وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Google Cloud Platform From Zero to Hero – The Complete Guide

سرفصل های دوره

Become a Google Cloud Expert! Learn to design and build modern cloud apps from a certified Google Cloud Architect


1. Welcome
 • 1. Course Introduction
 • 2. Join the Software and Cloud Architects Community.html
 • 3. Get the course slides.html
 • 4. Who is this course for
 • 5.1 S1 Slides.pdf
 • 5. Agenda

 • 2. Introduction to the Cloud
 • 1. Current Status in Computing
 • 2. What is the Cloud
 • 3. Characteristics of the Cloud
 • 4. CapEx vs OpEx
 • 5. IaaS, PaaS, SaaS
 • 6. Types of Cloud
 • 7.1 S2 Slides.pdf
 • 7. Main Cloud Providers

 • 3. Introduction to Google Cloud Platform
 • 1. Introduction
 • 2.1 List of all the Regions and Zones in GCP.html
 • 2. Regions and Zones
 • 3. Resources Hierarchy
 • 4.1 List of Google Cloud Services.html
 • 4. Google Cloud Services
 • 5.1 Create Free GCP Account.html
 • 5.2 S3 Slides.pdf
 • 5. Creating Free Account

 • 4. First Look at GCP
 • 1. The Console
 • 2. Accessing the Console in the future.html
 • 3. Creating a Resource
 • 4. Accessing the Resource
 • 5. Removing a Resource
 • 6. Cloud Shell

 • 5. Basic Concepts
 • 1. SLA
 • 2.1 Google Cloud Pricing Calculator.html
 • 2. Cost
 • 3. Budget
 • 4.1 S5 Slides.pdf
 • 4. Architects and the cloud

 • 6. Introducing Our App
 • 1. Introduction
 • 2.1 .NET 6.0 SDK download link.html
 • 2. Installing .NET SDK
 • 3. Installing VS Code
 • 4. Installing Extensions
 • 5.1 catalog-baseline.zip
 • 5. Running the app locally
 • 6.1 S6 Slides.pdf
 • 6. Going through the code

 • 7. Compute Engine
 • 1. Introduction
 • 2. Compute Engine
 • 3. VM Families
 • 4. Creating VM
 • 5. Connecting to the VM instance
 • 6. Reducing VM costs
 • 7.1 schedule-role.txt
 • 7. Scheduled Shutdown
 • 8. Spot Instances
 • 9. Committed Use Discounts
 • 10. Disk Types
 • 11. Deleting VM instance
 • 12. Creating the Catalog VM
 • 13.1 vm-metadata.txt
 • 13. VM Metadata
 • 14. Sole Tenancy
 • 15. Instance Templates
 • 16. Using Instance Templates
 • 17.1 resources list.pdf
 • 17.2 resources list.xlsx
 • 17. ReadIt Resources Helper List.html
 • 18.1 debian-dotnet-commands.txt
 • 18. Set up the Catalog VM
 • 19. Publish the Catalog app
 • 20. Snapshots
 • 21. Using Snapshots
 • 22. Images
 • 23. Using Images
 • 24. Instance Groups
 • 25. Using Managed Instance Groups
 • 26.1 weather-api-commands.txt
 • 26. Setting Up the Weather API
 • 27. Task Set up automation for the weather API VM.html
 • 28. VM Manager
 • 29. Using VM Manager
 • 30. A Quick Reminder.html
 • 31.1 Google Cloud Icons.html
 • 31.2 S7 Slides.pdf
 • 31. GCP Architecture Diagram
 • 32. Shut down the instances.html
 • 33. Test your knowledge Compute Engine.html

 • 8. App Engine
 • 1. Introduction
 • 2. App Engine Components
 • 3. App Engine Types
 • 4. Deploying App Engine
 • 5. Cloud Build
 • 6.1 HelloStandardAppEngine.zip
 • 6. Deploying Standard Service
 • 7.1 app.zip
 • 7.2 inventory-baseline.zip
 • 7. Deploying the Inventory Service
 • 8. App Engine Versions
 • 9. Deploying Versions and Splitting Traffic
 • 10. Deployment Types
 • 11. Scheduling App Engine
 • 12. Using Cloud Scheduler
 • 13. App Engine Tips and Tricks.html
 • 14.1 S8 Slides.pdf
 • 14. Current Architecture
 • 15. Test your knowledge App Engine.html

 • 9. Working with Containers
 • 1. Introduction
 • 2. Containers
 • 3. Introduction to Docker
 • 4. Artifact Registry
 • 5. Creating Artifact Registry Repository
 • 6.1 artifact-registry-commands.txt
 • 6.2 cart-baseline.zip
 • 6. Deploying Cart to Artifact Registry
 • 7. Cloud Run
 • 8. Deploying Cart to Cloud Run
 • 9. Deploying from Source to Cloud Run
 • 10. Cloud Run Jobs
 • 11. Containers Management
 • 12. Introduction to Kubernetes
 • 13. GKE
 • 14. GKE Types
 • 15. Deploying Cart to GKE
 • 16.1 S9 Slides.pdf
 • 16. Current Architecture
 • 17. Test your knowledge Working with containers.html

 • 10. Cloud Functions
 • 1. Introduction
 • 2. Cloud Functions
 • 3.1 google-functions-install.txt
 • 3.2 order-baseline.zip
 • 3. Running Functions Locally
 • 4.1 cloud-function-command.txt
 • 4. Deploying Functions to the Cloud
 • 5.1 S10 Slides.pdf
 • 5. Current Architecture
 • 6. A quick reminder....html
 • 7. Test Your Knowledge Cloud Functions.html

 • 11. Compute Summary
 • 1. Introduction
 • 2.1 S11 Slides.pdf
 • 2. How to choose compute type

 • 12. Networking
 • 1. Networking in GCP
 • 2. VPC
 • 3. Subnets
 • 4. CIDR Notation
 • 5. CIDR Notation Tip.html
 • 6. First Look at the VPC
 • 7. Creating a Subnet
 • 8. Moving the Weather VM to the new Subnet
 • 9. Creating a VPC
 • 10. Moving the Weather VM to the new VPC
 • 11. VPC Network Peering
 • 12. Using VPC Network Peering
 • 13. Firewall Rules
 • 14. Using Firewall Rules
 • 15. Shared VPC
 • 16. Current Architecture
 • 17. Secure VM Access
 • 18. Secure Access from On-premise
 • 19. Private Access
 • 20.1 Services supported by Private Service Access.html
 • 20. Types of Private Access
 • 21. Serverless VPC Access
 • 22. App Engine Firewall Rules
 • 23.1 S12 Slides.pdf
 • 23. Using App Engine Firewall Rules
 • 24. Test Your Knowledge GCP Networking.html

 • 13. Load Balancers
 • 1. Introduction
 • 2. Load Balancer Role
 • 3. Types of Load Balancers in GCP
 • 4. Connecting the Inventory to Load Balancer
 • 5. Blocking Direct Traffic to the Inventory
 • 6. Connecting the Catalog VM to Load Balancer
 • 7. Blocking Direct Traffic to the Catalog
 • 8. A note about Load Balancer cost.html
 • 9. Current Architecture
 • 10. Affinity
 • 11. Stateless Architecture
 • 12.1 S13 Slides.pdf
 • 12. Secure Network Design
 • 13. Test Your Knowledge Load Balancers.html

 • 14. Data Store Services
 • 1. Introduction
 • 2. Cloud SQL
 • 3. Cloud SQL Pricing
 • 4. Creating and Connecting to Cloud SQL
 • 5.1 connect cloud sql.txt
 • 5. Connecting the Catalog to the Database
 • 6. Securing the Catalog Database Connection
 • 7. Connecting the Inventory to the Database
 • 8. Securing the Inventory Database Connection
 • 9. AlloyDB
 • 10. Using AlloyDB
 • 11. Spanner
 • 12. Using Spanner
 • 13. BigTable
 • 14. SQL vs NoSQL
 • 15. Designing BigTable Schema
 • 16. Working with BigTable Data
 • 17. Other Types of Data Requests.html
 • 18.1 BigTable-cbt-commands.txt
 • 18.2 cbt tool reference.html
 • 18. Creating BigTable
 • 19.1 order-function-bigtable.zip
 • 19. Connecting the Orders Function to BigTable
 • 20. Deleting BigTable
 • 21. Firestore
 • 22.1 firestore-api.txt
 • 22. Using Firestore
 • 23. BigQuery
 • 24. Using BigQuery
 • 25. Memorystore
 • 26. Creating Memorystore and Connecting to the Catalog
 • 27.1 cloud-run-to-memory-store.txt
 • 27. Connecting Cloud Run to Memorystore
 • 28. Connecting GKE to Memorystore
 • 29. Cloud Storage
 • 30. Using Cloud Storage
 • 31. Signed URL
 • 32.1 signed-url-commands.txt
 • 32. Using Signed URL
 • 33.1 order-function-cloud-storage.zip
 • 33. Connecting Order Function to Cloud Storage
 • 34.1 cloud-run-to-memory-store.txt
 • 34. Connecting Shopping Cart to Order Function
 • 35. Bringing it all together
 • 36. Current Architecture
 • 37.1 S14 Slides.pdf
 • 37. How to Select Data Store Solution
 • 38. Test Your Knowledge Data Store Services.html

 • 15. Messaging
 • 1. Introduction
 • 2. PubSub
 • 3. Using PubSub
 • 4.1 cart.Index.cshtml.zip
 • 4. Connecting the Shopping Cart to PubSub
 • 5.1 CloudEvents specifications.html
 • 5.2 Events supported in Eventarc.html
 • 5. Eventarc
 • 6.1 order-function-eventarc.zip
 • 6. Connecting Orders Function to Eventarc
 • 7. Selecting Messaging Service
 • 8.1 S15 Slides.pdf
 • 8. Current Architecture
 • 9. Test Your Knowledge Messaging Services.html

 • 16. Identity Management
 • 1. Introduction
 • 2. Cloud IAM
 • 3. Principals
 • 4. Synchronizing Cloud IAM with on-premises Active Directory
 • 5.1 List of predefined roles.html
 • 5. Roles
 • 6. Allow Policy
 • 7. Assigning Roles
 • 8. Quotas
 • 9. Managing Quotas
 • 10. Identity Platform
 • 11.1 firebase-auth-scripts.txt
 • 11. Configuring Identity Platform
 • 12.1 Layout.cshtml.zip
 • 12. Configuring the Inventory App to use Identity Platform
 • 13.1 S16 Slides.pdf
 • 13. Current Architecture
 • 14. Test Your Knowledge Identity Management.html

 • 17. Monitoring
 • 1. Introduction
 • 2. Cloud Logging
 • 3. Configuring Logs
 • 4. Logs Explorer
 • 5. Using Logs Explorer
 • 6. Using Alerts
 • 7. Log Analytics
 • 8. Using Log Analytics
 • 9. Metrics
 • 10. Using Metrics
 • 11. Dashboards
 • 12. Using Dashboards
 • 13.1 S17 Slides.pdf
 • 13. Current Architecture
 • 14. Test Your Knowledge Monitoring.html

 • 18. Tags and Labels
 • 1. Introduction
 • 2. Tags
 • 3. Creating Tags
 • 4. Using Tags with IAM
 • 5. Labels
 • 6.1 S18 Slides.pdf
 • 6. Using Labels

 • 19. Security in GCP
 • 1. Introduction
 • 2. VM - Best Practices
 • 3. Networking - Best Practices
 • 4. Database - Best Practices
 • 5. App Engine - Best Practices
 • 6. Secret Manager
 • 7.1 secret-manager-access.txt
 • 7. Using Secret Manager in the Cart
 • 8. Cloud Armor
 • 9.1 cloud-armor-rule.txt
 • 9.2 Preconfigured WAF rules in Cloud Armor.html
 • 9. Using Cloud Armor with the Catalog App
 • 10. Security Command Center
 • 11.1 S19 Slides.pdf
 • 11. Current Architecture
 • 12. Test Your Knowledge Security in GCP.html

 • 20. Deployment Manager
 • 1.1 Deployment Manager supported resource types.html
 • 1. Introduction
 • 2.1 deployment-manager-template.txt
 • 2.2 gcloud-deployment.txt
 • 2.3 S20 Slides.pdf
 • 2. Using Deployment Manager

 • 21. DR in GCP
 • 1. Introduction
 • 2. DR Concepts
 • 3. Basics of DR Implementation
 • 4. DR of Data in GCP
 • 5. DR of Compute in GCP
 • 6.1 S21 Slides.pdf
 • 6. DR Routing in GCP
 • 7. Test Your Knowledge DR in GCP.html

 • 22. Cost Management
 • 1. Introduction
 • 2.1 S22 Slides.pdf
 • 2. Implementing Cost Management

 • 23. Organization Policies
 • 1. Introduction
 • 2.1 S23 Slides.pdf
 • 2. Viewing Policies

 • 24. Architecting Apps for GCP
 • 1. Introduction
 • 2. Choosing Compute Platform
 • 3. Choosing Data Platform
 • 4. Implementing Security
 • 5. Implementing Logging and Monitoring
 • 6.1 Google Cloud Architecture Center.html
 • 6.2 S24 Slides.pdf
 • 6. Google Cloud Architecture Center

 • 25. Migrating to the Cloud
 • 1. Introduction
 • 2. The Migration Process
 • 3. Motivation Assessment
 • 4. Migration Strategies
 • 5. System Assessment
 • 6. Migration
 • 7. App Enhancements
 • 8. Testing
 • 9.1 S25 Slides.pdf
 • 9. Go Live

 • 26. Advanced Services
 • 1.1 Google Cloud Services.html
 • 1. Introduction
 • 2. Apigee
 • 3. DataFlow
 • 4. AI Services
 • 5.1 S26 Slides.pdf
 • 5. Summary

 • 27. Conclusion
 • 1.1 Google Cloud Architecture Summary.pdf
 • 1. Download the GCP Architecture Summary
 • 2. Conclusion
 • 3. Bonus Next Steps.html
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 34034
  حجم: 5361 مگابایت
  مدت زمان: 989 دقیقه
  تاریخ انتشار: 28 فروردین 1403
  دسته بندی محصول
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید