در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

Drawing Fundamentals 1: Basic Skills & Sketching Accurately

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

Sketching & Drawing Basics For the Absolute Beginners. Learn to See and Draw Anything Accurately!


1 - Basic Pencil Control
 • 1 - Material-Guide.pdf
 • 1 - Quiz 1 Basic Pencil Control.html
 • 1 - Setting Up Your Workspace
 • 2 - How to Sharpen Your Pencil
 • 3 - How to Hold Your Pencil
 • 4 - How to Control Your Pencil
 • 5 - Circle & Ellipse Exercise
 • 5 - Circle-Ellipse-Exercise-Sheet.pdf
 • 6 - Running the Track Exercise
 • 7 - Line Quality Exercise
 • 8 - Connect the Dot Exercise

 • 2 - Measuring Skills
 • 2 - Quiz 2 Measuring Skills.html
 • 9 - Observational & Constructive Drawing
 • 10 - Sight Size & Comparative Measurement
 • 11 - How to See & Draw Accurately
 • 12 - Measuring Angles
 • 13 - Triangle Drawing Exercise
 • 13 - Triangle-Exercise-Sheet.pdf
 • 14 - Measuring Distances & Proportions
 • 15 - Polygon Drawing Exercise
 • 15 - Polygon-Exercise-Sheet.pdf
 • 16 - 3D Drawing Exercise 1
 • 16 - 3D-Shape-Exercise-Sheet.pdf
 • 17 - 3D Drawing Exercise 2
 • 18 - 3D Drawing Exercise 3
 • 19 - 3D Drawing Exercise 4

 • 3 - Observational Drawing Skills
 • 20 - Bargue Drawings & The Grid Method
 • 21 - Eye Drawing Exercise 1
 • 21 - Eye-Exercise-Worksheets.pdf
 • 22 - Eye Drawing Exercise 2
 • 23 - Eye Drawing Exercise 3
 • 24 - Nose & Mouth Drawing Exercise 1
 • 24 - Nose-Mouth-Exercise-Worksheets.pdf
 • 25 - Nose & Mouth Drawing Exercise 2
 • 26 - Nose & Mouth Drawing Exercise 3
 • 27 - Face Drawing Exercise 1
 • 27 - Face-Exercise-Worksheets.pdf
 • 28 - Face Drawing Exercise 2
 • 28 - Face-Exercise-Worksheets-No-Grid.pdf
 • 29 - How Important is Accuracy