وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Email Marketing For Everybody: Make Money Writing Emails

سرفصل های دوره

How to Make Money Writing Emails for Clients and Yourself as a Freelancer and Entrepreneur


1 - Introduction to Email Marketing for Freelancers
 • 1 - Understanding the Basics of Email Marketing
 • 2 - Building an Email Marketing Strategy.html
 • 3 - Email Marketing Services and Jobs on Upwork
 • 4 - Email Marketing Services on Fiverr
 • 5 - Why You Need This Course
 • 6 - Who Needs This Course
 • 7 - Get an Email Marketing Certificate for Free

 • 2 - Writing Engaging and Effective Emails
 • 8 - Types of Emails.html
 • 9 - Crafting HighPerforming Emails A Comprehensive Guide.html
 • 10 - Elements of a Successful Email Campaign.html
 • 11 - How to Write an Email with AI
 • 12 - Unlocking Success with AB Testing in Email Marketing A Comprehensive Guide.html

 • 3 - Build Mailing List
 • 13 - Whats Mailing List.html
 • 14 - Mastering Email List Management Best Practices for Success.html
 • 15 - How to Grow your Mailing List.html
 • 16 - Build a Mailing List with Google Forms

 • 4 - Cold Emails and Cold Approach of Gathering Mailing List
 • 17 - What are Cold Emails.html
 • 18 - Why do you need to Write a Cold Email.html
 • 19 - Write a Cold Email with this AI
 • 20 - Email Extraction AI Tool
 • 21 - Extracting Emails From Google Search
 • 22 - Extracting Emails from Bing Search
 • 23 - Download Extracted Email

 • 5 - Getting Started with MailChimp
 • 24 - Setting up a MailChimp account
 • 25 - Create a Mailing List on MailChimp
 • 26 - Email Segmentation
 • 27 - Automate Email Segmentation
 • 28 - Create a Signup Form on MailChimp
 • 29 - Create a Survey
 • 30 - MailChimp Inbox
 • 31 - How To Create A Newsletter
 • 32 - Email Analytics
 • 33 - Create a Landing Page with MailChimp

 • 6 - Advanced Email Marketing Tools and Skills
 • 34 - How to Set Up a Professional Business Email for Brands.html
 • 35 - Differences Between Professional Business Email and Free Emails.html
 • 36 - Introduction to Zoho Campaigns.html
 • 37 - Creating a Mailing List.html
 • 38 - Create an Email Campaign on Zoho Campaigns.html
 • 39 - Lets Talk About Sign Up Forms on Zoho Campaigns.html
 • 40 - Lets Create a Sales Funnel with this Mailing Lists.html
 • 41 - Lets Get Familiar in This Sales Funneling Game.html
 • 42 - Lets Sell an Online Course via Zoho Campaigns.html
 • 43 - Zoho Campaigns Report Read Export Download and Print Report.html
 • 44 - List Based Report.html
 • 45 - Sending Follow Up Emails on Zoho Campaigns.html
 • 46 - Email Automation on Zoho Campaigns.html
 • 47 - Access More Zoho Campaigns Tutorial.html
 • 48 - Check for Comparison.html
 • 49 - Brush Up your Email Marketing Skills.html
 • 50 - Zoho Campaigns Upgrade.html
 • 51 - Zoho Campaigns Review for Email Marketing on Smartphones.html
 • 52 - Other Email Marketing Tools like MailChimp and Zoho Campaigns.html

 • 7 - Upwork Profile Creation
 • 53 - Sign Up.html
 • 54 - Upwork Profile Optimization.html
 • 55 - Upwork Job Application Strategies.html

 • 8 - Fiverr Profile Creation
 • 56 - Sign Up.html
 • 57 - Fiverr Gig Creation.html
 • 58 - Fiverr Gig Images and Videos.html
 • 59 - Fiverr Communication and Client Management.html
 • 60 - Fiverr Promotions and Marketing.html
 • 61 - Fiverr Analytics and Performance Tracking.html

 • 9 - Monetizing Your Email Marketing Skills
 • 62 - How to Freelance As An Email Marketer.html
 • 63 - Freelancing Services with MailChimp.html
 • 64 - Writing Cold Emails for the services you offer.html
 • 65 - Sell Mailing List.html
 • 66 - Set Up a Professional Business Email for Brands.html
 • 67 - Start Up a Newsletter Service.html

 • 10 - Congratulations
 • 68 - Learn to Earn More.html
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 36571
  حجم: 2044 مگابایت
  مدت زمان: 147 دقیقه
  تاریخ انتشار: 25 اردیبهشت 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید