وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Final Lab Practice for CCIE Security

سرفصل های دوره

1.Section 1 - ASA
  1.ASA NAT and PAT
 • 1.vod5350cciesecuritylabs001
 • 2.vod5350cciesecuritylabs002
 • 3.vod5350cciesecuritylabs003
   Lab1.Task 1.1 - ASA NAT and PAT
  • index.html
  • solutions.html
  • tasks.html
    data
  2.ASA ACL and Routing Protocols
 • 1.vod5350cciesecuritylabs004
 • 2.vod5350cciesecuritylabs005
   Lab1.Task 1.2 - ASA ACL and Routing Protocols
  • index.html
  • solutions.html
  • tasks.html
    data
  3.ASA Transparent Firewall and Deep Inspection
 • 1.vod5350cciesecuritylabs006
 • 2.vod5350cciesecuritylabs007
 • 3.vod5350cciesecuritylabs008
 • 4.vod5350cciesecuritylabs009
   Lab1.Task 1.3 - ASA Transparent Firewalls and Deep Inspection
  • index.html
  • solutions.html
  • tasks.html
    data
  4.ASA Failover
 • 1.vod5350cciesecuritylabs010
   Lab1.Task 1.4 - ASA Failover
  • index.html
  • solutions.html
  • tasks.html
    data
  5.ASA Multi-Context and ActiveActive Failover
 • 1.vod5350cciesecuritylabs011
 • 2.vod5350cciesecuritylabs012
 • 3.vod5350cciesecuritylabs013
   Lab1.Task 1.5 - ASA Multi-Context and ActiveActive Failover
  • index.html
  • solutions.html
  • tasks.html
    data
  6.ASA Clustering
 • 1.vod5350cciesecuritylabs014
   Lab1.Task 1.6 - ASA Clustering
  • index.html
  • solutions.html
  • tasks.html
    data

2.Section 2 - Site-2-Site VPN
  1.Site-2-Site VPN on Cisco Routers
 • 1.vod5350cciesecuritylabs015
 • 2.vod5350cciesecuritylabs016
 • 3.vod5350cciesecuritylabs017
 • 4.vod5350cciesecuritylabs018
   Lab1.Task 2.1 - Site-2-Site VPN on Cisco Routers
  • index.html
  • solutions.html
  • tasks.html
    data
  2.Site-2-Site VPN on ASA Firewalls
 • 1.vod5350cciesecuritylabs019
 • 2.vod5350cciesecuritylabs020
   Lab1.Task 2.2 - Site-2-Site VPN on ASA Firewalls
  • index.html
  • solutions.html
  • tasks.html
    data
  3.DMVPN
 • 1.vod5350cciesecuritylabs021
 • 2.vod5350cciesecuritylabs022
 • 3.vod5350cciesecuritylabs023
 • 4.vod5350cciesecuritylabs024
   Lab1.Task 2.3 - DMVPN
  • index.html
  • solutions.html
  • tasks.html
    data
  4.Dual HUB DMVPN
 • 1.vod5350cciesecuritylabs025
   Lab1.Task 2.4 - Dual HUB DMVPN
  • index.html
  • solutions.html
  • tasks.html
    data
  5.FlexVPN
 • 1.vod5350cciesecuritylabs026
 • 2.vod5350cciesecuritylabs027
   Lab1.Task 2.5 - FlexVPN
  • index.html
  • solutions.html
  • tasks.html
    data
  6.Certificate Based Site-2-Site VPN
 • 1.vod5350cciesecuritylabs028
   Lab1.Task 2.6 - Certificate Based Site-2-Site VPN
  • index.html
  • solutions.html
  • tasks.html
    data
  7.SSL and ANYCONNECT VPN
 • 1.vod5350cciesecuritylabs029
 • 2.vod5350cciesecuritylabs030
 • 3.vod5350cciesecuritylabs031
   Lab1.Task 2.7 - SSL and ANYCONNECT VPN
  • index.html
  • solutions.html
  • tasks.html
    data

3.Section 3 - FTD
  1.FTD Basics
 • 1.vod5350cciesecuritylabs032
 • 2.vod5350cciesecuritylabs033
 • 3.vod5350cciesecuritylabs034
   Lab1.Task 3.1 - FTD Basics
  • index.html
  • solutions.html
  • tasks.html
    data
  2.FTD Access Control Policy
 • 1.vod5350cciesecuritylabs035
   Lab1.Task 3.2 - FTD Access Control Policy
  • index.html
  • solutions.html
  • tasks.html
    data
  3.FTD Security Intelligence
 • 1.vod5350cciesecuritylabs036
   Lab1.Task 3.3 - FTD Security Intelligence
  • index.html
  • solutions.html
  • tasks.html
    data
  4.FTD Malware Protection
 • 1.vod5350cciesecuritylabs037
   Lab1.Task 3.4 - FTD Malware Protection
  • index.html
  • solutions.html
  • tasks.html
    data

4.Section 4 - Web Security Appliance
  1.Web Security Appliance
 • 1.vod5350cciesecuritylabs038
 • 2.vod5350cciesecuritylabs039
   Lab1.Task 4.1 - Web Security Appliance
  • index.html
  • solutions.html
  • tasks.html
    data

5.Section 5 - ISE
  1.ISE Device Authentication
 • 1.vod5350cciesecuritylabs040
 • 2.vod5350cciesecuritylabs041
 • 3.vod5350cciesecuritylabs042
   Lab1.Task 5.1 - ISE Device Authentication
  • index.html
  • solutions.html
  • tasks.html
    data
  2.ISE DOT1X and MAB
 • 1.vod5350cciesecuritylabs043
 • 2.vod5350cciesecuritylabs044
 • 3.vod5350cciesecuritylabs045
   Lab1.Task 5.2 - ISE DOT1X and MAB
  • index.html
  • solutions.html
  • tasks.html
    data
  3.ISE Profiling
 • 1.vod5350cciesecuritylabs046
   Lab1.Task 5.3 - ISE Profiling
  • index.html
  • solutions.html
  • tasks.html
    data
  4.ISE TrustSec Domain
 • 1.vod5350cciesecuritylabs047
   Lab1.Task 5.4 - ISE TrustSec Domain
  • index.html
  • solutions.html
  • tasks.html
    data
  5.ISE TrustSec Domain SGACLs and SXP
 • 1.vod5350cciesecuritylabs048
   Lab1.Task 5.5 - ISE TrustSec Domain SGACLs and SXP
  • index.html
  • solutions.html
  • tasks.html
    data
  6.ISE Posturing
 • 1.vod5350cciesecuritylabs048A
   Lab1.Task 5.6 - ISE Posturing
  • index.html
  • solutions.html
  • tasks.html
    data

6.Section 6 - StealthWatch
  1.StealthWatch Flow Analysis and ET-Analysis
 • 1.vod5350cciesecuritylabs049
   Lab1.Task 6.1 - StealthWatch Flow Analysis and ET-Analysis
  • index.html
  • solutions.html
  • tasks.html
    data
  2.StealthWatch Policy Management
 • 1.vod5350cciesecuritylabs050
   Lab1.Task 6.2 - StealthWatch Policy Management
  • index.html
  • solutions.html
  • tasks.html
    data
  3.StealthWatch and ISE Integration
 • 1.vod5350cciesecuritylabs051
   Lab1.Task 6.3 - StealthWatch and ISE Integration
  • index.html
  • solutions.html
  • tasks.html
    data
  4.StealthWatch and ISE ANC
 • 1.vod5350cciesecuritylabs052
   Lab1.Task 6.4 - StealthWatch and ISE ANC
  • index.html
  • solutions.html
  • tasks.html
    data
  5.StealthWatch and ISE Auto ANC
 • 1.vod5350cciesecuritylabs053
   Lab1.Task 6.5 - StealthWatch and ISE Auto ANC
  • index.html
  • solutions.html
  • tasks.html
    data
45,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ایمیل شما:
تولید کننده:
شناسه: 19797
حجم: 8784 مگابایت
مدت زمان: 1307 دقیقه
تاریخ انتشار: 14 مهر 1402

45,900 تومان
افزودن به سبد خرید