وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Complete Guide to Python Multithreading and Multiprocessing

سرفصل های دوره

Parallel Programming in Python: Mastering Threading & Processing for Efficient Concurrency


1 - Getting Started with Python
 • 1 - Introduction to Python paralleling
 • 2 - Installing Python and Setting Up Your Environment
 • 3 - How to Install Python 3 and Use Virtual Environments venv on Windows Article.html
 • 4 - How to Install Python 3 and Use Virtual Environments venv on linux Article.html
 • 5 - How to Install Python 3 and Use Virtual Environments venv on Mac Article.html
 • 6 - Installing Pycharm Article.html

 • 2 - Python Programming Foundations
 • 7 - Functions in Python Definition and Usage
 • 7 - python-functions.zip
 • 8 - Modules and Packages Organizing Code
 • 8 - import-statements.zip
 • 9 - Understanding Python Classes and Objects
 • 9 - python-classes.zip

 • 3 - Introduction to Concurrency in Python
 • 10 - Understanding Concurrency Threads vs Processes
 • 11 - Threads in Python and the Global Interpreter Lock GIL

 • 4 - Basics of Threading in Python
 • 12 - Creating Your First Thread Presentation
 • 13 - Creating Your First Thread Code
 • 13 - first-thread.zip
 • 14 - Joining Threads Understanding join Presentation
 • 15 - Joining Threads Understanding join Code
 • 15 - join-thread.zip
 • 16 - Daemon Threads Background Execution Presentation
 • 17 - Daemon Threads Background Execution Code
 • 17 - deamon-threads.zip

 • 5 - Advanced Threading Techniques
 • 18 - Thread Synchronization Using Locks Presentation
 • 19 - Thread Synchronization Using Locks Code
 • 19 - lock.zip
 • 20 - Deadlocks Identification and Prevention Presentation
 • 21 - Deadlocks Identification and Prevention Code
 • 21 - deadlock.zip
 • 22 - Condition Variables and Wait Groups Presentation
 • 23 - Condition Variables and Wait Groups Code
 • 23 - condition-variables.zip
 • 24 - Using Barriers in Threading Presentation
 • 25 - Using Barriers in Threading Code
 • 25 - barrier.zip

 • 6 - Introduction to Multiprocessing in Python
 • 26 - Understanding Processes in Python Presentation
 • 27 - Understanding Processes in Python Code
 • 27 - create-process.zip
 • 28 - Creating and Managing Processes Presentation
 • 29 - Creating and Managing Processes Code
 • 29 - creating-and-managing-processess.zip
 • 30 - Memory Sharing Between Processes Presentation
 • 31 - Memory Sharing Between Processes Value Code
 • 31 - memory-sharing-value.zip
 • 32 - Memory Sharing Between Processes Array Code
 • 32 - memory-sharing-array.zip
 • 33 - Communication Between Processes Pipes and Queues Presentation
 • 34 - Communication Between Processes Pipes and Queues Code Part 1
 • 34 - pipe-example.zip
 • 35 - Communication Between Processes Pipes and Queues Code Part 2
 • 35 - queue-example.zip

 • 7 - Practical Applications of Threading and Multiprocessing
 • 36 - File Searching with Threads and Processes Presentation
 • 37 - File Searching with Threads and Processes Code
 • 37 - file-searching.zip
 • 38 - Matrix Multiplication Comparing Single and Multithreaded Presentation

 • 8 - Pooling Techniques in Python
 • 39 - Using ThreadPoolExecutor and ProcessPoolExecutor Presentation
 • 40 - Using ThreadPoolExecutor and ProcessPoolExecutor Code
 • 41 - Realworld Applications of Pools Presentation
 • 42 - Realworld Applications of Pools Code
 • 42 - image-resize.zip
 • 43 - Debugging Multithreaded and Multiprocess Applications Presentation
 • 44 - Debugging Multithreaded and Multiprocess Applications Code
 • 45 - Extra Content Creating Logger class using logging library Code
 • 45 - logger.zip

 • 9 - Course Conclusion and Next Steps
 • 46 - Review and Key Takeaways
 • 47 - Additional Resources for Advanced Learning.html
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 36639
  حجم: 813 مگابایت
  مدت زمان: 183 دقیقه
  تاریخ انتشار: 25 اردیبهشت 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید