وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Design Thinking Tool Box | 50+ Methods | 25+ Templates[2024]

سرفصل های دوره

Expand Design Thinking Skills | Facilitate Workshops & Innovation Processes | Templates | AI Update | Certificate


1 - Introduction and Background
 • 1 - Welcome and Introduction
 • 2 - Scope of Application Design Thinking Steps
 • 3 - The Design Thinking Mindset
 • 4 - Stacey Matrix When Does Design Thinking Fit
 • 5 - Course Background and Handout.html
 • 5 - Design-Thinking-Tool-Box-Handout-by-Julia-Lettinger.pdf
 • 6 - How Do You Work With this Course

 • 2 - Learn to define a Design Thinking Challenge Problem Framing Methods
 • 7 - Phrase a Design Thinking Challenge
 • 8 - HMW-Question-Template.pdf
 • 8 - HMW-Question-Template.pptx
 • 8 - Learn the How Might We Statement Starter
 • 9 - Problem Framing Technique The Problem Tree Analysis
 • 9 - Problem-Tree-Analysis-Template.pdf
 • 9 - Problem-Tree-Analysis-Template.pptx
 • 10 - Abstraction-Laddering-Template.pdf
 • 10 - Abstraction-Laddering-Template.pptx
 • 10 - Problem Framing Technique The Abstraction Ladder
 • 11 - Collect and Prioritize Your HMWs

 • 3 - Methods for the Empathize Phase Understand the needs of stakeholders
 • 12 - Stakeholder-Mapping-Template.pdf
 • 12 - Stakeholder-Mapping-Template.pptx
 • 12 - Use Stakeholder Mapping
 • 13 - Cheat-Sheet-Market-or-Situation-Analysis.docx
 • 13 - Cheat-Sheet-Market-or-Situation-Analysis.pdf
 • 13 - Free Tool for Online Surveys Google Forms.txt
 • 13 - Integrate Market Research and Surveys
 • 14 - Interview-Template.pdf
 • 14 - Interview-Template.pptx
 • 14 - The Preparation of the Stakeholder Interview
 • 15 - Example of a Bad Design Thinking Interview
 • 16 - Example of a Good Design Thinking Interview
 • 17 - Customer-Journey-Mapp-Template.pdf
 • 17 - Customer-Journey-Mapp-Template.pptx
 • 17 - The Customer or Stakeholder Journey Map

 • 4 - Methods for the Define Phase Learn the Synthesis in Design Thinking
 • 18 - Empathy-Map-Template.pdf
 • 18 - Empathy-Map-Template.pptx
 • 18 - Persona-Template.pdf
 • 18 - Persona-Template.pptx
 • 18 - Synthesis with Empathy Map and Persona
 • 19 - Job-To-Be-Done-Template.pdf
 • 19 - Job-To-Be-Done-Template.pptx
 • 19 - The Job To Be Done JTB Concept
 • 20 - Redefine Your Challenge

 • 5 - Methods for the Ideate Phase Generate more ideas through method stacking
 • 21 - The Ideation and Brainstorming Principles
 • 22 - Download Your Brain With Brainwriting
 • 23 - Brainstorming-through-Association-Template.pdf
 • 23 - Inspiration Through Association
 • 24 - Go Into More Detail With Plus 5
 • 24 - Plus-5-Template.pdf
 • 24 - Plus-5-Template.pptx
 • 25 - Crazy-8-Template.pdf
 • 25 - Crazy-8-Template.pptx
 • 25 - Work Visually With Crazy 8
 • 26 - Reverse Brainstorming When Nothing Works Anymore
 • 27 - Team Brainstorming With Hot Potato
 • 28 - 6-Thinking-Hats.pdf
 • 28 - 6-Thinking-Hats.pptx
 • 28 - Disney and the 6 Thinking Hats for More Perspectives
 • 29 - 6-3-5-Template.pdf
 • 29 - 6-3-5-Template.pptx
 • 29 - The 635 Method for 108 Ideas
 • 30 - Team Brainstorming With Swarm Design
 • 31 - More Ideas Through Method Stacking and Creative Breaks
 • 32 - Disney-Template.pdf
 • 32 - Disney-Template.pptx
 • 32 - Idea-Filter-Template.pdf
 • 32 - Idea-Filter-Template.pptx
 • 32 - Impact-Effort-Matrix.pdf
 • 32 - Impact-Effort-Matrix.pptx
 • 32 - Now-Wow-How-Matrix.pdf
 • 32 - Now-Wow-How-Matrix.pptx
 • 32 - Select the Best Ideas Filtering Selection Prioritization Methods

 • 6 - Methods for the prototyping phase Work in prototyping iterations
 • 33 - Prototyping a Brief Overview
 • 34 - Concept-Poster-Template.pdf
 • 34 - Concept-Poster-Template.pptx
 • 34 - Start with Paper Prototyping and Concept Posters
 • 35 - Story-Board-Template.pdf
 • 35 - Story-Board-Template.pptx
 • 35 - Visualize the Stakeholder Experience Through Story and Mood Boards
 • 36 - Make a Paper Prototype
 • 37 - For Little Time Prepare a Gaddie Pitch
 • 37 - Gaddie-Pitch-Template.pdf
 • 37 - Gaddie-Pitch-Template.pptx
 • 38 - Scenario Games Combined with Rapid Prototyping
 • 39 - Lego and Prototyping Boxes
 • 40 - Visualize Digital Ideas Through Wireframing
 • 41 - Quick Tutorial Wireframes with Balsamiq
 • 42 - Visualize Digital Ideas Through Mockups
 • 43 - Tutorial Mockups With Figma
 • 44 - Cheat-Sheet-Pretotyping.pdf
 • 44 - Fake It Until You Make It with Pretotyping
 • 45 - Create a Digital MVP With Bubble

 • 7 - Methods for the testing phase Get feedback and get better
 • 46 - Feedback-Template.pdf
 • 46 - Feedback-Template.pptx
 • 46 - Learn the Basic Principles of Testing
 • 47 - Do You Know Remote Testing is also Possible
 • 48 - Try Guerrilla Testing
 • 49 - Excursus Guerrilla Testing Using the Example of Online Courses
 • 50 - Read Thoughts with Testing Aloud

 • 8 - Learn the most important methods for Design Thinking workshops
 • 51 - Organize the Process with Workshops and Sprints
 • 52 - Stay Efficient with Timeboxing and Timekeeping
 • 53 - Put Together Your Design Thinking Team
 • 54 - Choose a Suitable Room Physical Virtual
 • 55 - Work in a Structured Way With Design Thinking Boards
 • 56 - Our Internal Sketch Noting Library of Most Relevant Icons.txt
 • 56 - Work Visually With the Sketchnoting Technique
 • 57 - Short Tutorial Sketchnoting Learn the Basics

 • 9 - Combine Design Thinking with modern business concepts methods
 • 58 - Integrate Design Thinking into Your Agile Project Management
 • 59 - Business-Model-Canvas-Template.pdf
 • 59 - Business-Model-Canvas-Template.pptx
 • 59 - Combine Design Thinking with Business Model and Lean Canvas
 • 59 - Lean-Canvas-Template.pdf
 • 59 - Lean-Canvas-Template.pptx

 • 10 - Final test goodbye and certificate
 • 1 - Final Test Test Yourself.html
 • 60 - Congratulations and Goodbye
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 36699
  حجم: 3684 مگابایت
  مدت زمان: 217 دقیقه
  تاریخ انتشار: 26 اردیبهشت 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید