وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Django 5 – Build a Complete Website from Scratch to Deploy

سرفصل های دوره

On 2024 Learn Django 5 by building Real World Project from Scratch to Deployment with a Bootstrap 5 Template


1 - Introduction
 • 1 - Welcome
 • 2 - Course Intro Project Overview

 • 2 - Development Setup
 • 3 - Preparing Text Editor VS Code
 • 4 - Django and Python Versions
 • 5 - Introduction to Virtual Environment
 • 6 - Creating our Virtual Environment
 • 7 - Notes about Virtual Environment.html

 • 3 - Getting Started
 • 8 - Start Our Django Project
 • 9 - Run Server Django Migrations
 • 10 - Django App
 • 11 - Django MVT Design
 • 12 - Serving HTML files
 • 13 - Serving Static files CSSJS
 • 14 - Django Admin Site
 • 15 - Django Commands.html

 • 4 - Django HTML Template
 • 16 - Html Template Variables Filters
 • 17 - Html Template For loop tag
 • 18 - Html Template If Condition
 • 19 - Html Template Inheritance Part 1
 • 20 - Html Template Inheritance Part 2

 • 5 - Our Bootstrap Theme
 • 21 - Introduction to Bootstrap
 • 22 - Configuring our Bootstrap Theme
 • 22 - bootstrap-template.zip
 • 23 - Applying Html Inheritance on Bootstrap Theme
 • 23 - index-after.html
 • 23 - index-before.html

 • 6 - Building Webpage Modules
 • 24 - Creating our First Model
 • 25 - Registering Model to Admin Site
 • 26 - Django ORM
 • 27 - Django View Function HTML Page
 • 28 - Our Services Model
 • 29 - Our Services HTML Section
 • 30 - Our Testimonials Model Admin Site
 • 31 - Our Testimonials HTML Section
 • 32 - Displaying Hosted Images on HTML
 • 33 - Building the FAQ Section

 • 7 - Contact Form Sending Emails
 • 34 - HTML Forms in Django
 • 35 - Django HTML Redirection
 • 36 - POST Request GET Request
 • 37 - Working with HTML Form Data
 • 38 - Setup Gmail App Password Sending Emails
 • 39 - Handling Env Variable
 • 40 - Design our Email Content by HTML
 • 40 - email.html
 • 41 - Working with Django Messages
 • 42 - Using Bootstrap Alerts with Django Messages
 • 42 - alert-code-snippet.txt
 • 43 - Applying logs for the Contact Form Emails
 • 44 - Adding function to create logs for the Contact Form Emails

 • 8 - Blogs Section
 • 45 - Intro
 • 45 - bootstrap-template.zip
 • 46 - Creating the Blog Model
 • 47 - Creating the Author Model
 • 48 - Intro to Foreign Key and OnetoMany Relationship
 • 49 - Django Foreign Key Admin Site
 • 50 - Recent Posts Section Part 1
 • 51 - Recent Posts Section Part 2
 • 52 - Single Blog Page HTML Page
 • 53 - Single Blog Page Fix Staticfiles
 • 54 - Single Blog Page Fix HTML Header
 • 55 - Recent Blogs on Single Blog Page
 • 56 - All Blogs Page Creating URL View Function
 • 57 - All Blogs Page HTML Page
 • 58 - Blogs Pagination Part 1
 • 59 - Blogs Pagination Part 2
 • 60 - Using Rich Text Editor

 • 9 - Website Deployment
 • 61 - Fixing Query for Empty Database
 • 62 - Serving Static Files on Deployment
 • 63 - Working with Git Github
 • 63 - gitignore-file.txt
 • 64 - Website Deployment Part 1
 • 65 - Website Deployment Part 2
 • 66 - Env Variables on Deployment
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 36559
  حجم: 4484 مگابایت
  مدت زمان: 476 دقیقه
  تاریخ انتشار: 25 اردیبهشت 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید