وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

ETL Developer – (MySQL, Data Migration ,MS SQL Server, SSIS)

سرفصل های دوره

Harnessing Data Power: ETL Development and Data Migration with MySQL, MS SQL Server


1. Introduction to Data And Databases
 • 1. Introduction.html
 • 2. Understanding Data Importance and Applications.html
 • 3. Introduction to Databases.html
 • 4. Understanding Relational Databases.html
 • 5. Introduction to MySQL.html

 • 2. Installation and Setup of MySQL
 • 1. Installation and Setup of MySQL.html
 • 2. MySQL Download and Installation (Windows)
 • 3. What is MySQL Workbench
 • 4. MySQL Installation (Mac)
 • 5. Installing MySQL Workbench (Mac)
 • 6. Basic Database Concepts
 • 7. What is a Schema
 • 8. Database Schema
 • 9. MySQL Data Types

 • 3. Performing Administrative tasks
 • 1. MySQL Workbench Home Screen
 • 2. Creating a new MySQL Connection
 • 3. Managing Server Connections
 • 4. Client Connections
 • 5. Checking Server Status
 • 6. Administration of users and Priviledges
 • 7. Checking Performance Dashboard
 • 8. Using MySQL Utilities
 • 9. Using Object Browser
 • 10. Showing existing databases
 • 11. Showing list of tables
 • 12. Create a Database
 • 13. Create a Table
 • 14. Using basic SQL Commands
 • 15. Displaying table structure
 • 16. Changing Table Structure

 • 4. Creating MySQL Objects
 • 1. MySQL Naming Convention
 • 2. Creating a MySQL Database
 • 3. Using IF NOT EXIST DROP
 • 4.1 table+create+script.zip
 • 4. Creating a Table in MySQL
 • 5. Setting up default database
 • 6. Using MySQL Comments
 • 7. Primary keys
 • 8. Foreign keys

 • 5. Hands-on with MySQL
 • 1. MySQL Basic Commands.html
 • 2. Hands-on SQL Commands
 • 3. Data Definition Language (DDL) and Data Manipulation Language (DML).html
 • 4. Creating a new database with SQL
 • 5. Creating a table with SQL
 • 6.1 insert+data+into+tables (1).zip
 • 6. MySQL INSERT Statement
 • 7. MySQL SELECT statement
 • 8. MySQL UPDATE Statement
 • 9. MySQL DELETE Statement
 • 10. Advanced MySQL Stored Procedures, Views, Triggers.html
 • 11. Creating stored procedure
 • 12. Modifying stored procedure
 • 13. Creating an advanced stored procedure
 • 14. Calling and deleting stored procedures
 • 15. Creating a MySQL View
 • 16. Querying MySQL Views
 • 17. Modifying a view
 • 18. Dropping a view

 • 6. Introduction to ETL
 • 1. Understanding ETL Concepts and Applications.html
 • 2. Overview of the ETL Process.html
 • 3. Understanding Data Warehousing.html
 • 4. Data Modelling for ETL.html

 • 7. ETL Development
 • 1. Extracting Data Methods and Best Practices.html
 • 2. Transforming Data Cleaning, Normalization, Aggregation.html
 • 3. Loading Data Approaches and Best Practices.html
 • 4. Real-life Scenarios in ETL.html

 • 8. ETL Tools and Techniques
 • 1. Overview of ETL Tools.html
 • 2. SQL for ETL.html
 • 3. Introduction to SSIS (SQL Server Integration Services).html
 • 4. ETL Development using SSIS.html

 • 9. Data Migration
 • 1. Understanding Data Migration.html
 • 2. Planning and Preparing for Data Migration.html
 • 3. Data Migration Strategies and Techniques.html
 • 4. Testing and Validation of Migrated Data.html

 • 10. Hands-on Project ETL Development and Data Migration
 • 1. Defining Project Scope and Requirements.html
 • 2. Designing and Implementing ETL Processes.html
 • 3. Performing Data Migration.html
 • 4. Testing and Validation.html

 • 11. Microsoft SQL Server Setup
 • 1. Minimum Installation Requirements for SQL Server
 • 2. SQL Server Editions
 • 3. Download Microsoft SQL Server
 • 4. Install Microsoft SQL Server
 • 5. Install SQL Server Management Studio
 • 6. Connecting SSMS to SQL Server
 • 7. Please Note.html
 • 8. Install adventureworksDW Database

 • 12. Visual Studio Setup
 • 1. What is Visual Studio
 • 2. Visual Studio installation requirements
 • 3. Install Visual Studio
 • 4. Visual studio workloads
 • 5. Install SQL Server Data Tools
 • 6. Install SSDT Designer Templates

 • 13. Hands-On SSIS ETL Implementation
 • 1. Create SSIS Package
 • 2. SSIS Designer
 • 3. Add and configure a flat file connection manager
 • 4. Remapping Column Data Types
 • 5. Add and configure an OLE DB Connection manager
 • 6. Add a data flow task to package
 • 7.1 SampleCurrencyData.txt
 • 7. Add and configure the flat file source
 • 8.1 lookupsqlquery.txt
 • 8. Add and configure the lookup transformations
 • 9. Add and configure Lookup for datekey transformations
 • 10. Add and configure the OLE DB destination
 • 11. Test SSIS Package

 • 14. Database Migration MySQL To SQL Server
 • 1. Installing SSMA
 • 2. Prerequisites
 • 3. SQL Server Agent
 • 4. Pre-migration assessment
 • 5. Validating type mappings
 • 6. Converting the schema
 • 7. Performing the migration
 • 8. Post migration data validation

 • 15. Advanced Topics and Future Trends
 • 1. Handling Big Data in ETL.html
 • 2. Cloud-based ETL Processes.html
 • 3. ETL for Real-Time Data.html
 • 4. Future Trends and Career Opportunities in ETL.html

 • 16. Course Review and Next Steps
 • 1. Review of Key Concepts and Skills.html
 • 2. Real-world Case Studies.html
 • 3. Preparing for ETL Developer Interviews.html

 • 17. Capstone Project ETL Process for a Retail Business Database
 • 1. Project Steps.html
 • 2. Using a hypothetical dataset related to a retail business..html
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 17574
  حجم: 2397 مگابایت
  مدت زمان: 446 دقیقه
  تاریخ انتشار: 28 مرداد 1402
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید