وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Computer Graphics with Modern OpenGL and C++

سرفصل های دوره

Learn the theory and code behind modern OpenGL graphical applications so you can make games, simulations and more!


1. Introduction
 • 1. About This Course
 • 2.1 slides theory0 GLEW GLFW SDL.pdf.pdf
 • 2. [THEORY] Introduction to GLEW, GLFW and SDL
 • 3.1 GLEW Website.html
 • 3.2 GLFW Website.html
 • 3.3 Mac Setup Help.html
 • 3.4 OpenGLCourseApp GLFW GLEW.zip.zip
 • 3. [CODING] Setting up GLEW with GLFW

 • 2. Beginner
 • 1.1 slides theory1 shaders pipeline.pdf.pdf
 • 1. [THEORY] Shaders and the Rendering Pipeline
 • 2.1 OpenGLCourseApp Triangle.zip.zip
 • 2. [CODING] Shaders and the First Triangle
 • 3.1 slides theory2 uniform matrices.pdf.pdf
 • 3. [THEORY] Vectors, Matrices and Uniform Variables
 • 4.1 OpenGLCourseApp Uniform.zip.zip
 • 4. [CODING] Uniform Variables
 • 5.1 GLM website.html
 • 5. [CODING] Using GLM (OpenGL Maths Library)
 • 6.1 OpenGLCourseApp Translate.zip.zip
 • 6. [CODING] Transforming Translation
 • 7.1 OpenGLCourseApp Rotate.zip.zip
 • 7. [CODING] Transforming Rotation
 • 8.1 OpenGLCourseApp Scale.zip.zip
 • 8. [CODING] Transforming Scaling
 • 9.1 slides theory3 interpolation index projection.pdf.pdf
 • 9. [THEORY] Interpolation, Indexed Draws and Projections
 • 10.1 OpenGLCourseApp Interpolation.zip.zip
 • 10. [CODING] Interpolation
 • 11.1 OpenGLCourseApp Indexing.zip.zip
 • 11. [CODING] Indexed Draws
 • 12.1 OpenGLCourseApp Projections.zip.zip
 • 12. [CODING] Projections
 • 13.1 OpenGLCourseApp Cleanup.zip.zip
 • 13. [CODING] Clean Up

 • 3. The Camera
 • 1.1 slides theory4 camera.pdf.pdf
 • 1. [THEORY] The Camera and User Input
 • 2. [CODING] Camera Input with GLFW
 • 3.1 OpenGLCourseApp Camera.zip.zip
 • 3. [CODING] Camera Movement

 • 4. Intermediate
 • 1.1 slides theory5 texture.pdf.pdf
 • 1. [THEORY] Textures and Image Loading
 • 2.1 stb image on Github.html
 • 2.2 dirt.zip
 • 2.3 brick.zip
 • 2.4 Texture repository.html
 • 2.5 OpenGLCourseApp Textures.zip.zip
 • 2. [CODING] Texture Mapping
 • 3.1 slides theory6 phong directional.pdf.pdf
 • 3. [THEORY] Phong Lighting and Directional Lights
 • 4.1 OpenGLCourseApp Ambient.zip.zip
 • 4. [CODING] Ambient Lighting
 • 5.1 OpenGLCourseApp Diffuse.zip.zip
 • 5. [CODING] Diffuse Lighting
 • 6.1 OpenGLCourseApp Specular.zip.zip
 • 6. [CODING] Specular Lighting
 • 7.1 Ogre3D Point Light Attenuation values.html
 • 7.2 slides theory7 point spotlight.pdf.pdf
 • 7. [THEORY] Point Lights and Spot Lights
 • 8.1 OpenGLCourseApp Point.zip.zip
 • 8.2 plain.zip
 • 8. [CODING] Point Lights
 • 9.1 OpenGLCourseApp Spot.zip.zip
 • 9. [CODING] Spot Lights
 • 10.1 Free3D Website.html
 • 10.2 Assimp Website.html
 • 10.3 OpenGLCourseApp Model.zip.zip
 • 10. [CODING] Model Importing

 • 5. Advanced
 • 1.1 slides theory8 directional shadow.pdf.pdf
 • 1. [THEORY] Shadow Mapping
 • 2.1 OpenGLCourseApp DirShadow.zip.zip
 • 2. [CODING] Directional Shadow Maps
 • 3.1 slides theory9 omni shadow.pdf.pdf
 • 3. [THEORY] Omnidirectional Shadows, Cube Maps and the Geometry Shader
 • 4. [CODING] Omnidirectional Shadow Maps Creating the Cubemap
 • 5.1 LearnOpenGL.html
 • 5.2 OpenGLCourseApp OmniDir.zip.zip
 • 5. [CODING] Omnidirectional Shadow Maps Applying the Shadow Map
 • 6.1 slides theory10 skybox.pdf.pdf
 • 6. [THEORY] The Skybox
 • 7.1 Skybox.zip.zip
 • 7.2 OpenGLCourseApp Skybox.zip.zip
 • 7.3 SkyboxMeshVertices.txt.txt
 • 7.4 Skybox Textures.html
 • 7. [CODING] The Skybox

 • 6. Ending and the Future of this Course
 • 1. The Future of this Course
 • 2. Outro
 • 53,700 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 35026
  حجم: 12786 مگابایت
  مدت زمان: 1276 دقیقه
  تاریخ انتشار: 11 اردیبهشت 1403
  دیگر آموزش های این مدرس
  طراحی سایت و خدمات سئو

  53,700 تومان
  افزودن به سبد خرید