وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Create Custom Connectors using Mule

سرفصل های دوره

Use Mule Java SDK to create Custom Connector


1 - Introduction
 • 1 - Introduction
 • 2 - PreRequisite Course Scope
 • 3 - Course Agenda

 • 2 - UseCase
 • 4 - UseCase Introduction using Mule JMS
 • 5 - UseCase Implementation usingJMS Publish Component
 • 6 - UseCase Implementation using JMS OnNewMessage Component
 • 7 - UseCase Implementation using JMS Consume Component
 • 8 - LAB-EnvironmentSetupLinks.pdf
 • 8 - Lab Environment Setup

 • 3 - Introduction to Module Structure
 • 9 - Introduction to Module and Components
 • 10 - Introduction to ParametersConfiguration and Connection Providers
 • 11 - Introduction to Custom Modules of this course

 • 4 - Project
 • 12 - Create Project using maven
 • 13 - Import Project in Anypoint Studio
 • 14 - Create Project directly in Anypoint Studio
 • 15 - LAB-CreateProject.pdf
 • 15 - Lab
 • 15 - mvn-command.txt

 • 5 - Getting Started with Module and Operations
 • 16 - Create Extension Class
 • 17 - Create Configuration Class
 • 18 - Overview of Parameters
 • 19 - Create Parameters ParameterGroup
 • 20 - Using ParameterGroup with showInDsl
 • 21 - Overview of Operations
 • 22 - Create Publish and Consume Operation
 • 23 - Build Project
 • 24 - Using CustomActiveMQ Module in Application

 • 6 - Getting Started with Source
 • 25 - Overview of Source Components
 • 26 - Creating OnNewMessage Source
 • 27 - Build and Test
 • 28 - Import Lab Projects to Anypoint Studio
 • 28 - customSDKProjects.zip
 • 29 - Understand Lab Structure
 • 30 - LAB-GettingStarted.pdf
 • 30 - Lab Getting Started
 • 30 - applicant.zip

 • 7 - Parameter Handling in CustomActiveMQ Module
 • 31 - Define Parameters in Consume Operation
 • 32 - Define Parameters in Publish Operation
 • 33 - Define Parameters in OnNewMessage Source
 • 34 - Build
 • 35 - Using ValueProvider
 • 36 - Understand Parameter Datatypes impact on UI
 • 37 - Change DataType of Parameters
 • 38 - Overview of TypedValue
 • 39 - Using TypedValue
 • 40 - TypedValue Testing
 • 41 - BehaviorContent Parameters
 • 42 - Configuration xml changes for Content Parameters
 • 43 - Overview of Configuration Override
 • 44 - Use Configuration Override
 • 45 - Configuration Override Testing
 • 46 - LAB-Parameters.pdf
 • 46 - Lab
 • 46 - applicant.zip
 • 46 - body.txt

 • 8 - Connection
 • 47 - Adding Library
 • 48 - Overview
 • 49 - Overview of ConnectionProvider
 • 50 - Implementing ConnectionProvider
 • 51 - Test Connection
 • 52 - Using Connection in Operation
 • 53 - Using Connection in Source
 • 54 - LAB-Connection.pdf
 • 54 - Lab
 • 54 - applicant.zip
 • 54 - externallib.zip

 • 9 - Functionality
 • 55 - Publish Operation I
 • 56 - Publish Operation II
 • 57 - Test
 • 58 - OnNewMessage Source I
 • 59 - OnNewMessage Source II
 • 60 - Test
 • 61 - Consume Operation
 • 62 - Lets Test
 • 63 - LAB-Functionality.pdf
 • 63 - Lab
 • 63 - applicant.zip
 • 63 - applicant2.zip
 • 63 - reference.txt

 • 10 - Context Information
 • 64 - CorrelationId overview
 • 65 - Using CorrelationId in our usecase
 • 66 - Setting CorrelationId from Publish Operation
 • 67 - RetrievingSetting CorrelationId in Source
 • 68 - CorrelationId in Consume Operation
 • 69 - Test
 • 70 - LAB-Context.pdf
 • 70 - Lab
 • 70 - applicant.zip
 • 70 - applicant2.zip
 • 70 - reference.txt

 • 11 - Error Handling for Operations
 • 71 - Define Errors
 • 72 - Bind Errors with Operations
 • 73 - Throw Error
 • 74 - Lets Test
 • 75 - LAB-ErrorHandling.pdf
 • 75 - Lab
 • 75 - applicant.zip
 • 75 - applicant2.zip

 • 12 - Validator
 • 76 - Overview
 • 77 - Validator
 • 78 - Test
 • 79 - LAB-Validator.pdf
 • 79 - Lab
 • 79 - applicant.zip

 • 13 - Router
 • 80 - Router Overview
 • 81 - Starting with IfElse Router
 • 82 - Completing IfElse Router
 • 83 - Test
 • 84 - LAB-Router.pdf
 • 84 - Lab
 • 84 - applicant1.zip
 • 84 - applicant2.zip

 • 14 - Scope
 • 85 - Overview I
 • 86 - Overview II
 • 87 - Starting with CustomCacheScope
 • 88 - Completing CustomCacheScope
 • 89 - Test
 • 90 - LAB-Scope.pdf
 • 90 - Lab
 • 90 - applicant.zip
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 17505
  حجم: 3483 مگابایت
  مدت زمان: 411 دقیقه
  تاریخ انتشار: 28 مرداد 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید