وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Django Build Secure and Scalable Web Applications

سرفصل های دوره

1. Introduction
 • 1. Introduction

 • 2. Module 1 Initial Set up
 • 1. Basic terminal commands
 • 2. Installing Python and setting up Virtual Environments
 • 3. Installing Django
 • 4. Installing Git CLI
 • 5. Integrated Development Environments (IDEs) or Text Editor

 • 3. Django Hello, World App Building, Git Integration, and GitHub Deployment
 • 1. Building a simple Hello World App
 • 2. Creating Django Apps
 • 3. Configuring Django Apps Organizing Functionality within a Project
 • 4. GitHub Repository Setup and Remote Collaboration

 • 4. Building, Testing, & Deploying the Pages App with Django CBVs and Templates
 • 1. Building and Deploying a Pages App with Djangos Class-Based Views and Templates
 • 2. Utilizing Templates for Scalable Web Development in Django
 • 3. Template Inheritance Extending Templates in Django
 • 4. Writing Tests for Your Django App Ensuring Robustness and Reliability
 • 5. Tracking Code Changes with Git and Pushing to GitHub
 • 6. Deploying Your Django App to the Cloud
 • 7. Heroku Deployment Configuration
 • 8. From App Creation to Server Launch for Your Django App

 • 5. Building a Message Board App Exploring Djangos Admin Interface, Adding Tests,
 • 1. Initial Setup and Creating a Database Model in Django
 • 2. Mastering Django Admin Efficient Data Management and Customization
 • 3. Building the Homepage Views, Templates, and URL Configuration in Django
 • 4. Writing Simple TestCases for Database-Driven Content

 • 6. Building a Blog App with Django Creating, Editing, and Styling Blog Posts
 • 1. Initial Setup and Database Model Creation for Blog App
 • 2. Enhancing the Blog App Adding Static Files - CSS and JS
 • 3. Building Individual Pages Adding Views to the Blog App and Testing

 • 7. Adding Forms for Blog Entry Management in the Blog App
 • 1. Creating and Updating Blog Entries Building Forms and Templates
 • 2. Implementing Delete Functionality with Django Forms
 • 3. Testing Blog Functionality Ensuring CRUD Operations Work Correctly

 • 8. Django User Authentication and Security
 • 1. Implementing Log In and Log Out Functionalities
 • 2. User Sign Up Implementing User Registration with Djangos UserCreationForm
 • 3. Deploying App to Heroku Configuring Procfile, Gunicorn, and Static Files

 • 9. Utilizing Custom User Models with Djangos Abstract User Class
 • 1. Creating Custom User Model with AbstractUser in Django

 • 10. User Authentication with Django
 • 1. Building User Authentication Sign Up, Log In, and Log Out

 • 11. Styling with Bootstrap Enhancing the Look and Feel of the App
 • 1. Introduction to Bootstrap Building Modern and Responsive Web Applications
 • 2. Integrating Bootstrap into Your Application Enhancing Visual Appeal and Respons

 • 12. Enhancing User Security Adding Password Change and Reset Functionality
 • 1. Enabling Password Change
 • 2. Password Reset Configuring Email and Customizing Templates

 • 13. Building a Dynamic Newspaper App Articles, Permissions, and Comments
 • 1. Creating the Articles App Configuring Models, Views, and Templates
 • 2. Enhancing Article Functionality Edit and Delete Options with Generic Views
 • 3. Create New Articles Adding a Page for Authors to Post Content

 • 14. Controlling Access Permissions and Authorizations in Django
 • 1. Setting Current User as Article Author and Implementing LoginRequired Mixin
 • 2. Implementing User Authorization with UserPassesTestMixin

 • 15. Enhancing Interaction Adding Comments with Foreign Key Relationships
 • 1. Adding Comments to Newspaper Site with Foreign Key Relationships

 • 16. Wrapping Up
 • 1. Completing Your Journey Becoming a Proficient Django Web Developer
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 19299
  حجم: 2601 مگابایت
  مدت زمان: 313 دقیقه
  تاریخ انتشار: 21 شهریور 1402
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید