وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

How To Be A Data Analyst: Essence Of Data Analysis

سرفصل های دوره

This is a Beginner's Guide On How To Be A Data Analyst


1. Introduction
 • 1. Introduction
 • 2. Definition and role of Data analysis in the society
 • 3. Why Organisations and individuals need data analysis
 • 4. Definition of Data Analysis
 • 5. What is Data Analysis
 • 6. Importance of data analysis for businesses
 • 7. How to use data analysis in your business
 • 8. Another reason Data Analysis is important
 • 9. How accurate data improves data analysis
 • 10. Data Analysis Steps
 • 11. Data Requirement Gathering
 • 12. Data Collection
 • 13. Data cleaning
 • 14. Data Analysis tools
 • 15. Data Interpretation
 • 16. Data Visualisation
 • 17. Types Of Data Analysis
 • 18. Diagnostic Analysis
 • 19. Predictive Analysis
 • 20. Prescriptive Analysis
 • 21. Statistical Analysis
 • 22. Text Analysis
 • 23. Data Analysis Methods
 • 24. Qualitative Data Analysis
 • 25. Quantitative Analysis
 • 26. Artificial Intelligence and Machine Learning
 • 27. Maths and Stats
 • 28. Graphs and Visualisation

 • 2. Data Analysis Tools and Techniques
 • 1. Purpose of Data Analysis
 • 2. Example of Data Analysis
 • 3. Data Analysis Tools
 • 4. Types Of Data Analysis
 • 5. Text Analysis
 • 6. Statistical Analysis
 • 7. Descriptive Analysis
 • 8. Inferential Analysis
 • 9. Diagnostic Analysis
 • 10. Predictive Analysis
 • 11. Prescriptive Analysis
 • 12. Data Analysis Process
 • 13. Data Requirement Gathering
 • 14. Data Collection
 • 15. Data Cleaning
 • 16. Data Analysis
 • 17. Data Interpretation
 • 18. Data Visualisation
 • 19. Summary

 • 3. Common Statistical Analysis Methods
 • 1. The Four Common Methods Used For Statistical Analysis
 • 2. Mean
 • 3. How To Calculate Mean
 • 4. Standard Deviation
 • 5. How To Calculate Standard Deviation
 • 6. Variance
 • 7. Regression
 • 8. How To Calculate Regression
 • 9. Hypothesis Testing

 • 4. Essential Chart Types for Data Visualisation
 • 1. Introduction
 • 2. How To Choose A Chart Type
 • 3. The Foundational Four
 • 4. Bar Chart
 • 5. Line Charts
 • 6. Example Of A Line Chart
 • 7. Scatterplot
 • 8. Data Analysis Steps
 • 9. Example Of A Scatterplot
 • 10. Common Variations
 • 11. Histogram
 • 12. Example Of A Histogram
 • 13. Stacked Bar Chart
 • 14. Example Of A Stacked Bar Chart
 • 15. Bubble Plots
 • 16. Example Of A Bubble Plot
 • 17. Heatmaps
 • 18. Example Of A Heatmap
 • 19. More On Heatmaps
 • 20. Pie Charts
 • 21. More On Pie Charts
 • 22. Funnel Charts
 • 23. Adwords Conversion Funnel
 • 24. Map-Based Plots
 • 25. Choropleth

 • 5. Data Analysis Myths That Can Hamper Your Business
 • 1. Data Analysis Myths That Can Hamper Businesses
 • 2. Data Analysis Leads To New Discoveries
 • 3. Data Analysis Is To Expensive
 • 4. Data Analysis Is Too Time-Intensive
 • 5. You Need To Be An Analyst To Get Value From Data
 • 6. All Businesses Are Driven By Data
 • 7. Theres No Reason To Track Bounce Rate
 • 8. Machine-made Decisions Eliminates Bias
 • 9. Data Analytics Leads To Job Loss
 • 10. The More Data You Gather, The Better
 • 11. Analysis Can Drive Your Business

 • 6. Companies That Use Big Data Analytics
 • 1. Top Data Analytics Companies Should Follow
 • 2. Reonomy
 • 3. SAP
 • 4. Sedin Technologies
 • 5. Sisense
 • 6. Sigma Data Systems
 • 7. Snowflake
 • 8. Salesforce

 • 7. How Companies Use Data Analysis
 • 1. How Companies Use Data Analytics
 • 2. Benefits Of Data Analysis
 • 3. Amazon
 • 4. Apple
 • 5. How Apple Uses Big Data
 • 6. Google
 • 7. Spotify
 • 8. Facebook
 • 9. Instagram
 • 10. Starbucks
 • 11. Netflix
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 31042
  حجم: 380 مگابایت
  مدت زمان: 57 دقیقه
  تاریخ انتشار: 2 اسفند 1402
  دسته بندی محصول
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید