وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

CompTIA Project+ (PK0-005) Complete Course & Practice Exam

سرفصل های دوره

Pass the CompTIA Project+ (PK0-005) exam on your 1st attempt, includes a full practice exam!


1 - Introduction
 • 1 - Introduction
 • 2 - CompTIA-Project-PK0-005-Exam-Objectives.pdf
 • 2 - CompTIA-Project-PK0-005-Study-Guide.pdf
 • 2 - Download the Study Guide.html
 • 3 - Exam Tips
 • 4 - Project Lifecycle

 • 2 - Project Management Basics
 • 5 - Project Management Basics OBJ 11 110
 • 6 - Project Management Skills OBJ 110
 • 7 - Benefits of Project Management OBJ 11
 • 8 - Types of Work OBJ 11
 • 9 - Organizational Structures OBJ 110
 • 10 - Roles and Responsibiltiies OBJ 11
 • 11 - Programs and Portfolios OBJ 110

 • 3 - The Business Case
 • 12 - The Business Case OBJ 21
 • 13 - Current State and Future State OBJ 21
 • 14 - Financial Impact OBJ 21
 • 15 - ESG Factors OBJ 41

 • 4 - Methodologies and Frameworks
 • 16 - Methodologies and Frameworks OBJ 11
 • 17 - Waterfall OBJ 11
 • 18 - Agile OBJ 11
 • 19 - Scrum OBJ 11
 • 20 - Kanban OBJ 11
 • 21 - Extreme Programming OBJ 11
 • 22 - DevOps DevSecOps OBJ 11
 • 23 - Scaled Agile Framework OBJ 11
 • 24 - Software Development Life Cycle OBJ 11
 • 25 - PRINCE2 OBJ 11

 • 5 - Comparing Waterfall and Agile
 • 26 - Comparing Waterfall and Agile OBJ 12 110
 • 27 - Product Ownership OBJ 12 110
 • 28 - Team Composition OBJ 12 110
 • 29 - Communication OBJ 11 110
 • 30 - Requirements OBJ 11 110
 • 31 - Budget and Schedule OBJ 11 110
 • 32 - Environmental Factors OBJ 11 110

 • 6 - Initiating The Project
 • 33 - Initiating the Project OBJ 110
 • 34 - Team Roles and Responsibilities OBJ 110
 • 35 - Building the Project Team OBJ 110 22
 • 36 - Responsibility Assignment Matrix OBJ 110 31
 • 37 - Stakeholder Engagement OBJ 110 22
 • 38 - Project Initiation Documents OBJ 110 31
 • 39 - Performance Measures Timeline Charts OBJ 110 31
 • 40 - Project Charter Scope Statement OBJ 110 22 31
 • 41 - Records Management OBJ 110 22 31
 • 42 - Kickoff OBJ 110 22

 • 7 - Facilitating Effective Meetings
 • 43 - Facilitating Effective Meetings OBJ 18
 • 44 - Communication Methods OBJ 18 19
 • 45 - Communication Challenges OBJ 18 19
 • 46 - Meeting Roles OBJ 18 19
 • 47 - Informative Meetings OBJ 18 19
 • 48 - Decisive Meetings OBJ 18 19
 • 49 - Collaborative Meetings OBJ 18 19
 • 50 - Meeting Artifacts OBJ 19 110
 • 51 - Conflict Management OBJ 18 19 110 23

 • 8 - Project Management Tools
 • 52 - Project Management Tools OBJ 19 110 32
 • 53 - Installation Options OBJ 19 110 32
 • 54 - Meeting Tools OBJ 19 110 32
 • 55 - Productivity Tools OBJ 19 110 32
 • 56 - Common Diagrams OBJ 19 110 32
 • 57 - Collaboration Tools OBJ 19 110 32
 • 58 - Communication Tools OBJ 19 110 32
 • 59 - Elements of a Communication Plan OBJ 19 110
 • 60 - Develop a Communication Plan OBJ 19 110
 • 61 - Build an Escalation Plan OBJ 19 110
 • 62 - Maintain Communication Records OBJ 19 110

 • 9 - Implementing Solution Design
 • 63 - Implementing Solution Design OBJ 33
 • 64 - Solution Design Overview OBJ 22 33
 • 65 - Solution Design Example OBJ 22 33
 • 66 - Solution Design Approach OBJ 22 33
 • 67 - Solution Design in an Agile Project OBJ 22 33
 • 68 - Diminishing Returns and the Pareto Principle OBJ 33
 • 69 - IT Infrastructure OBJ 44
 • 70 - Data Classification and Handling OBJ 42 43
 • 71 - Operational Security OBJ 42 43

 • 10 - Managing Resources
 • 72 - Managing Resources OBJ 110
 • 73 - Types of Resources OBJ 110
 • 74 - Resource Sourcing and Allocation OBJ 110 23 33
 • 75 - Calculating Shared Resource Capacity OBJ 110 23 33
 • 76 - The Resource Lifecycle OBJ 110 23 33
 • 77 - Conduct a Needs Assessment OBJ 110 23 33
 • 78 - Gap Analysis OBJ 110 23 33
 • 79 - Resource Optimization OBJ 110 23 33
 • 80 - Common Diagrams OBJ 110 23 33
 • 81 - Resource Management Process OBJ 110 23 33

 • 11 - Managing Risk
 • 82 - Managing Risk OBJ 14 15
 • 83 - Comparing Risk Issues and Changes OBJ 14 15
 • 84 - Risk Management Overview OBJ 14 15
 • 85 - Interval vs External Risk OBJ 14 15 23
 • 86 - Qualitative Risk Analysis OBJ 14 23 31
 • 87 - Quantitative Risk Analysis OBJ 14 23 31
 • 88 - Risk Management Strategies OBJ 14 23 31
 • 89 - Mitigation and Contingency Plans OBJ 14 23 31
 • 90 - Transition Plans OBJ 14 23 31

 • 12 - Creating a Project Schedule
 • 91 - Creating a Project Schedule OBJ 16
 • 92 - Milestones OBJ 16 23
 • 93 - Project Cadence OBJ 16 23
 • 94 - Work Breakdown Structure OBJ 16 23
 • 95 - Creating the WBS OBJ 16 23
 • 96 - Project and Product Backlog OBJ 16 23
 • 97 - Project Tasks OBJ 16 23
 • 98 - Dependencies OBJ 16 23
 • 99 - Estimation Techniques OBJ 16 23
 • 100 - Resource Allocation OBJ 16 23

 • 13 - Creating a Project Plan
 • 101 - Creating a Project Plan OBJ 16
 • 102 - Project Network Diagrams OBJ 16 31
 • 103 - Critical Path Method OBJ 16 31
 • 104 - Usefulness of CPM Outputs OBJ 16 23
 • 105 - Minimum Viable Product OBJ 16 23
 • 106 - Project Reserves OBJ 16 23
 • 107 - Calculating Project Reserves OBJ 16 23
 • 108 - Project Baselines OBJ 17 23 45
 • 109 - Project Budgets OBJ 23

 • 14 - Procuring Solutions
 • 110 - Quality Assurance Plan Overview OBJ 17 110
 • 111 - Types of Software Tests OBJ 17 110 45
 • 112 - Create a Test Plan OBJ 17 110
 • 113 - Project Management Plan OBJ 17 110
 • 114 - Procurement Process Overview OBJ 111 21
 • 115 - Evaluating Solutions OBJ 111
 • 116 - Evaluation Techniques OBJ 111 24
 • 117 - Procurement Contracts OBJ 111 24
 • 118 - Contract Terms OBJ 111 24

 • 15 - Managing Project Execution
 • 119 - Managing Project Execution OBJ 110
 • 120 - Project Momentum OBJ 110 24 31
 • 121 - Requirements Traceability Matrix RTM OBJ 16 110 24 31 33
 • 122 - Progress Tracking Tools OBJ 110 24 31
 • 123 - Version Control OBJ 110 24 31
 • 124 - Logs OBJ 110 24 31
 • 125 - Burnup and Burndown Charts OBJ 110 24 31 33
 • 126 - Velocity and Throughput Charts OBJ 110 24 31 33
 • 127 - Meetings OBJ 16 110
 • 128 - Providing Feedback OBJ 16 110

 • 16 - Resolve Issues
 • 129 - Resolve Issues OBJ 14 15 16
 • 130 - Issue Management Overview OBJ 14 15 16
 • 131 - Identify the Issue OBJ 14 15 16
 • 132 - Analyze the Issue OBJ 14 15 16 33
 • 133 - Issue Prioritization Tools OBJ 14 15 16 33
 • 134 - Resolve and Monitor the Issue OBJ 14 15 16 33
 • 135 - Control Charts OBJ 14 15 16

 • 17 - Control Change
 • 136 - Control Change OBJ 13 45
 • 137 - Change Control Overview OBJ 13 45
 • 138 - Scope Change vs Scope Creep OBJ 13 45
 • 139 - IT Change Delivery Methods OBJ 13 45
 • 140 - IT Change Risk Mitigation OBJ 13 45
 • 141 - IT Environments OBJ 13 45

 • 18 - Managing Performance
 • 142 - Managing Performance OBJ 16
 • 143 - Scope and Budget Burndown Charts OBJ 16 17 24 31
 • 144 - Project Performance Gap Analysis OBJ 16 17 24 31
 • 145 - Contingency Reserve Utilization OBJ 16 24 31
 • 146 - Earned Value Management OBJ 16 24 31
 • 147 - Cost and Schedule Performance Metrics OBJ 16 24 31
 • 148 - Forecasting Performance OBJ 16 24 31
 • 149 - Rebaseline and Revise the Baseline OBJ 16 24 31
 • 150 - Project Dashboards OBJ 16 24 31

 • 19 - Wrapping Up the Project
 • 151 - Wrapping Up the Project OBJ 24 25
 • 152 - Organizational Change Management OBJ 24 25
 • 153 - Connecting with End Users OBJ 24 25
 • 154 - Prepare for Project Closeout Reviews OBJ 24 25
 • 155 - Closing Phase Overview OBJ 24 25
 • 156 - Project Evaluation Overview OBJ 24 25
 • 157 - Project Closure Meeting OBJ 24 25
 • 158 - Project Closeout Report OBJ 24 25
 • 159 - Finish Resource Management Activities OBJ 24 25

 • 20 - Conclusion
 • 1 - CompTIA Project PK0005.html
 • 160 - Conclusion
 • 161 - BONUS What comes next
 • 53,700 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 17501
  حجم: 10273 مگابایت
  مدت زمان: 1005 دقیقه
  تاریخ انتشار: 28 مرداد 1402
  طراحی سایت و خدمات سئو

  53,700 تومان
  افزودن به سبد خرید