project # 1 Fun] Tiny Calculator
 • 3.1 Mini-Calculator Code.html
 • 3. [Mini-Project # 1 Walkthrough] Tiny Calculator
 • 4. [Code Fun # 6] Floating Point Operations & Operations Shortcuts
 • 5. [Code Fun # 7] String Operations Accessing Strings, String Length Finding

 • 5. Lets get Introduced to Functions
 • 1. [Code Fun # 8] Functions Basic Print Function
 • 2. [Code Fun # 9]Functions Adding 3 numbers
 • 3. [Code Fun # 10] Functions Adding & Multiplying 3 Numbers
 • 4. [Code Fun # 11] Functions Introduction Word Game
 • 5. [Code Fun # 12] Functions Numeric & Float Parameters Passing

 • 6. Its JavaScript Lists - A linear Structure !
 • 1. [Code Fun # 13] Lists Numeric & Float Arrays (Bonus Modulus Operator)
 • 2. [Code Fun # 14] Nested Lists & Nested List Operations
 • 3. [Mini-Project # 2 Fun] Differentiating Even Odd Numbers
 • 4. [Code Fun # 15] Lists Shift Operation
 • 5. [Code Fun # 16] Lists Unshift Operation
 • 6. [Code Fun # 17] Lists Operations Push & Pop
 • 7. [Code Fun # 18] Nested List with Functions

 • 7. JavaScript Bits and Pieces
 • 1. [Code Fun # 19] Local vs Global variables
 • 2. [Code Fun # 20] Variable Scope, Increment & Decrement Operator
 • 3. [Code Fun # 21] Scope of Parameter Variables

 • 8. Lets play with JavaScript Mini-Projects
 • 1.1 Mini- Hours Min Sec.html
 • 1. [Mini-Project # 3 Fun] Time Convertor
 • 2.1 Mini- tables Storage in functions.html
 • 2. [Mini-Project # 4 Fun] Tables Storage
 • 3. [Mini-Project # 5 Fun] Simulate a Data Structure
 • 4.1 Mini- Simulate a data structure.html
 • 4. [Mini-Project # 5 Walkthrough] Simulate a Data Structure

 • 9. JavaScript Conditionals Should I go this way or that way
 • 1. [Code Fun # 22] if Conditional Statement
 • 2. [Code Fun # 23] if-else Conditional Statement
 • 3. [Code Fun # 24] if-elseif-else Statements
 • 4. [Code Fun # 25] Boolean Variables, Strict & Flexible Strings Comparisons

 • 10. JavaScript Logical Operations !
 • 1. [Practice Activity Yay!] Learn Operators Usage Multiple of a number
 • 2. [Code Fun # 26] Logical AND operator & nested if statements
 • 3. [Code Fun # 27] Syntax Error vs Logical Error
 • 4. [Code Fun # 28] Logical Operator OR and AND
 • 5. [Code Fun # 29] Mixed Logical Operations
 • 6.1 Rainfall Classification.html
 • 6. [Mini-Project # 6] Rain Fall Classification
 • 7.1 mini-evolved calculator.html
 • 7. [Mini-Project # 7] Evolved Tiny Calculator
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 18780
  حجم: 1379 مگابایت
  مدت زمان: 210 دقیقه
  تاریخ انتشار: 14 شهریور 1402
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید