وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Full Stack Development with Next.js 13

سرفصل های دوره

Build and Deploy a Social Media App with NextJS 13, PostgreSQL, TailwindCSS, and Vercel


1. Introduction
 • 1. Introduction
 • 2.1 Excalidraw.html
 • 2.2 Git.html
 • 2.3 GitHub.html
 • 2.4 Next.js.html
 • 2.5 Node.js.html
 • 2.6 Postman.html
 • 2.7 TypeScript.html
 • 2.8 Vercel.html
 • 2.9 VSCode.html
 • 2. Install Tools and Technologies
 • 3. Discovery

 • 2. Design
 • 1. Excalidraw
 • 2. Design the UI Mock Up
 • 3.1 Best practices for REST API design.html
 • 3. Design the API Routes
 • 4. Design the Database Schema

 • 3. Setup
 • 1. Windows Users Set Up Git Bash
 • 2. Initialize NextJS Project
 • 3.1 Generating a new SSH key.html
 • 3. Create and add SSH Key to GitHub
 • 4.1 Source Code.html
 • 4. Push Project Repo to GitHub
 • 5. Deploy Project to Vercel

 • 4. Home Page
 • 1. Home Page
 • 2. Deploy Home Page

 • 5. Database Development
 • 1. Create Initial SQL Migration
 • 2. SQL and TypeScript Intro
 • 3. Establish DB Connection
 • 4. Load Fake Users
 • 5. Load Fake Posts
 • 6. Load Fake Follows
 • 7.1 bcrypt.html
 • 7. bcrypt
 • 8. Load Admin User
 • 9. Refactor DB Connection
 • 10. Check In Code

 • 6. Sign In Page
 • 1. Sign In Page Intro
 • 2.1 jose.html
 • 2. Install Jose
 • 3. Log In Endpoint
 • 4. Refactor DB Helper
 • 5. Generate JWT Token
 • 6. Test With Postman
 • 7. Sign In And Feed Page Stubs
 • 8. Form Component HTML
 • 9. Testing The Form
 • 10. Style Sign In Page
 • 11. Check In Code

 • 7. Sign Up Page
 • 1. Sign Up Endpoint
 • 2. Check In Sign Up Endpoint
 • 3. Sign Up Page
 • 4. Check In Sign Up Page
 • 5. Set Up Production DB
 • 6. Production Migration
 • 7. Confirm Password Error
 • 8. Env Example File

 • 8. Authentication and Private Layout
 • 1. Private Layout
 • 2. JWT Verification
 • 3. Reset DB
 • 4. Auth Middleware
 • 5. Check In Auth Middleware
 • 6.1 swr.html
 • 6. SWR Fetcher
 • 7. Refactor Fetcher
 • 8. SWR Must Use Client
 • 9. Check In SWR Config
 • 10. Styling the Header
 • 11. Display User Avatar
 • 12. Display Avatar Placeholder
 • 13. Center the Private Layout
 • 14. NavBar and Footer
 • 15. Page Stubs for Private Layout
 • 16. Highlight Active Link
 • 17. Check In Active Link

 • 9. Feed Page
 • 1. Feed Page Intro
 • 2. SQL Query for Feed
 • 3. Feed Endpoint
 • 4. Debugging the 500 Error
 • 5. Fix the 500 Error
 • 6. Check In Code
 • 7. Feed Container and List
 • 8. Post Component
 • 9. Styling the Post Component Part 1
 • 10. Styling the Post Component Part 2

 • 10. Profile Page
 • 1. Profile Page Intro
 • 2. Get Posts Endpoint
 • 3. Get Post Endpoint
 • 4. Update Post Endpoint Part 1
 • 5. Update Post Endpoint Part 2
 • 6. Delete Post Endpoint
 • 7. Create Post Endpoint
 • 8. Create Post Form
 • 9. Post Container and List
 • 10.1 swr mutate.html
 • 10. SWR Mutate to Refresh Post List
 • 11. SWR Mutate Explained
 • 12. Wrap Up Profile Page
 • 13. Fix React Key Error

 • 11. Following Page and Followers Page
 • 1. Get Following Endpoint
 • 2. Following Page UI
 • 3. Followers Endpoint
 • 4. Followers Page UI

 • 12. Account Page
 • 1. Account Page Intro
 • 2. Log Out Endpoint
 • 3. Account Page UI
 • 4. Check In Account Page

 • 13. User Page
 • 1. User Page Intro
 • 2. Get Users Endpoint
 • 3. Get Follows Endpoint
 • 4. Create Follow Endpoint
 • 5. Delete Follow Endpoint
 • 6. User Page UI Intro
 • 7. User Page Stub
 • 8. User Page Header
 • 9. User Page Header Styles
 • 10. User Page Posts List
 • 11. User Not Found Error

 • 14. Search Bar
 • 1. Search Bar Intro
 • 2. Search Endpoint Part 1
 • 3. Search Endpoint Part 2
 • 4. Search Bar Stub
 • 5. Wire Input to Search API
 • 6.1 lodash.html
 • 6. Lodash Debounce
 • 7. Display Search Results
 • 8. Handle Click Outside

 • 15. Edit Post Page
 • 1. Edit Post Page Intro
 • 2. Edit Post Page
 • 3. Debugging Patch Request
 • 4. Conditional Edit Post Btn
 • 5. Delete Post Endpoint
 • 6. Cleanup and Deployment
 • 7. Add JWT Secret on Prod
 • 8. Testing Prod Site

 • 16. Authorization and Cron Jobs
 • 1. Misinformation Flag Intro
 • 2. Misinformation SQL Migration
 • 3. Flag Misinformation Endpoint and Authorization
 • 4. Delete Misinformation
 • 5.1 How To Secure Cron Jobs.html
 • 5. Secure Vercel Cron Job
 • 6. Run Migration on Prod
 • 7. Run Cron Job on Vercel

 • 17. Server Components
 • 1.1 React Essentials.html
 • 1. Server Components

 • 18. Conclusion
 • 1. Conclusion
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 19103
  حجم: 4892 مگابایت
  مدت زمان: 599 دقیقه
  تاریخ انتشار: 20 شهریور 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید