وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

How to Doodle Beginner Course

سرفصل های دوره

Learn How To Doodle And Think Visually


1 - Week 1
 • 1 - Day1 Visual Alphabet lesson overview
 • 2 - Course-Overview-Guidelines-and-Materials-Needed.pdf
 • 2 - Day 1 Visual Alphabet Description lesson plan.html
 • 2 - Examples.txt
 • 3 - Day 2 Reverse Engineering Using the Visual Alphabet lesson overview
 • 4 - Day 2 Reverse Engineering Using the Visual Alphabet lesson plan.html
 • 4 - Examples.txt
 • 5 - Day 3 Doodling Things Around Your Home lesson overview
 • 6 - Day 3 Doodling Things Around Your Home lesson plan.html
 • 6 - Examples.txt
 • 7 - Day 4 Doodling All Kinds of Random Stuff lesson overview
 • 8 - Day 4 Doodling All Kinds of Random Stuff lesson plan.html
 • 8 - Examples.txt
 • 9 - Day 5 First Doodling Creative Challenge lesson overview
 • 10 - Day 5 First Doodling Creative Challenge lesson plan.html
 • 10 - Examples.txt
 • 11 - Day 6 Second Doodling Creative Challenge lesson overview
 • 12 - Day 6 Second Doodling Creative Challenge lesson plan.html
 • 12 - Examples.txt
 • 13 - Day 7 Using the Visual Alphabet to Doodle Animal Heads lesson overview
 • 14 - Day 7 Using the Visual Alphabet to Doodle Animal Heads lesson plan.html
 • 14 - Examples.txt

 • 2 - Week 2
 • 15 - Day 8 Using Frameworks to Structure Your Doodles lesson overview
 • 16 - Day 8 Using Frameworks to Structure Your Doodles lesson plan.html
 • 16 - Examples.txt
 • 17 - Day 9 Building Your Visual Vocabulary lesson overview
 • 18 - Day 9 Building Your Visual Vocabulary lesson plan.html
 • 18 - Examples.txt
 • 18 - Google Quick Draw.txt
 • 19 - Day 10 Practical Ways to Doodle People lesson overview
 • 20 - Day 10 Practical Ways to Doodle People lesson plan.html
 • 20 - Examples.txt
 • 21 - Day 11 Doodling Active People Doing Stuff lesson overview
 • 22 - Day 11 Doodling Active People Doing Stuff lesson plan.html
 • 22 - Examples.txt
 • 23 - Day 12 More Examples of Active People Doing Stuff lesson overview
 • 24 - Day 12 More Examples of Active People Doing Stuff lesson plan.html
 • 24 - Examples.txt
 • 25 - Day 13 Testing Your Active People Doodling Skillssson lesson overview
 • 26 - Day 13 Testing Your Active People Doodling Skillssson lesson plan.html
 • 26 - Examples.txt
 • 27 - Day 14 Doodling Facial Expressions Using the Face Matrix lesson overview
 • 28 - Day 14 Doodling Facial Expressions Using the Face Matrix lesson plan.html
 • 28 - Examples.txt

 • 3 - Week 3
 • 29 - Day 15 Turning Squiggles into Faces lesson overview
 • 30 - Day 15 Turning Squiggles into Faces lesson plan.html
 • 30 - Examples.txt
 • 31 - Day 16 Doodling Detailed Human Facial Features lesson overview
 • 32 - Day 16 Doodling Detailed Human Facial Features lesson plan.html
 • 32 - Examples.txt
 • 33 - Day 17 Doodling More Detailed Human Facial Features lesson overview
 • 34 - Day 17 Doodling More Detailed Human Facial Features lesson plan.html
 • 34 - Examples.txt
 • 35 - Day 18 Doodling Heads of All Shapes and Sizes lesson overview
 • 36 - Day 18 Doodling Heads of All Shapes and Sizes lesson plan.html
 • 36 - Examples.txt
 • 36 - doodle-heads.pdf
 • 37 - Day 19 Its Really All in the Nose lesson overview
 • 38 - Day 19 Its Really All in the Nose lesson plan.html
 • 38 - Examples.txt
 • 39 - Day 20 Doodling Faces on Inanimate Objects lesson overview
 • 40 - Day 20 Doodling Faces on Inanimate Objects lesson plan.html
 • 40 - Examples.txt
 • 41 - Day 21 Doodling Human Hands and Feet lesson overview
 • 42 - Day 21 Doodling Human Hands and Feet lesson plan.html
 • 42 - Examples.txt

 • 4 - Week 4
 • 43 - Day 22 Doodling Scary Little Monsters lesson overview
 • 44 - Day 22 Doodling Scary Little Monsters lesson plan.html
 • 44 - Examples.txt
 • 45 - Day 23 Creating Movement and Direction lesson overview
 • 46 - Day 23 Creating Movement and Direction lesson plan.html
 • 46 - Examples.txt
 • 47 - Day 24 Doodling Three Dimensional Shapes lesson overview
 • 48 - Day 24 Doodling Three Dimensional Shapes lesson plan.html
 • 48 - Examples.txt
 • 49 - Day 25 Using Depth and Distance in Your Doodles lesson overview
 • 50 - Day 25 Using Depth and Distance in Your Doodles lesson plan.html
 • 50 - Examples.txt
 • 51 - Day 26 Using Perspectives Within Your Doodles lesson overview
 • 52 - Day 26 Using Perspectives Within Your Doodles lesson plan.html
 • 52 - Examples.txt
 • 53 - Day 27 Doodling Metaphors and Abstract Words lesson overview
 • 54 - Day 27 Doodling Metaphors and Abstract Words lesson plan.html
 • 54 - Examples.txt
 • 55 - Day 28 Turning Abstract Words into Doodles lesson overview
 • 56 - Day 28 Turning Abstract Words into Doodles lesson plan.html
 • 56 - Examples.txt

 • 5 - Week 5
 • 57 - Day 29 Doodling is About Ideas Not Artwork lesson overview
 • 58 - AutoDraw.txt
 • 58 - Day 29 Doodling is About Ideas Not Artwork lesson plan.html
 • 58 - Examples.txt
 • 58 - Google Quick Draw.txt
 • 59 - Day 30 Standard vs Visual Forms of NoteTaking lesson overview
 • 60 - Day 30 Standard vs Visual Forms of NoteTaking lesson plan.html
 • 60 - Examples.txt
 • 60 - Hardwired-to-think-visually.pdf
 • 60 - What-is-a-Doodle.pdf
 • 61 - Day 31 Fonts Titles and Word Pictures lesson plan.html
 • 61 - Examples.txt
 • 62 - Day 32 Using Diagrams and Doodles lesson overview
 • 63 - Day 32 Using Diagrams and Doodles lesson plan.html
 • 63 - Examples.txt
 • 63 - Wikipedia article about charts.txt
 • 64 - Day 33 Using Handwriting and Captions lesson overview
 • 65 - Day 33 Using Handwriting and Captions lesson plan.html
 • 65 - Examples.txt
 • 65 - Garfield-comic-challenge.pdf
 • 66 - Day 34 Using Dividers and Separators lesson overview
 • 67 - Day 34 Using Dividers and Separators lesson plan.html
 • 67 - Examples.txt
 • 68 - Day 35 Using Arrows and Connectors lesson overview
 • 69 - Day 35 Using Arrows and Connectors lesson plan.html
 • 69 - Examples.txt

 • 6 - Week 6
 • 70 - Day 36 Using Bullets and Icons lesson overview
 • 71 - Day 36 Using Bullets and Icons lesson plan.html
 • 71 - Examples.txt
 • 71 - The Noun Project.txt
 • 72 - Day 37 Using Frames Containers and Thought Bubbles lesson overview
 • 73 - Day 37 Using Frames Containers and Thought Bubbles lesson plan.html
 • 73 - Examples.txt
 • 74 - Day 38 The IQ Doodle Cheat Sheet lesson overview
 • 75 - Day 38 The IQ Doodle Cheat Sheet lesson plan.html
 • 75 - Examples.txt
 • 75 - iq-doodle-cheatsheet.pdf
 • 76 - Day 39 Structuring Your Visual Notes lesson overview
 • 77 - Day 39 Structuring Your Visual Notes lesson plan.html
 • 77 - Examples.txt
 • 77 - How to Create Awesome Visual Notes.txt
 • 78 - Day 40 Guidelines for Capturing Notes Visually lesson overview
 • 79 - Day 40 Guidelines for Capturing Notes Visually lesson plan.html
 • 79 - Examples.txt
 • 79 - how-do-doodle-course-certificate.zip
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 36664
  حجم: 1325 مگابایت
  مدت زمان: 284 دقیقه
  تاریخ انتشار: 26 اردیبهشت 1403
  دیگر آموزش های این مدرس
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید