وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Excel Data Analysis Bootcamp for Finance Professionals

سرفصل های دوره

A Comprehensive Excel Training for the Serious Financial Data Analyst


1. Introduction
 • 1. Introduction
 • 2. Which Excel

 • 2. Excel-Basics Crash Course
 • 1. About This Section
 • 2.1 XBM-04-Basic Concepts and User Interface.zip
 • 2. Basic Excel Concepts and the User Interface
 • 3.1 XBM-05-Creating Worksheets and Entering Data.zip
 • 3. Creating Worksheets and Entering Data
 • 4. The AutoFill Tool
 • 5.1 XBM-07-The Flash-Fill Tool.zip
 • 5. The Flash-Fill Tool
 • 6.1 XBM-08-Text-to-Columns.zip
 • 6. Text-to-columns
 • 7.1 XBM-09-Introducting Excel Formulas and Functions.zip
 • 7. Introducing Excel Formulas and Functions (Part 1)
 • 8.1 XBM-09-Introducting Excel Formulas and Functions.zip
 • 8. Introducing Excel Formulas and Functions (Part 2)
 • 9.1 XBM-10-Excel A1 Style References.zip
 • 9. Excel A1-Style Cell References
 • 10.1 XBM-11-Excel Names.zip
 • 10. Excel Named Ranges
 • 11.1 XBM-12 Excel Tables and Structured References.zip
 • 11. Excel Tables and Structured References
 • 12.1 XBM-13-Array Formulas and Dynamic Arrays.zip
 • 12. Array Formulas and Dynamic Arrays
 • 13.1 XBM-14-Concatenate Text Strings.zip
 • 13. Concatenating Text Strings
 • 14.1 XBM-15-Text Functions.zip
 • 14. Text Functions
 • 15.1 XBM-16-Formatting Basics.zip
 • 15. Excel-Formatting Basics
 • 16.1 XBM-17-Drop-down Lists with Data Validation.zip
 • 16. Drop-down Lists with Data Validation
 • 17.1 XBM-18-Conditional Summary Functions (SUMIFS AVERAGEIFS COUNTIFS).zip
 • 17. Conditional Summary Functions (SUMIFS AVERAGEIFS COUNTIFS)
 • 18.1 XBM-19-LA-Excel-Basics Crash Course Homework (ASSIGNMENT).zip
 • 18. Excel-Basics Crash Course Homework (ASSIGNMENT)
 • 19.1 XBM-19-LS-Excel-Basics Crash Course Homework (SOLUTION).zip
 • 19. Excel-Basics Crash Course Homework (SOLUTION)

 • 3. Lookup and Reference Functions
 • 1.1 XBM-20-VLOOKUP.zip
 • 1. VLOOKUP Tutorial (Approximate Match)
 • 2.1 XBM-20-VLOOKUP.zip
 • 2. VLOOKUP Tutorial (Exact Match)
 • 3.1 XBM-24-25-MATCH and INDEX.zip
 • 3. MATCH Function Tutorial
 • 4.1 XBM-24-25-MATCH and INDEX.zip
 • 4. INDEX Function Tutorial
 • 5.1 XBM-24-25-MATCH and INDEX.zip
 • 5. MATCH and INDEX (Exact Match)
 • 6.1 XBM-24-25-MATCH and INDEX.zip
 • 6. MATCH and INDEX (Approximate Match)
 • 7.1 XBM-26-XLOOKUP.zip
 • 7. XLOOKUP Tutorial (Exact Match)
 • 8.1 XBM-26-XLOOKUP.zip
 • 8. XLOOKUP Tutorial (Approximate Match)
 • 9.1 XBM-28-LA-Excel Lookups Practice (ASSIGNMENT).zip
 • 9. Excel Lookups Practice (ASSIGNMENT)
 • 10.1 XBM-28-LA-Excel Lookups Practice (SOLUTION).zip
 • 10. Excel Lookups Practice (SOLUTION)

 • 4. Excel Dates and Times (Basics)
 • 1. Overview of Excel Dates-and-Times System
 • 2. Entering Dates and Times in Excel Spreadsheets
 • 3. Regional Settings on Windows
 • 4. Regional Settings on Mac
 • 5. Playing with Random Date Values
 • 6. Playing with Random Time Values
 • 7. Playing with Random Date-and-Time Values
 • 8. Formatting Dates (Part I)
 • 9. Formatting Dates (Part II)
 • 10. Formatting Time Values
 • 11. Formatting Date-and-Time Values
 • 12. Formatting for Elapsed Time

 • 5. Excel Date and Time (Calculations)
 • 1. The DATE and the TIME Functions
 • 2. Date & Time Calculations
 • 3. The TEXT Function
 • 4. Separating Date from Time
 • 5. The WORKDAY and WORKDAY.INTL Functions
 • 6. The DATEDIF Function
 • 7. YEARFRAC Function
 • 8. The DAYS and DAYS360 Functions
 • 9. The NETWORKDAYS and NETWORKDAYS.INTL Functions
 • 10. The EDATE Function
 • 11. The CHOOSE Function
 • 12. Calculating the Fiscal Year of a Date
 • 13. Working with Dates and Times Stored as Text
 • 14. Introduction to the LET Function
 • 15. The LET Function Example (Parsing a String)
 • 16. The LET Function (Microsoft Support Example)
 • 17. The LET Function (Fiscal Year Calculation Example)

 • 6. Creating Custom Functions
 • 1. LAMBDA Function (Introduction)
 • 2. Custom AGE function with LAMBDA and DATEDIF
 • 3. Custom Fiscal Year Function with LAMBDA

 • 7. Excel What-if Analysis Tools
 • 1. Calculate Loan Payments (PMT Function Tutorial)
 • 2. Excel Goal-Seek Tutorial
 • 3. Excel Data-Table Tutorial
 • 4. Excel Scenario-Manager Tutorial

 • 8. Data Visualization With Excel Charts
 • 1. Excel Charts Basics
 • 2. Chart Elements
 • 3. The Select-Data Tool
 • 4. Combination Charts (PC)
 • 5. Combination Charts (Mac)
 • 6. Excel Charts Practice (ASSIGNMENT)
 • 7. Excel Charts Practice (PC SOLUTIONS)
 • 8. Excel Charts Practice (MAC SOLUTION)

 • 9. Traditional Excel Pivot Tables Tutorial
 • 1. Pivot Tables - Getting Started
 • 2. Pivot Table Design Tab Totals and Subtotals
 • 3. Pivot Tables Summarization Functions
 • 4. Pivot Charts
 • 5. Pivot Tables Show Values As Options
 • 6. Pivot Tables Refresh
 • 7. Pivot Tables - Grouping Dates
 • 8. Pivot Tables - Grouping Numbers
 • 9. Pivot Tables - Grouping Selection
 • 10. Pivot Tables - Filters Area
 • 11. Pivot Tables - Slicers and Timelines
 • 12. Pivot Tables - Practice Lab (ASSIGNMENT)
 • 13. Pivot Tables - Practice Lab (SOLUTION)

 • 10. Transform and Clean Data with Power Query
 • 1. Power Query Introduction 1
 • 2. Power Query Introduction 2
 • 3. Power Query-Remove Rows
 • 4. Power Query-Split Columns
 • 5. Power Query-Pivot and Unpivot
 • 6. Power Query-The Format Tool
 • 7. Power Query-The Extract Tool
 • 8. Power Query-Merge Columns
 • 9. Power Query-Custom Columns
 • 10. Power Query-Dates and Times
 • 11. Append Data (Part 1)
 • 12. Append Data (Part 2)
 • 13. Connect Power Query to a Folder
 • 14. Merge Queries (JOINS)
 • 15. Merge Queries (VLOOKUP)
 • 53,700 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 31761
  حجم: 14902 مگابایت
  مدت زمان: 862 دقیقه
  تاریخ انتشار: 6 فروردین 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  53,700 تومان
  افزودن به سبد خرید