وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

EJS Fullstack Web Development Masterclass

سرفصل های دوره

The Ultimate 2022 Fullstack Web Development Bootcamp


1 - Course Overview
 • 1 - Course Overview
 • 2 - What Youll Need
 • 3 - 00-Source-files.zip
 • 3 - Source Files.html

 • 2 - 00b EJS and Node Web Server Introduction
 • 4 - What Is EJS
 • 5 - What Is Node JS
 • 6 - What Is Express JS

 • 3 - 00c Prerequisite Introduction to JavaScript
 • 7 - Intro To Javascript

 • 4 - 00c 02 Variables and Data Types
 • 8 - 02 01 What Will We Learn In This Section
 • 9 - 02 02 Variables
 • 10 - 02 03 Data Types
 • 11 - 02 04 Variable Mutation
 • 12 - 02 05 Type Coercion
 • 13 - 02 06 Coding Challenge
 • 14 - 02 07 Coding Challenge Solution
 • 15 - 02 08 Section Summary

 • 5 - 00c 03 Operators
 • 16 - 03 01 What Will We Learn In This Section
 • 17 - 03 02 Basic Operators
 • 18 - 03 03 Operator Precedence
 • 19 - 03 04 Coding Challenge
 • 20 - 03 05 Coding Challenge Solution
 • 21 - 03 06 Section Summary

 • 6 - 00c 04 Conditional Statements
 • 22 - 04 01 What Will We Learn In This Section
 • 23 - 04 02 If Else Statements
 • 24 - 04 03 Boolean Logic
 • 25 - 04 04 Switch Statements
 • 26 - 04 05 Truthy And Falsie Values
 • 27 - 04 06 Equality Operators
 • 28 - 04 07 Coding Challenge
 • 29 - 04 08 Coding Challenge Solution
 • 30 - 04 09 Section Summary

 • 7 - 00c 05 Functions and Arrays
 • 31 - 05 01 What Will We Learn In This Section
 • 32 - 05 02 Functions
 • 33 - 05 03 Function Statements And Expressions
 • 34 - 05 04 Arrays
 • 35 - 05 05 Coding Challenge
 • 36 - 05 06 Section Summary

 • 8 - 00c 06 Objects
 • 37 - 06 01 What Will We Learn In This Section
 • 38 - 06 02 Objects And Properties
 • 39 - 06 03 Objects And Methods
 • 40 - 06 04 Objects Vs Primitives
 • 41 - 06 05 Coding Challenge
 • 42 - 06 06 Coding Challenge Solution
 • 43 - 06 07 Section Summary

 • 9 - 00c 07 Loops
 • 44 - 07 01 What Will We Learn In This Section
 • 45 - 07 02 Loops
 • 46 - 07 03 Iteration
 • 47 - 07 04 Coding Challenge
 • 48 - 07 05 Coding Challenge Solution
 • 49 - 07 06 Section Summary

 • 10 - 00c 08 JavaScript Execution
 • 50 - 08 01 What Will We Learn In This Section
 • 51 - 08 02 Javascript Parsers And Engines
 • 52 - 08 03 Execution Contexts And Execution Stack
 • 53 - 08 04 Creation And Execution Phases
 • 54 - 08 05 Hoisting
 • 55 - 08 06 Scoping
 • 56 - 08 07 Scope Chain
 • 57 - 08 08 This Keyword
 • 58 - 08 09 Coding Challenge
 • 59 - 08 10 Coding Challenge Solution
 • 60 - 08 11 Section Summary

 • 11 - 01a Build your first Hello World website in EJS
 • 61 - Build Your First Hello World Website In EJS
 • 62 - Source Files.html
 • 62 - Source-files.zip

 • 12 - 01b Build an EJS web server to display JSON data
 • 63 - Project Preview EJS Web Server With JSON

 • 13 - 01c Build server and homepage
 • 64 - Build A Node Server With Express
 • 65 - Build A Homepage View
 • 66 - Send Data From Server To Homepage
 • 67 - Source Files.html
 • 67 - Source-files.zip

 • 14 - 01d Display JSON data on homepage
 • 68 - Build JSON Data
 • 69 - Display Json Data In EJS View
 • 70 - Loop Through An Entire Database
 • 71 - Source Files.html
 • 71 - Source-files.zip

 • 15 - 02a Build a multipage site with reusable EJS partials
 • 72 - Project Preview MultiPage EJS Site

 • 16 - 02b Set up EJS project and server
 • 73 - Set Up The EJS Project
 • 74 - Build A Server File
 • 75 - Source Files.html
 • 75 - Source-files.zip

 • 17 - 03 Build an EJS view for the homepage
 • 76 - Build An Ejs Index View For The Homepage
 • 77 - Source Files.html
 • 77 - Source-files.zip

 • 18 - 04 Build partials to reuse page sections
 • 78 - Build A Head EJS Partial
 • 79 - Build A Header EJS Partial
 • 80 - Build A Footer EJS Partial
 • 81 - Source Files.html
 • 81 - Source-files.zip

 • 19 - 05 Pass data to views and partials
 • 82 - Build Data On The Server
 • 83 - Display A Variable From The Server On An EJS View
 • 84 - Pass Data To A Partial In EJS
 • 85 - Source Files.html
 • 85 - Source-files.zip

 • 20 - 06 Build more pages with partials and views
 • 86 - Build An About Page With Views And Partials
 • 87 - Build Another Page With Reusable Data And Partials
 • 88 - Source Files.html
 • 88 - Source-files.zip
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 30403
  حجم: 2455 مگابایت
  مدت زمان: 450 دقیقه
  تاریخ انتشار: 2 اسفند 1402
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید