در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

Developing Python 3 Apps with Docker

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

Moving from a traditional architecture to a containerized architecture can be intimidating. This course will teach you how to use Docker and Docker Compose to build and deploy highly scalable Python applications.


01. Course Overview
 • 01. Course Overview

 • 02. Getting Started with Python and Docker
 • 02. Introduction
 • 03. Environment Setup
 • 04. Visual Studio Code vs. PyCharm
 • 05. Building a Flask Application
 • 06. Building a Flask Application-Code Execution
 • 07. Dockerizing a Flask Application
 • 08. Creating a Dockerfile and Running a Container
 • 09. Conclusion

 • 03. Running Multiple Containers with Docker Compose
 • 10. Introduction to Docker Compose
 • 11. Configuring Docker Compose for the Product Service
 • 12. Adding Nginx to the Application
 • 13. Introduction to SQL Alchemy
 • 14. Integrating MySQL into the Application Using SQL Alchemy
 • 15. Testing the Application with Postman
 • 16. Conclusion

 • 04. Making Your Application Production-ready
 • 17. Introduction
 • 18. Python Logging Module
 • 19. Adding Logging to the Product Service
 • 20. Application Configuration with ConfigParser
 • 21. Docker Volumes
 • 22. Docker Secrets
 • 23. Docker Compose Networks
 • 24. Conclusion

 • 05. Debugging Python Applications Running in Containers
 • 25. Introduction
 • 26. Modifying Python Code Running Inside a Container
 • 27. Debugging Containers with PyCharm
 • 28. Debugging Containers with Visual Studio Code
 • 29. Conclusion