وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

GCP API Gateway: Hands-on Technical Deep Dive

سرفصل های دوره

Learn by doing Google Cloud Platform (GCP) API Gateway


1. Introduction
 • 1. Introduction
 • 2.1 What we will be doing.pdf
 • 2. What Will We Be Doing
 • 3.1 Expectations.pdf
 • 3. Expectations
 • 4.1 Code Structure.pdf
 • 4. Code Structure Overview
 • 5. Installing REST Client

 • 2. Getting Started
 • 1.1 API Gateway.pdf
 • 1. What Is API Gateway
 • 2.1 API Gateway Components.pdf
 • 2. API Gateway Components

 • 3. Lab Setup
 • 1.1 lab-0-lab-setup.zip
 • 1. Introduction
 • 2.1 lab-0-lab-setup.zip
 • 2. Instructions to install Python, gCloud CLI, and Visual Studio Code

 • 4. Create Project and Setup gCloud CLI
 • 1.1 lab-1-create-project-and-setup-gcloud-cli.zip
 • 1. Introduction
 • 2. Create Project in GCP Console
 • 3. Setup gCloud CLI
 • 4. Activating Required Services and APIs

 • 5. Create Service Accounts for Cloud Functions
 • 1. Introduction
 • 2.1 Service Accounts.pdf
 • 2. Overview of Service Accounts
 • 3.1 Cloud Functions.pdf
 • 3. Overview of Cloud Functions
 • 4.1 lab-2-create-service-accounts-for-cloud-functions.zip
 • 4. Download Exercise Files
 • 5. Create Service Accounts

 • 6. Deploy Cloud Functions
 • 1.1 lab-3-deploy-cloud-functions.zip
 • 1. Introduction
 • 2. Overview of Folder Structure
 • 3. Code Walkthrough
 • 4. Prep Work
 • 5. Overview of CLI Command
 • 6. Deploying Cloud Functions
 • 7.1 Lab 3.pdf
 • 7. What We Got So Far
 • 8. Testing Cloud Functions

 • 7. Create Service Accounts for APIs
 • 1.1 lab-4-create-service-accounts-for-the-apis.zip
 • 1. Introduction
 • 2. Create Service Accounts for APIs
 • 3.1 Lab 4.pdf
 • 3. What We Got So Far

 • 8. Create API Gateway APIs, API Configs and Gateways
 • 1.1 lab-5-create-apis-api-configs-and-gateways.zip
 • 1. Introduction
 • 2. Overview of Folder Structure
 • 3. Code Walkthrough
 • 4. Prep Work
 • 5. Create API Gateway APIs
 • 6. Explore API Gateway APIs from GCP Console
 • 7.1 API Gateway Deployment Model.pdf
 • 7. API Gateway API Deployment Model Overview
 • 8. Create API Configs and Gateways
 • 9. Explore API Configs and Gateways from GCP Console
 • 10. Testing API Gateway APIs
 • 11. Take Notes
 • 12.1 Lab 5.pdf
 • 12. What We Got So Far

 • 9. Deploy Purchase Orders v2 Cloud Function
 • 1.1 lab-6-deploy-purchase-orders-v2-cloud-function.zip
 • 1. Introduction
 • 2. Code Walkthrough
 • 3. Prep Work
 • 4. Creating Secrets in GCP Secret Manager
 • 5. Deploy Purchase Orders v2 Cloud Function
 • 6. Create API Config and Gateway for Purchase Orders v2
 • 7. Explore Purchase Orders v2 API Config and Gateway from GCP Console
 • 8. Testing Purchase Orders v2 API
 • 9.1 Lab 6.pdf
 • 9. What We Got So Far

 • 10. Deploy Purchase Orders v3 Cloud Function
 • 1.1 lab-7-deploy-purchase-orders-v3-cloud-function.zip
 • 1. Introduction
 • 2. Code Walkthrough
 • 3. Prep Work
 • 4. Deploy Purchase Orders v3 Cloud Function
 • 5. Create Purchase Orders v3 API Config and Gateway
 • 6. Explore Purchase Orders v3 API Config and Gateway from GCP Console
 • 7. Testing Purchase Orders v3 API
 • 8.1 Lab 7.pdf
 • 8. What We Got So Far

 • 11. Securing Cloud Functions
 • 1.1 lab-8-securing-cloud-functions.zip
 • 1. Introduction
 • 2. Prep Work
 • 3. Redeploy Cloud Functions
 • 4. Testing Newly Deployed Cloud Functions
 • 5. Fixing What Is Broken
 • 6. Testing Newly Deployed Cloud Functions After Fixing What Is Broken
 • 7. Code Walkthrough

 • 12. Secure APIs Using API Keys
 • 1.1 lab-9-secure-using-api-keys.zip
 • 1. Introduction
 • 2. Prep Work
 • 3. Creating New API Configs and Updating Existing Gateways
 • 4. Testing APIs and Observing the Errors
 • 5. Creating API Keys
 • 6. Code Walkthrough
 • 7. Testing APIs

 • 13. Secure APIs using JWT Token
 • 1.1 lab-10-secure-using-jwt.zip
 • 1. Introduction
 • 2. Prep Work
 • 3. JWKS Overview
 • 4. OpenAPI Spec Files Overview
 • 5. Create New API Configs and Updating Existing gateways
 • 6. Create JWT Token
 • 7. Redeploy Purchase Orders v3 Cloud Function
 • 8. Testing APIs

 • 14. Creating Multiple Load Balancers
 • 1.1 lab-11-creating-multiple-load-balancers.zip
 • 1. Introduction
 • 2.1 External Application Load Balancer.pdf
 • 2. Overview of HTTP(s) Load Balancers
 • 3. Prep Work
 • 4. Creating Load Balancer for Customers API
 • 5. Testing Load Balancer for Customers API
 • 6. Creating Load Balancer for Products API
 • 7. Testing Load Balancer for Products API
 • 8. Setup External Domain
 • 9. Testing Load Balancers for Customers and Products API using DNS name
 • 10.1 Lab 11.pdf
 • 10. What We Got So Far

 • 15. Creating Single Load Balancer
 • 1.1 lab-12-creating-single-load-balancer.zip
 • 1. Introduction
 • 2. Prep Work
 • 3. How URL Mask Works
 • 4. Create Single Load Balancer
 • 5. Testing All Our APIs using Single Load Balancer
 • 6. Rewrite URLs to Make Them Look Prefessional
 • 7. Testing Professional Looking URLs
 • 8.1 Lab 12.pdf
 • 8. What We Got So Far

 • 16. Creating SSL Cert and Applying It To Load Balancer
 • 1.1 lab-13-creating-ssl-cert-and-applying-it-to-load-balancer.zip
 • 1. Introduction
 • 2. Prep Work
 • 3. Creating SSL Cert and Applying It to Load Balancer
 • 4. Testing Our APIs using HTTPS URL

 • 17. Consuming Our APIs from Website
 • 1.1 lab-14-putting-it-all-together.zip
 • 1. Introduction
 • 2. Prep Work
 • 3. Setup Website, Consume our APIs and Observe Errors
 • 4. Prep Work
 • 5. Code Walkthrough
 • 6. Redeploying Cloud Functions
 • 7. Create New API Configs and Update Existing Gateways
 • 8. Testing

 • 18. Setup High Availability and Reduce Latency for Our APIs
 • 1.1 lab-15-setup-high-availability.zip
 • 1. Introduction
 • 2. Prep Work
 • 3. Code Walkthrough
 • 4. Deploy Cloud Functions in us-west2 Region
 • 5. Deploy Purchase Orders v2 and v2 Cloud Functions in us-west2 Region
 • 6. Setup Service Accounts Permissions
 • 7. Testing
 • 8.1 Lab 15.pdf
 • 8. Add us-west2 APIs to Load Balancer and Test

 • 19. Applying Quota
 • 1.1 lab-16-applying-quota.zip
 • 1. Introduction
 • 2. Prep Work
 • 3.1 lab-16-applying-quota.zip
 • 3. Code Walkthrough
 • 4. Create New API Configs and Update Existing Gateways
 • 5. Testing

 • 20. Cleanup
 • 1.1 lab-xx-cleanup.zip
 • 1. Introduction
 • 2. Prep Work
 • 3. Cleanup
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 18247
  حجم: 2872 مگابایت
  مدت زمان: 345 دقیقه
  تاریخ انتشار: 3 شهریور 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید