وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Ethical Hacking: Design Command and Control using Python 3

سرفصل های دوره

Learn Python and code a c2 tool that you can use for Red Team exercises, Penetration Tests, or for educational purposes


1. Course Introduction
 • 1. Introduction
 • 2. Disclaimer
 • 3. Why use Python

 • 2. Installations
 • 1. Setup Overview
 • 2. Installing Python 3.x
 • 3. Installing PyCharm Community Edition
 • 4. Installing and using Windows Subsystem for Linux
 • 5. Amazon Web Services (AWS) Ubuntu Elastic Compute Cloud (EC2) setup
 • 6. Installing and configuring PuTTY
 • 7. Installing Wireshark

 • 3. Client Code Beginnings
 • 1.1 011-client.zip
 • 1. Begin project and client code
 • 2.1 012-client.zip
 • 2. Obtaining request headers
 • 3.1 013-client.zip
 • 3. Changing request headers
 • 4.1 014-client.zip
 • 4. Adding a proxy option
 • 5. Course Introduction, Installations, and Client Code Beginnings Quiz.html

 • 4. Server Code Beginnings
 • 1.1 015-server.zip
 • 1. Begin server code, part 1
 • 2.1 016-server.zip
 • 2. Begin server code, part 2
 • 3.1 017-client.zip
 • 3.2 017-server.zip
 • 3. Changing server versions
 • 4.1 018-client.zip
 • 4.2 018-server.zip
 • 4. Identifying Windows compromise
 • 5.1 019-server.zip
 • 5. Override log request method
 • 6.1 020-client.zip
 • 6. Identifying Linux compromise
 • 7.1 021-client.zip
 • 7. Exception handling for getenv
 • 8. Python Summary 1
 • 9. Server Code Beginnings Quiz.html

 • 5. Command Code Beginnings
 • 1.1 023-client.zip
 • 1.2 023-server.zip
 • 1. Begin command code
 • 2.1 024-client.zip
 • 2. Exception handling for get
 • 3.1 025-client.zip
 • 3.2 025-server.zip
 • 3. Sending command to client
 • 4.1 026-client.zip
 • 4. Running command on client
 • 5.1 027-client.zip
 • 5. Sending command output to server, part 1
 • 6.1 028-server.zip
 • 6. Sending command output to server, part 2
 • 7.1 029-client.zip
 • 7.2 029-server.zip
 • 7.3 029-settings.zip
 • 7. Creating a settings module and Linux test
 • 8. Python Summary 2
 • 9. Command Code Beginnings Quiz.html

 • 6. Begin Adding Features
 • 1.1 031-client.zip
 • 1. Adding change directory functionality
 • 2.1 032-client.zip
 • 2.2 032-server.zip
 • 2.3 032-settings.zip
 • 2. Exception handling of change directory
 • 3.1 033-client.zip
 • 3.2 033-server.zip
 • 3. Fixing incorrect prompt and blank command
 • 4.1 034-server.zip
 • 4.2 034-temp.zip
 • 4. Fixing broken pipe and getting new active client
 • 5.1 035-client.zip
 • 5.2 035-server.zip
 • 5.3 035-settings.zip
 • 5. Placing current working directory in prompt
 • 6.1 036-client.zip
 • 6.2 036-server.zip
 • 6. Client kill and client sleep commands
 • 7.1 037-client.zip
 • 7.2 037-server.zip
 • 7.3 037-settings.zip
 • 7.4 037-temp.zip
 • 7. Implementing an input timeout
 • 8.1 038-server.zip
 • 8.2 038-settings.zip
 • 8.3 038-start5.zip
 • 8. Getting new active session at client kill command
 • 9. Python Summary 3
 • 10. Begin Adding Features Quiz.html

 • 7. Implementing Encryption
 • 1.1 040-client.zip
 • 1.2 040-server.zip
 • 1.3 040-settings.zip
 • 1.4 040-temp.zip
 • 1. Implementing symmetric encryption, part 1
 • 2.1 041-client.zip
 • 2.2 041-encryption.zip
 • 2.3 041-server.zip
 • 2. Implementing symmetric encryption, part 2
 • 3.1 042-client.zip
 • 3.2 042-server.zip
 • 3. Implementing symmetric encryption, part 3
 • 4.1 043-client.zip
 • 4.2 043-server.zip
 • 4. Implementing symmetric encryption, part 4
 • 5.1 044-client.zip
 • 5. Python summary 4 and type hinting
 • 6. Implementing Encryption Quiz.html

 • 8. File Related Features
 • 1.1 045-client.zip
 • 1.2 045-settings.zip
 • 1.3 045-temp.zip
 • 1. Client download file command - client code
 • 2.1 046-client.zip
 • 2.2 046-server.zip
 • 2.3 046-temp.zip
 • 2. Client download file command - server code
 • 3.1 047-client.zip
 • 3.2 047-server.zip
 • 3.3 047-settings.zip
 • 3. Client upload file command, part 1
 • 4.1 048-client.zip
 • 4.2 048-server.zip
 • 4. Client upload file command, part 2
 • 5.1 049-client.zip
 • 5.2 049-settings.zip
 • 5. Client zip file command
 • 6.1 050-client.zip
 • 6.2 050-server.zip
 • 6. Code refactoring and fixing slash issue
 • 7.1 051-client.zip
 • 7.2 051-temp.zip
 • 7. Client unzip file command
 • 8.1 052-client.zip
 • 8.2 052-Code Testing.xlsx
 • 8. Testing our code
 • 9.1 053-client.zip
 • 9.2 053-server.zip
 • 9.3 053-temp.zip
 • 9. Fixing spaces in filenames and resetting prompt
 • 10. Python Summary 5
 • 11. File Related Features Quiz.html

 • 9. Server Commands
 • 1.1 055-server.zip
 • 1.2 055-temp.zip
 • 1. Implementing threading for the c2 server
 • 2.1 056-server.zip
 • 2.2 056-temp.zip
 • 2. Server show clients command
 • 3.1 057-server.zip
 • 3. Server control pwned id command and server exit command
 • 4.1 058-server.zip
 • 4.2 058-settings.zip
 • 4. Server unzip filename command
 • 5.1 059-client.zip
 • 5.2 059-server.zip
 • 5. Server zip filename command and improving exceptions
 • 6.1 060-client.zip
 • 6.2 060-server.zip
 • 6.3 060-settings.zip
 • 6. Server list directory and server shell commands
 • 7.1 061-server.zip
 • 7.2 061-settings.zip
 • 7. Server help command and logging
 • 8.1 062-client.zip
 • 8.2 062-server.zip
 • 8. Respond to GET after server commands
 • 9. Python Summary 6
 • 10. Server Commands Quiz.html

 • 10. Client Commands
 • 1.1 064-client.zip
 • 1. Client delay seconds command
 • 2.1 065-client.zip
 • 2.2 065-server.zip
 • 2. Client get clipboard command
 • 3.1 066-client.zip
 • 3. Client keylog on and client keylog off commands
 • 4.1 067-client.zip
 • 4.2 067-server.zip
 • 4. Client type text command
 • 5.1 068-client.zip
 • 5.2 068-server.zip
 • 5. Client screenshot command
 • 6.1 069-client.zip
 • 6.2 069-server.zip
 • 6.3 069-temp.zip
 • 6. Client display image command and get filename bug fix
 • 7.1 070-client.zip
 • 7.2 070-server.zip
 • 7.3 070-temp.zip
 • 7. Client flip screen and roll screen commands
 • 8.1 071-client.zip
 • 8.2 071-server.zip
 • 8. Client max volume and client play filename commands
 • 9.1 072-client.zip
 • 9.2 072-server.zip
 • 9. Implementing client background jobs feature
 • 10.1 073-client.zip
 • 10. Adding more TryExcept Statements to our code
 • 11. Python Summary 7
 • 12. Client Commands Quiz.html

 • 11. Finalizing Code and Testing
 • 1.1 075-Code Testing.xlsx
 • 1.2 075-lin client.zip
 • 1.3 075-server.zip
 • 1.4 075-win client.zip
 • 1. Separating Linux and Windows client code
 • 2.1 076-lin cilent.zip
 • 2.2 076-server.zip
 • 2.3 076-win client.zip
 • 2. Linux to Linux test results and bug fixes
 • 3. Shebang and other Linux details
 • 4.1 078-Code Testing.xlsx
 • 4. How to test on your computer and final test results
 • 5.1 079-lin client.zip
 • 5.2 079-win client.zip
 • 5. Packaging Windows client with Pyinstaller
 • 6.1 080-gui lin client.zip
 • 6.2 080-headless lin client.zip
 • 6. Packaging Linux client with Pyinstaller
 • 7. Packaging everything as a single folder
 • 8. Python client code summary
 • 9. Python server code summary
 • 10. Finalizing Code and Testing Quiz.html

 • 12. Course Conclusion
 • 1. Configuring a c2 server in the cloud
 • 2. Malware delivery example
 • 3. Carrying out the phishing attack
 • 4. Ideas for improvements
 • 5.1 final-encryption.zip
 • 5.2 final-gui lin client.zip
 • 5.3 final-headless lin client.zip
 • 5.4 final-server.zip
 • 5.5 final-settings.zip
 • 5.6 final-win client.zip
 • 5. Conclusion

 • 13. How-Tos and Fixes
 • 1. Fix empty respository in PyCharm
 • 2. Fix copy and paste indentation issue in PyCharm
 • 3. Getting WSL Linux client to work with Windows c2 server
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 36586
  حجم: 9804 مگابایت
  مدت زمان: 1103 دقیقه
  تاریخ انتشار: 25 اردیبهشت 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید