وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Creating a fir and pine forest in Blender

سرفصل های دوره

Master the Art of Creating Stunning Fir and Pine Forest Scenes in Blender


1 - Introduction
 • 1 - Introduction
 • 2 - Lecture 1 A forest is not just trees
 • 3 - Lecture 2 Location visit
 • 4 - Lecture 3 Workflow and organization
 • 5 - Lecture 4 Using AI in your work
 • 6 - Lecture 5 scheduling your work

 • 2 - Chapter 2 Building the forest floor
 • 7 - Introduction video
 • 8 - Lecture 1 starting and preparing Blender
 • 9 - Lecture 2 preparing the forest floor
 • 10 - Lecture 3 Adding terraintexture displacement
 • 11 - Lecture 4 Adding scene displacement
 • 12 - Lecture 5 Making ground cover
 • 13 - Lecture 6 scatter ground cover with Geometry nodes
 • 14 - Lecture 7 Importing rocks and branches
 • 15 - Lecture 8 Scatter the rock and branches
 • 16 - Lecture 9 Modeling moss
 • 17 - Lecture 10 Building a moss patch
 • 18 - Lecture 11 Scatter moss patches on the terrain
 • 19 - Lecture 12 Making model proxys
 • 20 - Lecture 13 Balance the scene
 • 21 - Lecture 14 Add fern and make a scene render

 • 3 - Chapter 3 Scale and optimize the forest template
 • 22 - Introduction video
 • 23 - Lecture 1 Scale template and lower scene assets count
 • 24 - Lecture 2 Add prop culling
 • 25 - Lecture 3 Add LOD on your models
 • 26 - Lecture 4 Add more LOD detail
 • 27 - Lecture 5 Balance the culling and LOD
 • 28 - Lecture 6 Make tree root proxy models
 • 29 - Lecture 7 Make a scene render
 • 30 - Lecture 8 Add pine tree roots
 • 31 - Lecture 9 Optimize nodes by making groups
 • 32 - Lecture 10 Adding a dead tree model
 • 33 - Lecture 11 Make a scene render

 • 4 - Chapter 4 Adding a procedural path and river
 • 34 - Introduction video
 • 35 - Lecture 1 Using AI images for path and river inspiration
 • 36 - Lecture 2 Drawing a path with curves
 • 37 - Lecture 3 exclude models on the path
 • 38 - Lecture 4 Adding a path texture
 • 39 - Lecture 5 Scatter the path
 • 40 - Lecture 6 Adding grass on path sides
 • 41 - Lecture 7 Drawing a river curve on the terrain
 • 42 - Lecture 8 Add a river material
 • 43 - Lecture 9 Build a river with curves
 • 44 - Lecture 10 Extracting X and Y coordinates from curve
 • 45 - Lecture 11 Add river displacement and flow the river
 • 46 - Lecture 12 using reference video to improve river looks
 • 47 - Lecture 13 Lower river flow intensity on sides
 • 48 - Lecture 14 Add river material
 • 49 - Lecture 15 Make river foam
 • 50 - Lecture 16 Blend the river foam
 • 51 - Lecture 17 Append river on terrain curve
 • 52 - Lecture 18 Add river rocks
 • 53 - Lecture 19 Add river scattering
 • 54 - Lecture 20 Add more river rocks
 • 55 - Lecture 21 Make a scene render

 • 5 - Chapter 5 Building fir and pine trees
 • 56 - Introduction video
 • 57 - Lecture 1 Looking at fir and pine reference photos
 • 58 - Lecture 2 Making a fir twig branch
 • 59 - Lecture 3 Modeling a fir twig needle
 • 60 - Lecture 4 Adding fir needles on branch
 • 61 - Lecture 5 Adding needles on left and right side branch
 • 62 - Lecture 6 Adding needles on the tips of the branch
 • 63 - Lecture 7 Make fir twig variation
 • 64 - Lecture 8 Introduction to the Blender sapling tool
 • 65 - Lecture 9 Building and animating the fir tree
 • 66 - Lecture 10 Adding twigs in geometry nodes
 • 67 - Lecture 11 Merge a scanned fir root
 • 68 - Lecture 12 Blend root and branch materials
 • 69 - Lecture 13 Animate tree root
 • 70 - Lecture 14 optimizing fir twigs
 • 71 - Lecture 15 add more detail on fir twig
 • 72 - Lecture 16 Add dead branches on the tree root
 • 73 - Lecture 17 Build a tree template to display your trees
 • 74 - Lecture 18 make a second fir tree
 • 75 - Lecture 19 Merge tree root and blend materials
 • 76 - Lecture 20 Animate the tree root
 • 77 - Lecture 21 Make a third fir tree
 • 78 - Lecture 22 Animate tree root
 • 79 - Lecture 23 replace dead branches on the root with a smaller type
 • 80 - Lecture 24 Add all fir trees on template and make a render
 • 81 - Lecture 25 Make a medium fir tree
 • 82 - Lecture 26 make medium fir variations
 • 83 - Lecture 27 Make a fir sapling tree
 • 84 - Lecture 28 Blend all trees on the tree template
 • 85 - Lecture 29 Model a pine needle
 • 86 - Lecture 30 Make needle variations and add a material
 • 87 - Lecture 31 Model a pine twig and add needles
 • 88 - Lecture 32 Adjust needles and face the right direction
 • 89 - Lecture 33 Make pine twig variations
 • 90 - Lecture 34 Build the pine tree and add the wigs
 • 91 - Lecture 35 Merge the pine root and blend materials
 • 92 - Lecture 36 Animate tree root
 • 93 - Lecture 37 Add dead branches on pine tree
 • 94 - Lecture 38 Model a medium pine tree
 • 95 - Lecture 39 Model a pine sapling and blend all trees on tree template

 • 6 - Chapter 6 making scene renders
 • 96 - Introduction video
 • 97 - Lecture 1 reviewing all tree assets
 • 98 - Lecture 2 make fir tree proxy models and import in new scene file
 • 99 - Lecture 3 Import medium and sapling trees and balance the size
 • 100 - Lecture 4 change the light and atmosphere of the scene
 • 101 - Lecture 5 Import pine trees in scene file
 • 102 - Lecture 6 balance tree models to bring more light in the scene
 • 103 - Lecture 7 Improve the river looks
 • 104 - Lecture 8 Using Mid Journey to find scene inspiration
 • 105 - Lecture 9 work out the first scene
 • 106 - Lecture 10 Replace grass with a mixt nature assets
 • 107 - Lecture 11 Adding path roots
 • 108 - Lecture 12 Balance the path roots
 • 109 - Lecture 13 Match the root color with path material
 • 110 - Lecture 14 Draw a new path and river for new scene setup
 • 111 - Lecture 15 make scene renders and balance the scene
 • 112 - Lecture 16 change the atmosphere and make a final scene render
 • 113 - Lecture 17 Change the scene template and draw a new river curve
 • 114 - Lecture 18 Change scene light and make new renders
 • 115 - Lecture 19 Change the scene template for a new scene render
 • 116 - Lecture 20 Draw a new river curve
 • 117 - Lecture 21 Create volume foggy clouds
 • 118 - Lecture 22 Blend the foggy clouds with scene template
 • 119 - Lecture 23 final scene notes
 • 63,400 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 35038
  حجم: 22422 مگابایت
  مدت زمان: 1143 دقیقه
  تاریخ انتشار: 11 اردیبهشت 1403
  دیگر آموزش های این مدرس
  طراحی سایت و خدمات سئو

  63,400 تومان
  افزودن به سبد خرید