وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Complete FastAPI Mastery course

سرفصل های دوره

FastAPI from beginner to advanced, middleware, databases, security, testing and debugging, file handling and a lot more


1 - Introduction to FastAPI and setup
 • 1 - Course Introduction
 • 2 - Overview of FastAPI
 • 3 - A quick word about Udemy reviews.html
 • 4 - Installation and Setup
 • 5 - Building a Hello World FastAPI Application
 • 5 - GitHub repository.txt
 • 6 - Section Recap

 • 2 - Basics of FastAPI
 • 7 - 2-6-Section-Overview.pptx
 • 7 - Exploring Key Features of FastAPI
 • 8 - 2-7-Understanding-Path-Parameters.pptx
 • 8 - The Power of Path Parameters
 • 9 - Pathway Planning Order and Precision
 • 10 - Handling Nested Routes
 • 11 - 2-8-Working-with-Query-Parameters.pptx
 • 11 - Decoding Query Parameters
 • 12 - Crafting Dynamic URLs
 • 13 - Optional Query Parameters
 • 14 - 2-9-Request-Body-Basics.pptx
 • 14 - Understanding Request Bodies and Automatic Handling
 • 15 - Parameter Integration and Analysis
 • 16 - 2-10-Practice-Path-and-Query-Parameters.pptx
 • 16 - Path Query Parameters A Practice Session
 • 17 - 2-11-Challenge-Implement-a-Custom-Endpoint.pptx
 • 17 - Creative FastAPI Challenge
 • 18 - 2-12-Solution-Custom-Endpoint.pptx
 • 18 - Creating a Humorous Endpoint
 • 19 - 2-13-Section-Recap.pptx
 • 19 - A Quick Recap

 • 3 - Essentials of Request Handling
 • 20 - 3-14.pptx
 • 20 - Section overview
 • 21 - 3-15.pptx
 • 21 - Exploring Query Parameters
 • 22 - 3-16.pptx
 • 22 - String Validations
 • 23 - 3-17.pptx
 • 23 - Handling Parameters in Request Body
 • 24 - 3-18.pptx
 • 24 - Getting Started with Body Fields
 • 25 - 3-19.pptx
 • 25 - Working with Simple Nested Models
 • 26 - 3-20.pptx
 • 26 - Practice Essential Request Handling
 • 27 - 3-21.pptx
 • 27 - Challenge Create a Simple Data Endpoint
 • 28 - 3-22.pptx
 • 28 - Solution Simple Data Endpoint
 • 29 - 3-23.pptx
 • 29 - Section recap

 • 4 - Data Management and Responses
 • 30 - 4-24-section-overview.pptx
 • 30 - Section overview
 • 31 - 4-25-understanding-data-types-in-fastapi.pptx
 • 31 - Understanding Data Types in FastAPI
 • 32 - 4-26-techniques-for-cookies-and-headers.pptx
 • 32 - Techniques for Cookies and Headers
 • 33 - 4-27-form-data-and-file-uploads.pptx
 • 33 - Form Data and File Uploads
 • 34 - 4-28-practice-data-handling-and-response.pptx
 • 34 - Practice Data Handling and Responses
 • 35 - 4-29-challenge-building-a-simple-api-response.pptx
 • 35 - Challenge Building a Simple API Response
 • 36 - 4-30-solution-building-a-simple-api-response.pptx
 • 36 - Solution Building a Simple API Response
 • 37 - 4-31-section-recap.pptx
 • 37 - Section recap

 • 5 - Features and Error Solutions
 • 38 - 5-32-section-overview.pptx
 • 38 - Section overview
 • 39 - 5-33-error-handling.pptx
 • 39 - Error handling
 • 40 - 5-34-enhanced-error-handling-techniques.pptx
 • 40 - Enhanced Error Handling Techniques
 • 41 - 5-35-path-operation-configuration.pptx
 • 41 - Path Operation Configuration
 • 42 - 5-36-json-compatible-encoder-and-body-updates.pptx
 • 42 - JSON Compatible Encoder and Body Updates
 • 43 - 5-37-practice-error-handling-and-json-encoding.pptx
 • 43 - Practice Error Handling and JSON Encoding part1
 • 44 - Practice Error Handling and JSON Encoding part2
 • 45 - 5-38-challenge-building-custom-error-handling.pptx
 • 45 - Challenge Custom Error Handling
 • 46 - 5-39-solution-building-custom-error-handling.pptx
 • 46 - Solution Custom Error Handling
 • 47 - 5-40-section-recap.pptx
 • 47 - Section Recap
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 33932
  حجم: 2485 مگابایت
  مدت زمان: 473 دقیقه
  تاریخ انتشار: 28 فروردین 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید