وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Databricks Certified Data Engineer Associate Exam Prep 2023

سرفصل های دوره

Databricks Certified Data Engineer Associate 2023 V3 Exam Guide | Databricks | Databricks Data Engineer Bootcamp


1. Introduction
 • 1. Introduction to this course
 • 2. Instructor overview
 • 3. Introduction to Databricks Data Engineer Associate
 • 4. Introduction to Databricks
 • 5. Course roadmap and curriculum
 • 6.1 Course Curriculum v2.pdf
 • 6. Course and exam curriculum.html
 • 7. Ways to reach out
 • 8. Keys to success
 • 9. Leave a rating
 • 10. Watch in 1080p

 • 2. S1 Data Lakehouse and Delta Lake in Databricks
 • 1. Databricks the Lakehouse Platform overview
 • 2. Delta lake
 • 3. Introduction to Unity Catalog
 • 4. Databricks and cloud provider
 • 5. Data engineering in Databricks
 • 6.1 Section 2 S1.pdf
 • 6. Slides.html

 • 3. S2. Data Science and Engineering workspaces in Databricks
 • 1. Create an account in Databricks
 • 2. Navigating the Databricks UI
 • 3. Databricks Cluster
 • 4. Create a Databricks Cluster
 • 5. Databricks Repos
 • 6.1 Databricks Github Link.txt
 • 6. Databricks Repos UI
 • 7.1 Databricks Github Link.txt
 • 7. Databricks Repos UI - PLS SEE THIS IF YOU CANNOT ACCESS THE REPO FROM THE LINK
 • 8. Databricks Notebooks
 • 9. Databricks Notebooks UI
 • 10.1 Databricks Github Link.txt
 • 10. Databricks notebook tutorials introduction
 • 11.1 Databricks Github Link.txt
 • 11. Databricks Notebooks DA tutorial
 • 12.1 Databricks Github Link.txt
 • 12. DE 1.3 Getting started with Databricks lab
 • 13.1 Section 3 S2.pdf
 • 13. Slides.html

 • 4. S3. Relational entities (databases, tables, views) in Databricks
 • 1. Databricks workflows
 • 2. DE 2.1 Querying files directly demo
 • 3. DE 2.2 Querying files directly demo
 • 4.1 Section 4 S3.pdf
 • 4. Slides.html

 • 5. S4. ELT (Spark SQL and Python) in Databricks
 • 1. DE 2.3 Extract data
 • 2. DE 2.4 Cleaning data
 • 3. DE 2.5 Complex transformations
 • 4. DE 2.6 Reshape Data Lab
 • 5. DE 2.7A SQL UDFs
 • 6. DE 2.99 Higher order functions
 • 7. DE 2.7B Python UDFs
 • 8. Module 2.0 Summary
 • 9. DE 3.1 Schemas and Tables
 • 10. DE 3.2 - Version and Optimize Delta Tables
 • 11. DE 3.3L - Manipulate Delta Tables Lab
 • 12. DE 3.4 - Set Up Delta Tables
 • 13. DE 3.5 - Load Data into Delta Lake
 • 14. DE 3.6L - Load Data Lab
 • 15. Module 3.0 Summary
 • 16.1 Section 5 S4.pdf
 • 16. Slides.html

 • 6. S5. Structured Streaming and Delta Live Tables in Databricks
 • 1. Structured Streaming
 • 2. Delta Live Tables Part 1
 • 3. Delta Live Tables Part 2
 • 4. DE 4.1 - DLT UI Walkthrough
 • 5. DE 4.1.1 - Orders Pipeline
 • 6. DE 4.1.2 - Customers Pipeline
 • 7. DE 4.1.3 - Status Pipeline
 • 8. DE 4.2 - Python vs SQL
 • 9. DE 4.3 - Pipeline Results
 • 10. DE 4.4 - Pipeline Event Logs
 • 11. DE 4.99 - Land New Data
 • 12. Module 4.0 Summary
 • 13.1 Section 6 S5.pdf
 • 13. Slides.html

 • 7. S6. Navigating Workflows and Production Pipelines in Databricks
 • 1. DE 5.1.1 - Task Orchestration
 • 2. DE 5.2.1L - Lab Instructions Part 1
 • 3. DE 5.2.1L - Lab Instructions Part 2
 • 4. Module 5.0 Summary
 • 5.1 Section 7 S6.pdf
 • 5. Slides.html

 • 8. S7. Unity Catalog & Entity Permissions in Databricks
 • 1. Understanding Unity Catalog
 • 2. External tables on Unity Catalog
 • 3.1 Section 8 S7.pdf
 • 3. Slides.html

 • 9. S8. Discover and manage data using Data Explorer in Databricks
 • 1. Managing permissions with Data Explorer UI
 • 2.1 Section 9 S8.pdf
 • 2. Slides.html

 • 10. S9. Navigating Databricks SQL
 • 1. How to create a SQL warehouse
 • 2. DE 7.1 - Navigating Databricks SQL and Attaching to Warehouses
 • 3. DE 7.2 - Last Mile ETL with DBSQL
 • 4. Module 7.0 Summary
 • 5.1 Section 10 S9.pdf
 • 5. Slides.html

 • 11. Exam Preparation
 • 1.1 PracticeExam-DataEngineerAssociate.pdf
 • 1. Official Databricks Practice Exam.html

 • 12. Conclusion
 • 1. Congratulations
 • 2. Next steps
 • 3. Ways to reach out and contact me

 • 13. Bonus
 • 1. Bonus
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 18150
  حجم: 3758 مگابایت
  مدت زمان: 480 دقیقه
  تاریخ انتشار: 31 مرداد 1402
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید