وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

HTML CSS JavaScript for Beginners Modern Web Design Course

سرفصل های دوره

Explore how to build amazing interactive and dynamic websites using HTML - CSS - JavaScript and jQuery


1 - Introduction to web development and web design
 • 1 - Introduction to web development
 • 2 - HTML-CSS-and-JavaScript.pdf
 • 2 - Web Developer Tools and Resources

 • 2 - Learn HTML Course Section
 • 3 - Introduction to HTML
 • 4 - CodePen.txt
 • 4 - HTML-1.pdf
 • 4 - Lesson-Source.zip
 • 4 - Section Source Code.html
 • 5 - Getting to Know HTML
 • 6 - What is an Element
 • 7 - HTML page structure
 • 8 - HTML metadata
 • 9 - HTML Doctype
 • 10 - More on Metadata and DocType.html
 • 11 - Try it make index page
 • 12 - Exercise 1 Start Code.html
 • 13 - Element Formatting HTML
 • 14 - HTML Headings
 • 15 - Self Closing Tags
 • 16 - HTML Exercise 2
 • 17 - Exercise 2 Start Code.html
 • 18 - HTML Comments
 • 19 - Preformatted Text
 • 20 - HTML Entities
 • 21 - HTML text formatting
 • 22 - More HTML text formatting
 • 23 - Text Formatting Sample Code.html
 • 24 - Practice text formatting
 • 25 - Divs and Spans to organize content
 • 26 - HTML5 Semantic Elements
 • 27 - Text File for Next exercise.html
 • 28 - Exercise 3 HTML5 Semantic Elements
 • 28 - exercise-3-start.html
 • 29 - Exercise 3.html
 • 30 - Placeholder Content
 • 31 - Hyperlinks Anchor Tag
 • 32 - Try it Build a Page
 • 33 - HTML sample site code example.html
 • 34 - Adding Images to your Page
 • 35 - Exercise 4 Images
 • 36 - Exercise 4 HTML images.html
 • 37 - HTML lists
 • 38 - Sample Code HTML lists.html
 • 39 - Exercise 5 Adding Lists
 • 40 - Exercise 5 Source code.html
 • 41 - Exercise 6 rebuild the first website
 • 42 - Exercise 6 Source Code.html
 • 43 - Exercise 7 Nested Lists
 • 44 - Exercise 7 Source Code Sample.html
 • 45 - HTML tables
 • 46 - Sample Tables.html
 • 47 - HTML tables with Style
 • 48 - HTML Forms
 • 49 - HTML Form Sample Code.html
 • 50 - Create a Contact Form
 • 51 - HTML Form options
 • 52 - Form Submission
 • 53 - More input types HTML5
 • 54 - Source Code sample input type.html
 • 55 - More with HTML5 Forms
 • 56 - Sample Code sign up form HTML.html
 • 57 - HTML form fieldset
 • 58 - Exercise 9 Form Practice
 • 59 - Exercise 9 Source Code.html
 • 60 - HTML iframes
 • 61 - Exercise 10 Build a Site
 • 62 - Exercise 10 Website Sample HTML.html

 • 3 - CSS Section
 • 63 - Introduction to CSS
 • 64 - CSS section resources and Source Code.html
 • 64 - CSS-1.pdf
 • 64 - example-CSS.zip
 • 65 - What is CSS
 • 66 - Basics of CSS
 • 67 - CSS Inline Style
 • 68 - Source Code inline Styles.html
 • 69 - CSS Style Tag Styling
 • 70 - CSS selection example.html
 • 71 - Creating and using CSS file
 • 72 - Attach Style CSS file.html
 • 73 - CSS selection and classes
 • 74 - CSS element selection Class id and tag.html
 • 75 - CSS Colors
 • 76 - CSS Color Selection and options example code.html
 • 77 - CSS Background Property
 • 78 - CSS Background Color style example.html
 • 79 - CSS Display Property
 • 80 - CSS display property example CSS code.html
 • 81 - CSS for List items
 • 82 - CSS Exercise 1 style a simple website
 • 83 - CSS Exercise 1 Source Code.html
 • 84 - Measures and Properties CSS
 • 85 - CSS Divs and Spans
 • 86 - Styling Text CSS
 • 87 - Source Code examples CSS divs and spans and styling.html
 • 88 - CSS font Family
 • 89 - Google Fonts CSS
 • 90 - CSS Fonts source code and resources.html
 • 91 - CSS Exercise 2
 • 92 - CSS Exercise 2 Source Code and examples.html
 • 93 - CSS Floats Images
 • 94 - CSS float elements
 • 95 - CSS Float examples source code.html
 • 96 - CSS Box Model
 • 97 - CSS Box model source example.html
 • 98 - Exercise 3 CSS
 • 99 - CSS Exercise 3 Source Code.html
 • 100 - Exercise 3 Solution
 • 101 - CSS Outline
 • 102 - CSS outline source code examples.html
 • 103 - CSS position
 • 104 - CSS position example source code.html
 • 105 - Exercise 4 Image grid
 • 106 - CSS Exercise 4 source code.html
 • 107 - CSS fun with Hyperlinks
 • 108 - CSS hyperlink source code.html
 • 109 - CSS Pseudo Classes
 • 110 - Source Code Pseudo Selection Classes CSS.html
 • 111 - CSS and Tables
 • 112 - CSS for tables.html
 • 113 - CSS Overflow and MaxWidth
 • 114 - CSS Element Alignments
 • 115 - CSS overflow and element alignment source code example.html
 • 116 - Website Project Part 1
 • 116 - exercise1.html
 • 117 - Website Project Part 2
 • 118 - Website Project Part 3
 • 119 - Source Code.html

 • 4 - Learn JavaScript section
 • 120 - Welcome to JavaScript
 • 121 - JavaScript.pdf
 • 121 - JavaScript.zip
 • 121 - Section source code and resources.html
 • 122 - Write JavaScript
 • 123 - Update HTML element
 • 124 - Source code console example.html
 • 125 - JavaScript Code
 • 126 - JavaScript Variables
 • 127 - JavaScript Variables in Action
 • 128 - JavaScript Coding example Variables.html
 • 129 - JavaScript Try it Exercise 1
 • 130 - Operators and assignments
 • 131 - JavaScript Functions
 • 132 - Source Code JavaScript Functions.html
 • 133 - JavaScript Exercise 2 Function
 • 134 - JavaScript Exercise 2 Source code.html
 • 135 - Closer look at functions
 • 136 - Source Code code functions.html
 • 137 - JavaScript Objects
 • 138 - Source Code Objects.html
 • 139 - JavaScript 3 Exercise 3 Objects
 • 140 - JavaScript Exercise 3 coding example.html
 • 141 - JavaScript Arrays
 • 142 - Array Methods
 • 143 - JavaScript Source Code Array examples.html
 • 144 - Condition Statements JavaScript
 • 145 - Combine with Functions
 • 146 - JavaScript Switch
 • 147 - JavaScript Conditions and switch Example code.html
 • 148 - JavaScript Loops
 • 149 - Source Code Loops.html
 • 150 - JavaScript String Methods
 • 151 - Source Code String method examples.html
 • 152 - ES6 JavaScript
 • 153 - Source Code Let and Const ES6.html
 • 154 - Document Object Model DOM
 • 155 - Eventlisteners JavaScript
 • 156 - JavaScript Event listeners.html
 • 157 - JavaScript Exercise 4 Event Checker Exercise
 • 158 - Source Code Exercise 4.html

 • 5 - JavaScript Document Object Model DOM
 • 159 - Introduction to JavaScript DOM
 • 160 - What is the DOM
 • 161 - DOM-JavaScript.zip
 • 161 - JavaScript-DOM.pdf
 • 161 - Source Code and Resources.html
 • 162 - JavaScript DOM Manipulation
 • 163 - Source Code DOM.html
 • 164 - JavaScript DOM Selection
 • 165 - Element Text Manipulation
 • 166 - Change Classes DOM
 • 167 - JavaScript DOM Examples and source code.html
 • 168 - Change Styles DOM
 • 169 - Element Attribute Manipulation
 • 170 - Source Code and Examples DOM style and element attributes.html
 • 171 - Interactive DOM Events
 • 172 - Select Multiple Elements
 • 173 - KeyPress Events
 • 174 - JavaScript Mouse Events
 • 175 - JavaScript DOM events.html
 • 176 - JavaScript DOM Create your own Elements
 • 177 - DOM Create elements.html
 • 178 - Event listeners to New elements
 • 179 - DOM add event listeners create elements.html
 • 180 - Create Dynamic List
 • 181 - List Project Exercise Input add new Element
 • 182 - JavaScript Project Source Code Project List.html
 • 183 - Project Bonus Adding Object Value
 • 184 - Dynamic Values to Element Objects.html

 • 6 - JavaScript HTML5 Canvas Drawing
 • 185 - Getting started with HTML5 draw a line
 • 186 - drawing a square or rectangle
 • 187 - drawing a circle
 • 188 - creating a dashed line
 • 189 - animation moving a rectangle
 • 190 - creating a semi circle
 • 191 - create multiple circles
 • 192 - responding to user input
 • 193 - request animation frame

 • 7 - JavaScript JSON and AJAX
 • 194 - Introduction to JSON
 • 195 - JSON.pdf
 • 195 - JSON-source-code.zip
 • 195 - Source Code and resource.html
 • 196 - What is JSON
 • 197 - JSON as Data
 • 198 - Solution Create JSON
 • 199 - JSON JavaScript object example.html
 • 200 - JSON details
 • 201 - Solution output JSON to HTML
 • 202 - Output JSON JavaScript Object Example.html
 • 203 - JavaScript Arrays of Objects
 • 204 - JavaScript Arrays and Objects.html
 • 205 - JavaScript Solution Array Objects
 • 206 - Array Object JavaScript Output example.html
 • 207 - JavaScript Loop Object Data
 • 208 - Solution Loop Object Data
 • 209 - JavaScript Loop Example source Code.html
 • 210 - JavaScript add to Object
 • 211 - JavaScript Object Examples.html
 • 212 - JavaScript JSON methods
 • 213 - JavaScript Methods JSON parse and stringify.html
 • 214 - Local Storage Values
 • 215 - Solution Local Storage
 • 216 - JavaScript Local Storage examples and source code.html
 • 217 - JavaScript Fetch
 • 218 - Solution JavaScript Fetch
 • 219 - Catching Errors Shorthand
 • 220 - JavaScript Fetch.html
 • 221 - JSON with multiple items
 • 222 - Solution forEach JSON
 • 223 - JSON Conclusion
 • 224 - JSON AJAX solution source code and example.html

 • 8 - Learn jQuery
 • 225 - jQuery Introduction to section
 • 226 - Source Code and resources.html
 • 226 - jQuery.pdf
 • 226 - source.zip
 • 227 - Why jQuery and What is it
 • 228 - Selecting with jQuery
 • 229 - jQuery Fun with Styling
 • 230 - jQuery Source Code example.html
 • 231 - jQuery Content
 • 232 - jQuery text html append prepend example.html
 • 233 - jQuery Attributes
 • 234 - jQuery addClass removeClass html examples.html
 • 235 - Image and Form Attributes
 • 236 - jQuery Form and attribute examples.html
 • 237 - jQuery Click Events
 • 238 - jQuery text toggleClass click.html
 • 239 - Document Ready Event Listener
 • 240 - jQuery document ready example.html
 • 241 - jQuery Mouse Events
 • 242 - Keyboard Events jQuery
 • 243 - jQuery On Event listener
 • 244 - jQuery Mouse Events Keyboard Events examples and source code.html
 • 245 - jQuery Effects Hide Show
 • 246 - jQuery hide show toggle example.html
 • 247 - jQuery Fade Effect
 • 248 - jQuery fadeIn fadeOut fadeToggle examples.html
 • 249 - jQuery Slide Effect
 • 250 - jQuery slideDown slideUp slideToggle.html
 • 251 - jQuery Animate Effect
 • 252 - jQuery animate example source code.html
 • 253 - jQuery AJAX
 • 254 - jQuery AJAX examples.html
 • 255 - Load and CORS error
 • 256 - AJAX and Form data
 • 257 - Multiple Items in response output
 • 258 - Get API JSON data output to HTML page example.html
 • 259 - Select Element
 • 260 - jQuery Select examples.html
 • 261 - Course jQuery Exercise
 • 262 - jQuery Project Source code.html

 • 9 - Web Design and Development Questions Answers and Code Snippets
 • 263 - JavaScript PopUp Modal
 • 264 - How to create a popup modal window HTML CSS and JavaScript source Code.html
 • 265 - Box Model and Border Box Sizing Example
 • 266 - Code Example Box Model sizing.html
 • 267 - How to select Dynamic elements from the page using QuerySelectorAll
 • 268 - QuerySelectorAll List items added Dynamically Source Code and Example.html
 • 269 - Add Page Elements Dynamically to DOM add Event Listeners all matching elements
 • 270 - Source Code Add Event Listener to Page Elements add Elements Dynamically to page.html
 • 271 - How to Output JavaScript Objects and Arrays to a web page JSON
 • 272 - Source Code ComplexJavaScript Objects.html
 • 273 - Bonus Lecture.html
 • 273 - Brackets-Code-Editor-Guide.pdf
 • 273 - HTML-Introduction.pdf
 • 273 - JavaScript-Guide-2020.pdf
 • 273 - Web-Hosting.pdf
 • 274 - HTML Bookmark Links and Sticky Menu CSS coding Example
 • 275 - Source Code HTML Bookmarks anchor tags CSS mini sticky menu at top of page.html
 • 276 - JavaScript Object Construction Example
 • 277 - Source Code JavaScript Object Construction Example.html
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 36679
  حجم: 9837 مگابایت
  مدت زمان: 941 دقیقه
  تاریخ انتشار: 26 اردیبهشت 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید