وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Data Quality Masterclass – The Complete Course

سرفصل های دوره

Learn Data Quality Management from A to Z. This complete guide covers all Data Quality Principles, Techniques and more


1 - Introduction
 • 1 - Introduction
 • 2 - Data-Quality-Example.xlsx
 • 2 - Data-Quality-Masterclass-Guide.pdf
 • 2 - Download the Course Resources
 • 3 - Certificate of Completion how to get it
 • 3 - Guide from Udemy How to get your Certificate of Completion.txt

 • 2 - The Basics
 • 4 - What is Data Quality
 • 5 - What is Data Quality Management
 • 6 - The Impact of Poor Data Quality
 • 7 - Estimations on Cost of Poor Data Quality
 • 8 - Data Quality Issue from real world case studies
 • 9 - Why do we have bad data

 • 3 - 6 Key Data Quality Dimensions
 • 10 - What is a Data Quality Dimension
 • 11 - Data Accuracy
 • 11 - Data-Quality-Example.xlsx
 • 12 - Data Validity
 • 13 - Data Timeliness
 • 14 - Data Completeness
 • 15 - Data Uniqueness
 • 16 - Data Consistency
 • 16 - Data-Quality-Final.xlsx

 • 4 - Data Quality Rules
 • 17 - What are Data Quality Rules
 • 18 - Steps to Implement your own Data Quality Rules
 • 19 - Example of implementing Data Quality Rules
 • 20 - Data Quality Rules Example 2

 • 5 - Data Quality TechniquesTools
 • 21 - Data Profiling What is it
 • 22 - Data Profiling use cases
 • 23 - Data Parsing
 • 24 - Benefits of Data Parsing
 • 25 - Data Standardization
 • 26 - Identity Resolution
 • 27 - Identity Resolution Process
 • 28 - Identity Resolution Benefits
 • 29 - Data Linkage
 • 30 - Data Cleansing
 • 31 - Data enhancement
 • 32 - Data inspection and monitoring

 • 6 - Data Quality Roles
 • 33 - Data Quality Roles intro
 • 34 - Data Quality Manager
 • 35 - Data Quality Analyst
 • 36 - Data Owner
 • 37 - Data Steward
 • 38 - Data Custodian
 • 39 - Data consumer

 • 7 - Data Quality Process
 • 40 - The Data Quality Management process
 • 41 - Step 1 Define the Data Quality Improvement goals
 • 42 - Step 2 Data Profiling
 • 43 - Step 3 Conduct Data Quality Assessment
 • 44 - Step 3 addition Using Root Cause Analysis Tools
 • 45 - Step 4 Resolve Data Quality Issues
 • 46 - Step 5 Monitor and Control

 • 8 - Data Quality Tools
 • 47 - Why Data Quality Tools are important
 • 48 - What is important in a Data Quality Tool
 • 49 - The Magic Quadrant for Data Quality Solutions by Gartner
 • 50 - Informatica
 • 51 - IBM
 • 52 - SAP
 • 53 - Talend
 • 54 - Precisely
 • 55 - Ataccama
 • 56 - How to choose the right Data Quality Tool

 • 9 - Optional Section Data Governance
 • 57 - Why invest time learning about Data Governance
 • 58 - What is the difference between Data Governance and Data Quality
 • 59 - Data Governance Definition
 • 60 - Why do you need Data Governance
 • 61 - Data Governance Gone Wrong
 • 62 - Data Governance Core Principles
 • 63 - Data Governance Roles Respnsibilities

 • 10 - Data Quality Best Practices
 • 64 - Top 5 Best Practices to implement

 • 11 - Optional Section Example of a Data Quality Tool
 • 65 - Intro
 • 66 - Setting up your account
 • 67 - The Interface
 • 68 - Connect to Data
 • 69 - Running Jobs
 • 70 - Job options
 • 71 - Overview of Data Quality Scoring
 • 72 - Data Profile page
 • 73 - Shapes
 • 74 - Duplicates
 • 75 - Schema
 • 76 - Record
 • 77 - Source
 • 78 - Pattern
 • 79 - How to adjust the features
 • 80 - Outliers
 • 81 - Rules
 • 82 - Data Behaviour
 • 83 - Outro

 • 12 - What Next
 • 84 - Thank You
 • 85 - Bonus Lecture.html
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 30388
  حجم: 2122 مگابایت
  مدت زمان: 361 دقیقه
  تاریخ انتشار: 2 اسفند 1402
  دسته بندی محصول
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید