وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Data Engineering 101: Data basics with SQL

سرفصل های دوره

Learn the basics of data utilising PostgreSQL


1. Welcome!
 • 1. Welcome Message
 • 2. Why SQL

 • 2. REQUIRED Course Install Guide
 • 1. Installation Introduction
 • 2.1 CourseResources.zip
 • 2. Course Resources PLEASE DOWNLOAD!.html
 • 3. Windows Installation Guide
 • 4. Written Install Guide & Additional Tips.html

 • 3. Humble Beginnings
 • 01. Introduction to Humble Beginnings
 • 02. A Brief History of Data
 • 03. Understanding Databases, Tables, DBMS & SQL
 • 04. What is a Table
 • 05. What is a Table Quiz.html
 • 06. Errors are Fun
 • 07. Theory SELECT Basics
 • 08. Practical SELECT Basics
 • 09. Quiz SELECT Basics.html
 • 10. Practical SQL Aliasing
 • 11. Quiz SQL Aliasing.html
 • 12. SELECT DISTINCT Theory
 • 13. Practical SELECT DISTINCT
 • 14. Quiz SELECT DISTINCT.html
 • 15. Theory ORDER BY
 • 16. Practical ORDER BY
 • 17. Quiz ORDER BY.html
 • 18. Theory LIMIT
 • 19. Practical LIMIT
 • 20. Quiz LIMIT.html
 • 21. Theory WHERE
 • 22. Practical WHERE
 • 23. Quiz WHERE.html
 • 24. Summary Humble Beginnings

 • 4. Number Crunching
 • 1. Introduction to Number Crunching
 • 2. Theory Arithmetic & Aggregate Functions
 • 3. Practical Arithmetic & Aggregate Functions
 • 4. Quiz Arithmetic & Aggregate Functions.html
 • 5. Theory GROUP BY
 • 6. Practical GROUP BY
 • 7. Quiz GROUP BY.html
 • 8. Summary Number Crunching

 • 5. Combining Data
 • 01. Introduction to Combining Data
 • 02. Theory Understanding Keys
 • 03. Quiz Keys.html
 • 04. Theory Combining Datasets with JOIN & UNION
 • 05. Practical Basic SQL Joins
 • 06. Quiz Basic SQL Joins.html
 • 07. Practical SELF & CROSS joins
 • 08. Quiz Self & Cross Joins.html
 • 09. Practical Union & Union All
 • 10. Quiz Union & Union All.html
 • 11. Summary Combining Data

 • 6. Managing Data
 • 1. Introduction to Managing Data
 • 2. Theory Data Types & Managing Data
 • 3. Practical Data Types & Basic Data Definition
 • 4. Quiz Data Types & Basic Data Definition.html
 • 5. Theory Data Normalisation
 • 6. Quiz Data Normalisation.html
 • 7. Summary Managing Data

 • 7. Expanding Knowledge
 • 01. Introduction to Expanding Knowledge
 • 02. Practical Timestamps & Dates
 • 03. Quiz Timestamps & Dates.html
 • 04. Practical Data Type Conversion
 • 05. Quiz Data Type Conversion.html
 • 06. Practical Conditional Expressions
 • 07. Quiz Conditional Expressions.html
 • 08. Practical Views and Temp Tables
 • 09. Quiz Views and Temp Tables.html
 • 10. Practical Sub Queries
 • 11. Quiz Sub Queries.html
 • 12. Practical Common Table Expressions
 • 13. Quiz Common Table Expression.html
 • 14. Practical Window Functions
 • 15. Quiz Window Functions.html

 • 8. Advanced Topics
 • 1. Introduction to Advanced Topics
 • 2. Practical Transactions
 • 3. Quiz Transactions.html
 • 4. Practical Stored Procedures
 • 5. Quiz Stored Procedures.html
 • 6. Practical Triggers
 • 7. Quiz Triggers.html

 • 9. Well Done!
 • 1. Congratulations!
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 36682
  حجم: 6294 مگابایت
  مدت زمان: 673 دقیقه
  تاریخ انتشار: 26 اردیبهشت 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید