وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

HTML & CSS: From Zero to Hero

سرفصل های دوره

Learn to build engaging websites and interfaces for real world applications with HTML & CSS


1 - Introduction
 • 1 - CSS.pdf
 • 1 - Course Intro
 • 1 - HTML.pdf
 • 2 - What are HTML CSS and JavaScript
 • 3 - How are web pages served
 • 4 - Visual Studio Code Setup

 • 2 - HTML
 • 2 - HTML Basics Elements and Attributes Quiz.html
 • 4 - HTML Forms Media Elements Semantic Elements and Styles Quiz.html
 • 5 - HTML.pdf
 • 5 - HTML Best Practices Accessibility and SEO.html
 • 5 - HTML Intro
 • 6 - 01-HTMLBasics.zip
 • 6 - 01-HTML-Basics.pptx
 • 6 - HTML Basics
 • 7 - 02-BasicHTMLElements.pptx
 • 7 - 02-BasicHTMLElements.zip
 • 7 - Basic HTML Elements
 • 8 - 03-HTMLAttributes.pptx
 • 8 - 03-HTMLAttributes.zip
 • 8 - HTML Attributes
 • 9 - 04-HTMLLinks.pptx
 • 9 - 04-HTMLLinks.zip
 • 9 - HTML Links
 • 10 - 05-HTMLLists.pptx
 • 10 - 05-HTMLLists.zip
 • 10 - HTML Lists
 • 11 - 06-HTMLTables.pptx
 • 11 - 06-HTMLTables.zip
 • 11 - HTML Tables
 • 12 - 07-HTMLForms.pptx
 • 12 - 07-HTMLForms.zip
 • 12 - HTML Forms
 • 13 - 08-HTMLMediaElements.pptx
 • 13 - 08-HTMLMediaElements.zip
 • 13 - HTML Media Elements
 • 14 - 09-HTML5SemanticElements.pptx
 • 14 - 09-HTMLSemantics.zip
 • 14 - HTML 5 Semantic Elements
 • 15 - 10-HTMLStyles.pptx
 • 15 - 10-HTMLStyles.zip
 • 15 - HTML Styles
 • 16 - 12-ARIALabels.pptx
 • 16 - HTML Accessibility
 • 17 - 13-SEOHTML.pptx
 • 17 - SEO for HTML
 • 18 - 12-SimpleWebSite.zip
 • 18 - Build a simple HTML web site
 • 19 - 11-HTMLBestPractices.pptx
 • 19 - 11-HTMLBestPractices.zip
 • 19 - HTML Best Practices

 • 3 - CSS
 • 6 - CSS Basics Selectors Properties and Values and CSS Specificity Quiz.html
 • 7 - Absolute and Relative Units CSS Colors and CSS Box Model Quiz.html
 • 8 - Floating and Positioning Quiz.html
 • 9 - Centering Displaying and Shaping Elements Quiz.html
 • 10 - Typography and Backgrounds Quiz.html
 • 11 - Transforms Transitions and Animations Quiz.html
 • 12 - CSS Flexbox Grid and RWD Quiz.html
 • 20 - CSS.pdf
 • 20 - Intro CSS
 • 21 - 01-CSSBasics.pptx
 • 21 - 01-CSSBasics.zip
 • 21 - CSS Basics
 • 22 - 02-SelectorsPropertiesValues.pptx
 • 22 - 02-SelectorsPropertiesValues.zip
 • 22 - Selectors properties and values
 • 23 - 03-CSSSpecificity.pptx
 • 23 - 03-CSSSpecificity.zip
 • 23 - CSS Specificity
 • 24 - 04-RelativeAbsoluteUnits.pptx
 • 24 - 04-RelativeAndAbsoluteUnits.zip
 • 24 - Absolute and Relative Units
 • 25 - 05-CSSColors.pptx
 • 25 - 05-CSSColors.zip
 • 25 - CSS Colors
 • 26 - 06-CSSBoxModel.pptx
 • 26 - 06-CSSBoxModel.zip
 • 26 - CSS Box Model
 • 27 - 07-CSSFloating.pptx
 • 27 - 07-CSSFloating.zip
 • 27 - CSS Float Part 1
 • 28 - CSS Float Part 2
 • 29 - 08-CSSPositioning.pptx
 • 29 - 08-CSSPositioning.zip
 • 29 - CSS Positioning
 • 30 - 09-CSSCenteringElements.pptx
 • 30 - 09-CSSCenteringElements.zip
 • 30 - Centering Elements
 • 31 - 10-CSSDisplay.pptx
 • 31 - 10-CSSDisplayingElements.zip
 • 31 - Displaying Elements
 • 32 - 11-CSSShapingElements.pptx
 • 32 - 11-CSSShapingElements.zip
 • 32 - Shaping Elements
 • 33 - 12-CSSTypography.pptx
 • 33 - 12-Typography.zip
 • 33 - Typography
 • 34 - 13-CSSBackgroundsAndGradients.pptx
 • 34 - 13-CSSBackgroundsGradients.zip
 • 34 - CSS Backgrounds and Gradients
 • 35 - 14-CSSTransforms.pptx
 • 35 - 14-CSSTransforms.zip
 • 35 - CSS Transforms
 • 36 - 15-CSSTransitionsAndAnimations.pptx
 • 36 - 15-CSSTransitionsAnimations.zip
 • 36 - CSS Transitions Animations
 • 37 - 16-CSSFlexBox.zip
 • 37 - 16-CSSFlexbox.pptx
 • 37 - CSS Flexbox
 • 38 - 17-CSSGrid.pptx
 • 38 - 17-CSSGrid.zip
 • 38 - CSS Grid
 • 39 - 18-CSSRWD.pptx
 • 39 - 18-RWD.zip
 • 39 - Responsive Web Design
 • 40 - 19-CSSGridSystems.pptx
 • 40 - 19-CSSGridSystems.zip
 • 40 - CSS Grid Systems
 • 41 - 20-CSSWebLayouts.pptx
 • 41 - 20-WebLayouts.zip
 • 41 - Web Layouts Part 1
 • 42 - Web Layouts Part 2
 • 43 - 21-CSSPreprocessors.zip
 • 43 - 22-CSSPreprocessors.pptx
 • 43 - CSS Preprocessors
 • 44 - 23-CSSBestPractices.pptx
 • 44 - CSS best practices

 • 4 - Building a One Pager Web Site
 • 45 - Intro
 • 45 - OnePagerWebSite.zip
 • 46 - Common CSS and Utility Classes
 • 47 - Building the Header Element
 • 48 - Building the Slider Banner
 • 49 - Building the Footer Element
 • 50 - Building the About Us Section
 • 51 - Building the Services and Technologies Section
 • 52 - Building the Teams Section
 • 53 - Building the Contact Sections
 • 54 - Adding Interactivity to the Navigation Elements
 • 55 - OnePagerWebSite.zip
 • 55 - Optimizing the Website

 • 5 - Bootstrap
 • 56 - Intro to Bootstrap
 • 57 - Grid system media queries and responsive columns
 • 58 - Core Components
 • 59 - Utilities

 • 6 - Summary
 • 60 - Final Words
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 31776
  حجم: 6055 مگابایت
  مدت زمان: 823 دقیقه
  تاریخ انتشار: 6 فروردین 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید