وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Developing a Full-Stack App : Spring Boot + JWT + Angular 14

سرفصل های دوره

Understanding Spring Boot + Building a Full-Stack Appication using Spring Boot + Angular + JWT + Rest Service + Data JPA


1. Course Overview
 • 1. Course Overview
 • 2. Course Sections
 • 3. Course Objectives
 • 4. Course Prerequisites
 • 5.1 1-javacorner-admin-spring-data-jpa.zip
 • 5.2 2-javacorner-admin-spring-rest-layer.zip
 • 5.3 3-javacorner-admin-angular(base).zip
 • 5.4 3-javacorner-admin-angular(final).zip
 • 5.5 4-javacorner-admin-backend-security.zip
 • 5.6 5-javacorner-admin-frontend-security.zip
 • 5. Download Course Source Code

 • 2. Preparing Development Environment for Windows Os
 • 1. Agenda
 • 2. Step 1 Download and Install JDK 11
 • 3. Step 2 Download and Install Java IDE ( IntelliJ IDE)
 • 4. Step 2 Download and Install Java IDE ( STS IDE )
 • 5. Step 3 Download and Install Apache Maven (Part 1)
 • 6. Step 3 Download and Install Apache Maven (Part 2)
 • 7. Step 4 Download and Install Angular CLI
 • 8. Step 5 Download and Install WebStorm
 • 9. Step 6 Download and Install MySql DBMS

 • 3. Preparing Development Environment for Linux Os
 • 1. Agenda
 • 2. Step 1 Download and Install JDK 11
 • 3. Step 2 Download and Install Java IDE (IntelliJ IDE)
 • 4. Step 2 Download and Install Java IDE (IntelliJ IDE Change to Dark Mode)
 • 5. Step 2 Download and Install Java IDE ( STS IDE )
 • 6. Step 2 Download and Install Java IDE ( STS IDE Change to Dark Mode)
 • 7. Step 2 Create First Java Application on STS IDE (HelloWorld)
 • 8. Step 3 Download and Install Apache Maven (Part 1)
 • 9. Step 3 Download and Install Apache Maven (Part 2)
 • 10. Step 3 Create First Maven Application on IntelliJ IDE
 • 11. Step 3 Create First Maven Application on STS IDE
 • 12. Step 4 Download and Install Angular 14 CLI
 • 13. Step 5 Download and Install WebStorm
 • 14. Step 6 Download and Install (MySql + PhpMyAdmin)

 • 4. Introduction to Spring Boot
 • 1. Agenda
 • 2. What is Spring Framework
 • 3. What is Spring Boot
 • 4. Why Spring Boot
 • 5. History of SpringBoot
 • 6. New Features of Spring Boot 2 and Spring Boot 3
 • 7. Spring Boot vs Spring MVC

 • 5. Business Requirements for JavaCorner-Admin
 • 1. Agenda
 • 2. Business Requirements
 • 3. Wireframes
 • 4. UML Class Diagram

 • 6. Technical Architecture for JavaCorner-Admin
 • 1. Agenda
 • 2. Technical Architecture
 • 3. Demo for JavaCorner-Admin Application

 • 7. Implementation Step 1 Developing Model Layer using Spring Data JPA
 • 1. Agenda
 • 2. Step 1 Create a Spring Boot Initializr
 • 3. Step 2 Choose Application Maven Dependencies
 • 4. Step 3 Create Entities & Relationships (Part 1)
 • 5. Step 3 Create Entities & Relationships (Part 2)
 • 6. Step 3 Create Entities & Relationships (Part 3)
 • 7. Step 3 Create Entities & Relationships (Part 4)
 • 8. Step 3 Create Entities & Relationships (Part 5)
 • 9. Step 3 Create Entities & Relationships (Part 6)
 • 10. Step 3 Create Entities & Relationships (Part 7)
 • 11. Step 3 Create Entities & Relationships (Part 8)
 • 12. Step 4 Add database configurations in application.properties
 • 13. Step 5 Implement JPA Repository Interfaces (Part 1)
 • 14. Step 5 Implement JPA Repository Interfaces (Part 2)
 • 15. Step 5 Implement JPA Repository Interfaces (Part 3)
 • 16. Step 5 Implement JPA Repository Interfaces (Part 4)
 • 17. Step 6 Developing Helper Class to Test the Functionalities (Part 1)
 • 18. Step 6 Developing Helper Class to Test the Functionalities (Part 2)
 • 19. Step 6 Developing Helper Class to Test the Functionalities (Part 3)
 • 20. Step 6 Developing Helper Class to Test the Functionalities (Part 4)
 • 21. Step 6 Developing Helper Class to Test the Functionalities (Part 5)
 • 22. Step 6 Developing Helper Class to Test the Functionalities (Part 6)
 • 23. Step 7 Create the Application Database in phpMyAdmin
 • 24. Step 8 Generate the Database Tables from Application ORM (Part 1)
 • 25. Step 8 Generate the Database Tables from Application ORM (Part 2)
 • 26. Step 8 Generate the Database Tables from Application ORM (Part 3)
 • 27. Step 8 Generate the Database Tables from Application ORM (Part 4)
 • 28. Step 8 Generate the Database Tables from Application ORM (Part 5)
 • 29. Step 8 Generate the Database Tables from Application ORM (Part 6)
 • 30. Step 8 Generate the Database Tables from Application ORM (Part 7)

 • 8. Implementation Step 2 Developing Business Layer (APIs) using Spring Rest
 • 1. Step 1 Use Spring JPA Project & Add Web dependency
 • 2. Step 2 Adapt DAO Classes (Part 1)
 • 3. Step 2 Adapt DAO Classes (Part 2)
 • 4. Step 3 Creating DTOs and Mappers (Part 1)
 • 5. Step 3 Creating DTOs and Mappers (Part 2)
 • 6. Step 4 Developing Service Layer (Part 1 Course Service)
 • 7. Step 4 Developing Service Layer (Part 2 Course Service)
 • 8. Step 4 Developing Service Layer (Part 3 User Service)
 • 9. Step 4 Developing Service Layer (Part 4 Instructor Service)
 • 10. Step 4 Developing Service Layer (Part 5 Instructor Service & Role Service)
 • 11. Step 4 Developing Service Layer (Part 6 Student Service)
 • 12. Step 5 Testing Application with Runner Class
 • 13. Step 6 Developing Rest APIs (Part 1 Course Rest Controller)
 • 14. Step 6 Developing Rest APIs (Part 2 Test Course Rest Controller)
 • 15. Step 6 Developing Rest APIs (Part 3 Instructor Rest Controller)
 • 16. Step 6 Developing Rest APIs (Part 4 Test Instructor Rest Controller)
 • 17. Step 6 Developing Rest APIs (Part 5 Student Rest Controller)
 • 18. Step 6 Developing Rest APIs (Part 6 Test Student Rest Controller)
 • 19. Step 6 Developing Rest APIs (Part 7 User Rest Controller)
 • 20. Step 7 Creating Swagger Documentation

 • 9. Implementation Step 3 Developing Front-End Layer using AngularJs 14
 • 1. Step 1 Importing Angular Base Project and Explore the Application Structure
 • 2. Step 2 Courses Component (Part 1)
 • 3. Step 2 Courses Component ( Part 2 )
 • 4. Step 2 Courses Component ( Part 3 )
 • 5. Step 2 Courses Component ( Part 4 )
 • 6. Step 2 Courses Component ( Part 5 )
 • 7. Step 2 Courses Component ( Part 6 )
 • 8. Step 3 Instructors Component ( Part 1 )
 • 9. Step 3 Instructors Component ( Part 2 )
 • 10. Step 3 Instructors Component ( Part 3 )
 • 11. Step 3 Instructors Component ( Part 4 )
 • 12. Step 3 Instructors Component ( Part 5 )
 • 13. Step 3 Instructors Component ( Part 6 )
 • 14. Step 3 Instructors Component ( Part 7 )
 • 15. Step 4 Students Component Assignment.html
 • 16. Step 5 Instructor Courses Component ( Part 1 )
 • 17. Step 5 Instructor Courses Component ( Part 2 )
 • 18. Step 5 Instructor Courses Component (Part 3)
 • 19. Step 5 Instructor Courses Component (Part 4)
 • 20. Step 5 Instructor Courses Component (Part 5)
 • 21. Step 5 Instructor Courses Component (Part 6)
 • 22. Step 5 Instructor Courses Component (Part 7)
 • 23. Step 6 Student Courses Component (Part 1)
 • 24. Step 6 Student Courses Component (Part 2)
 • 25. Step 6 Student Courses Component (Part 3)
 • 26. Step 6 Student Courses Component (Part 4)
 • 27. Step 6 Student Courses Component (Part 5)
 • 28. Step 6 Student Courses Component (Part 6)

 • 10. Implementation Step 4 Securing Rest APIs using Spring Security + JWT
 • 1. Step 1 Adding Dependencies to pom.xml
 • 2. Step 2 Encoding Password in the Database
 • 3. Step 3 Creating Security Configuration
 • 4. Step 4 Implementing UserDetailsService
 • 5. Step 5 Creating JWT Helper Class and Methods
 • 6. Step 6 Creating JWT Authentication Filter (Part 1 Create Filter)
 • 7. Step 6 Creating JWT Authentication Filter (Part 2 Testing Login API)
 • 8. Step 7 Creating JWT Authorization Filter
 • 9. Step 8 Pre Authorize API Based on Role (Part 1)
 • 10. Step 8 Pre Authorize API Based on Role (Part 2)
 • 11. Step 9 Generate Access Token using Refresh Token (Part 1)
 • 12. Step 9 Generate Access Token using Refresh Token (Part 2)

 • 11. Summary and Whats Next
 • 1. Summary
 • 2. Whats Next
 • 53,700 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 7810
  حجم: 11107 مگابایت
  مدت زمان: 1088 دقیقه
  تاریخ انتشار: 18 اسفند 1401
  طراحی سایت و خدمات سئو

  53,700 تومان
  افزودن به سبد خرید