در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

Creature Rigging for Games

29,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

During this course, you will be rigging a creature that has some unique challenges not often found in your typical biped rig. You'll be learning some more advanced rigging techniques that are intended to take your rigging knowledge to the next level.

 • 01 - Course Overview
 • 02 - Getting Started
 • 03 - Creating the Skeleton
 • 04 - Creating the Animation Controls
 • 05 - Building the Ribbon Surface
 • 06 - Adding Hair Follicles to the Ribbon
 • 07 - Driving the Ribbon with a Wire Deformer
 • 08 - Adding Twist to the Spine
 • 09 - Finalizing the Twist Setup
 • 10 - Driving the Mid Spine Control
 • 11 - Adding Driven Bend Functionality
 • 12 - Fixing the Body Anim Twist
 • 13 - Creating the Stretch Blendshape
 • 14 - Creating the Squash Blendshape
 • 15 - Hooking up Squash and Stretch
 • 16 - Finalizing the Spine Rig
 • 17 - Creating the Leg Joints
 • 18 - Building the IK Hind Leg Rig
 • 19 - Adding Foot Roll
 • 20 - Creating the Pole Vector Control
 • 21 - Adding Space Switching
 • 22 - Integrating the Leg Rig
 • 23 - Adding the Twist Joints
 • 24 - Finalizing the Leg Rig
 • 25 - Setting up the IK Rig
 • 26 - Adding Foot Roll and Knee Controls
 • 27 - Adding the FK Space Switching
 • 28 - Setting up Twists and Finalizing
 • 29 - Creating the Arm Skeleton
 • 30 - Building the IK Arm Rig
 • 31 - Building the FK Arm Rig
 • 32 - Setting up Rig Blending
 • 33 - Setting up Arm Twists
 • 34 - FK Arm Space Switching
 • 34 - FK Arm Space Switching (fix)
 • 35 - Finalizing the Arm Rig
 • 36 - Placing the Finger Joints
 • 37 - Placing the Thumb Joints
 • 38 - Creating the Finger Controls
 • 39 - Setting up IK Hand Roll
 • 40 - Finalizing IK Hand Roll
 • 41 - Finalizing Hand Rigging
 • 42 - Building the Wing Proxy Mesh
 • 43 - Creating the Wing Skeleton
 • 44 - Skinning the Proxy Wing
 • 45 - Building the Wing Rig
 • 46 - Adding Animation Controls
 • 47 - Adding Offset Controls
 • 48 - Finalizing the Wing Rig
 • 49 - Mirroring the Joints and Weights
 • 50 - Mirroring the IK Arm Rig
 • 51 - Mirroring the FK Arm Rig
 • 52 - Setting up Rig Blending
 • 53 - Wrapping up the Arm Rig
 • 54 - Mirroring the Finger Rigs
 • 55 - Setting up the Hand Roll
 • 56 - Wrapping up the Hand Rig
 • 57 - Mirroring the IK Wing Rig
 • 58 - Mirroring the FK Wing Rig
 • 59 - Wrapping up the Wing Rig
 • 60 - Adding the Head Joint and Weighting
 • 61 - Building the Head Rig
 • 62 - Rigging the Jaw
 • 63 - Rigging the Left Ear
 • 64 - Mirroring the Ear Rig
 • 65 - Adding the Eye Joints and Weights
 • 66 - Rigging the Left Eye
 • 67 - Rigging the Right Eye
 • 68 - Weighting the Upper Eyelid
 • 69 - Weighting the Lower Eyelid
 • 70 - Setting up Blink Controls
 • 71 - Wrapping up the Head Rig
 • 72 - Fixing the Spine Twist
 • 73 - Rigging the Ring and Fur
 • 74 - Placing the Cloth Joints
 • 75 - Building the Cloth Proxy Mesh
 • 76 - Setting up the Cloth Simulation
 • 77 - Prepping the Scene for Delivery
 • 78 - Pose Tests and Engine Tests