وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Data Analytics Career Overview – From Skills to Interviews

سرفصل های دوره

A guide to your career in analytics track


1. Course Overview
 • 1. Intro to the course
 • 2. Course Materials.html

 • 2. Analytics Roles Overview
 • 1. Analytics Roles Breakdown
 • 2. Marketing Analyst Scenario - Allocating Budget
 • 3. Operation Team Scenario - Customer Service Analysis
 • 4. People Analysis Scenario - Finding Potential Attrition
 • 5.1 Chart type for display.html
 • 5. Business Analyst Scenario - Building Reports & Dashboards
 • 6. Product Analyst Scenario - Improving E-commerce Website
 • 7. Data Scientist Scenario - Marketing Customer Segmentation

 • 3. Analytics Tools
 • 1. Analytics Tools Overview
 • 2.1 My Analysis of Googles job openings.html
 • 2. Why is SQL important
 • 3. SQL - Select & From
 • 4. SQL - Where
 • 5. SQL - Group By & Aggregation
 • 6. SQL - Order BY
 • 7.1 ERD Explanation.html
 • 7. SQL - Join & ERD
 • 8. SQL - 4 Types of Join
 • 9. SQL - Self Join
 • 10.1 More about Window Functions.html
 • 10. SQL - Window Functions
 • 11.1 Resources List.html
 • 11. SQL - Self-Learning & Portfolio Building
 • 12.1 Tableau Public Workbook.html
 • 12. Tableau - Business Intelligence & Visualization
 • 13.1 Feature Engineering Explanation.html
 • 13. PythonR - Why I need to learn PythonR
 • 14. PythonR - Example 1
 • 15. PythonR - Example 2
 • 16.1 Resources List.html
 • 16. PythonR - Resources List

 • 4. Quantitative Analysis
 • 1. Intro
 • 2. Product Sense - Metrics Definition
 • 3. Metrics Definition - Question 1
 • 4. Metrics Definition - Answer 1
 • 5. Metrics Definition - Question 2
 • 6. Metrics Definition - Answer 2
 • 7. Normalization
 • 8. Normalization - Question 1
 • 9. Normalization - Answer 1
 • 10. Normalization - Question 2
 • 11. Normalization - Answer 2
 • 12. Product Case Practice - Question
 • 13. Product Case Practice - Answer
 • 14.1 Resources List (Links embedded in pictures).html
 • 14. Recommended Resources

 • 5. Interviews
 • 1. Intro & Agenda
 • 2. Self Introduction
 • 3. Behavior Questions
 • 4. Technical Questions - Intro
 • 5. SQL - Question 1
 • 6. SQL - Solution 1
 • 7. SQL - Question 2
 • 8. SQL - Solution 2
 • 9. Technical Questions - Data Manipulations
 • 10. Technical Questions - Algorithms
 • 11. Case Interview - Intro
 • 12. Case Interview - Question 1
 • 13. Case Interview - Solution 1
 • 14. Case Interview - Question 2
 • 15. Case Interview - Solution 2
 • 16. Case Interview - Question 3
 • 17. Case Interview - Solution 3
 • 18. Case Interview - Deal with Ambiguity - Question 1
 • 19. Case Interview - Deal with Ambiguity - Solution 1
 • 20. Case Interview - Deal with Ambiguity - Question 2
 • 21. Case Interview - Deal with Ambiguity - Solution 2
 • 22. Case Interview - Advanced Analytics Intro
 • 23. Analytics Case Interview - Question 1
 • 24. Analytics Case Interview - Solution 1
 • 25. Analytics Case Interview - Question 2
 • 26. Analytics Case Interview - Solution 2
 • 27. Case Interview - Thinking Process Example 1
 • 28.1 Clustering Explanation.html
 • 28. Case Interview - Thinking Process Example 2
 • 29. Case Interview - Thinking Process
 • 30.1 Resources List.html
 • 30. Interview Resources
 • 31.1 An inspiring article about offer negotiation.html
 • 31. Offer Negotiation
 • 32.1 My LinkedIn.html
 • 32.2 Questionnaire.html
 • 32. Congratulations!
 • 33.1 AB Testing.html
 • 33. Whats Next.html
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 30385
  حجم: 896 مگابایت
  مدت زمان: 163 دقیقه
  تاریخ انتشار: 2 اسفند 1402
  دسته بندی محصول
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید