وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Hands-on Machine Learning in Python & ChatGPT

سرفصل های دوره

Hands-on Machine Learning Tutorial with Pandas, Numpy, Seaborn, Scikit-learn in Python and ChatGPT: A Complete Work-flow


1. Setting Up Your Data Analysis Platform
 • 1.1 Mac.pdf
 • 1.2 Windows.pdf
 • 1. Install Python and Jupyter Notebook.html
 • 2.1 Instructions of setting up ChatGPT.pdf
 • 2. Setting Up ChatGPT for Easy Machine Learning.html

 • 2. What is Machine Learning
 • 1. Machine Learning and Its Characteristics
 • 2. Complete Machine Learning Work-flow
 • 3.1 Practice datasets.zip
 • 3. Practice datasets.html
 • 4. Instructions for Quizzes IMPORTANT.html

 • 3. Master Data Cleaning for Error-free ML Model
 • 1. Load your dataset into Python environment
 • 2. Handling missing values with Scikit-learn
 • 3. Identify and deal with inconsistent data
 • 4. Dealing with miss-identified data types
 • 5. Address and remove duplicated data
 • 6. QUIZ 1 Data Cleaning.html
 • 7.1 data cleaning (solution).zip
 • 7. Solution 1 Data Cleaning.html

 • 4. Master Data Manipulation for Strong ML Model
 • 1. Sorting and arranging dataset
 • 2. Filter data based on conditions
 • 3. Merging or adding of supplementary variables
 • 4. Concatenating or adding of supplementary data
 • 5. QUIZ 2 Data Manipulation.html
 • 6.1 data manipulation (solution).zip
 • 6. Solution 2 Data Manipulation.html

 • 5. Master Data Preprocessing for Perfect ML Model
 • 1. Feature engineering Generating new data
 • 2. Extracting day, months, year from date variable
 • 3. Feature encoding Assigning numeric values
 • 4. Creating dummy variables for nominal data
 • 5. Data standardizing and normalizing with StandardScaler
 • 6. Splitting data into training and testing set
 • 7. QUIZ 3 Data Preprocessing.html
 • 8.1 data preprocessing (solution).zip
 • 8. Solution 3 Data Preprocessing.html

 • 6. Hands-on Machine Learning Application Part 1 Regression
 • 1. Read It IMPORTANT.html
 • 2. Linear regression ML model
 • 3. Decision Tree regression ML model
 • 4. Random Forest regression ML model
 • 5. Support Vector regression ML model
 • 6. XGBoost regression ML model
 • 7. QUIZ 4 ML Model Application Part 1.html
 • 8.1 ml model application part 1 (solution).zip
 • 8. Solution 4 ML Model Application Part 1.html

 • 7. Hands-on Machine Learning Application Part 2 Classification
 • 1. Read It IMPORTANT.html
 • 2. Logistic Regression ML model
 • 3. Decision Tree classification ML model
 • 4. Random Forest classification ML model
 • 5. K Nearest Neighbours classification ML model
 • 6. LightGBM classification ML model
 • 7. QUIZ 5 ML Model Application Part 2.html
 • 8.1 ml model application part 2 (solution).zip
 • 8. Solution 5 ML Model Application Part 2.html

 • 8. Hands-on Machine Learning Application Part 3 Clustering
 • 1. KMeans Clustering ML model
 • 2. Final QUIZ ML Model Application Part 3.html
 • 3.1 fast-track ml in python & chatgpt (solution).zip
 • 3. Final Solution Fast-Track ML in Python & ChatGPT.html

 • 9. Tips, Tricks and Resources
 • 1. ChatGPT Your best code companion
 • 2.1 Complete ML workflow.pptx
 • 2.2 ML.pptx
 • 2. Course resources.html
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 27081
  حجم: 1776 مگابایت
  مدت زمان: 285 دقیقه
  تاریخ انتشار: 27 آذر 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید