وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Complete 3D Animation Masterclass: Create Animated Shorts

سرفصل های دوره

From Beginner to Advanced: Maya, Photoshop, After Effects & Audacity


1 - Introduction
 • 1 - Required Materials
 • 2 - Introduction to Maya Maya Installation
 • 3 - Introduction to Adobe Products
 • 4 - Audacity
 • 5 - Installing Maya

 • 2 - Introduction To Maya Forest Project
 • 6 - Forest Project Overview
 • 7 - Maya UI Overview
 • 8 - Navigating Maya Understanding 3D Space
 • 9 - Transform Tools
 • 10 - Saving Maya File Types
 • 11 - Maya Project Folders
 • 11 - Section2-05-MatchingExercise.zip
 • 12 - Movement Spaces
 • 13 - PrimitiveTree-Example.zip
 • 13 - Primitive Modeling
 • 14 - Groups
 • 14 - Section2-08.zip
 • 15 - Material Basics
 • 15 - Section2-09.zip
 • 16 - Section2-10.zip
 • 16 - Set Construction
 • 17 - Locking the Shot Cam
 • 17 - Section2-11.zip
 • 18 - Maya Lighting Basics
 • 18 - Section2-12.zip
 • 19 - Rendering Basics

 • 3 - Introduction to the 3D Pipeline Ball project
 • 20 - Ball Project Overview
 • 21 - 3DPipeline-HandOut.pdf
 • 21 - 3D Pipeline Overview
 • 22 - Introduction to Photoshop
 • 22 - VectorCharacter-LectureExample.zip
 • 23 - Maya Project Folder Set Up
 • 24 - Ball-Color-LectureExample.zip
 • 24 - Texturing Basics
 • 25 - Ball-Bump-LectureExample.zip
 • 25 - Bump Maps
 • 26 - Ball-Specular-LectureExample.zip
 • 26 - Specular Maps
 • 27 - Ball-Gloss-LectureExample.zip
 • 27 - Gloss Eccentricity
 • 28 - Animation Basics
 • 29 - Rigging Basics Pivot Points Hierarchies
 • 30 - Rigging Basics Set Driven Key SDK
 • 31 - Display Layers
 • 32 - Ball-Rig-01-InstructorAsset.zip
 • 32 - References Test Animations
 • 33 - Animation Graph Editor
 • 34 - 12PrinciplesOfAnimation-HandOut.pdf
 • 34 - 12 Principles of Animation Overview
 • 35 - Animation Shot Set Up
 • 36 - Pose to Pose Extremes Key Frames
 • 37 - Pose to Pose Breakdowns
 • 38 - Animation Curve Refinement
 • 39 - Creating a Playblast
 • 40 - Lighting Batch Rendering
 • 40 - Section3-Project-LectureExample.zip
 • 41 - After Effects Basics Project Set Up
 • 41 - BallBounceAnimation-ImageSequence.zip
 • 42 - Working with Audio
 • 43 - Rendering with Adobe Media Encoder

 • 4 - Introduction to Hierarchy Animation Robot Project
 • 44 - Robot Project Overview
 • 45 - Project Directory Set Up
 • 46 - Basic Character Modeling for Animation
 • 46 - RobotModel-01.zip
 • 47 - Modeling for Rigging
 • 47 - RobotModel-02.zip
 • 48 - Rendering with Arnold Basics
 • 49 - Renderer Specific Lights
 • 50 - PBR Material Basics
 • 50 - RobotModel-03.zip
 • 51 - Arnold Render Quality
 • 52 - Laying out UVs
 • 52 - RobotModelTexturing-01.zip
 • 53 - Reference Board Creation
 • 54 - Color BlockIn
 • 55 - Metalness Map
 • 56 - Roughness Map
 • 57 - 4-13.zip
 • 57 - Color Detail Pass
 • 58 - Texture Clamping Texture Adjustments
 • 59 - 4-15.zip
 • 59 - Integrating Grunge Details
 • 60 - 4-16.zip
 • 60 - Bump Map Creation
 • 61 - 4-17.zip
 • 61 - Normal Maps
 • 62 - 4-18.zip
 • 62 - Emissive Map Creation
 • 63 - RobotModel-TurnTable-01.zip
 • 63 - Turn Table Set Up
 • 64 - Rendering Arnold Image Sequences
 • 65 - Modeling Scene Clean Up
 • 65 - RobotModel-FINAL.zip
 • 66 - Gem Creation
 • 66 - treasure-modeling.zip
 • 67 - Tileable Texture Creation
 • 67 - sand-tiles.zip
 • 68 - Blocking In The Shot
 • 69 - Geometric Components
 • 70 - Soft Select
 • 71 - Set Optimization
 • 71 - ShotSetUp-04.zip
 • 72 - Animation Hierarchies
 • 72 - Robot-Rig-01.zip
 • 73 - Creating Branching Hierarchies
 • 73 - Robot-Rig-02.zip
 • 74 - Parent Constraints
 • 75 - Control Curve Placement
 • 75 - Robot-Rig-03.zip
 • 76 - Control Rig Set Up
 • 76 - Robot-Rig-04.zip
 • 77 - Global Scale
 • 77 - Robot-Rig-05.zip
 • 78 - Rig Display Layers
 • 78 - Robot-Rig-06.zip
 • 79 - Rig Color Coding
 • 79 - Robot-Rig-07.zip
 • 80 - Restricting the Controls
 • 80 - Robot-Rig-08.zip
 • 81 - Prop Rig
 • 81 - treasure-FINAL-Rig-Version01.zip
 • 82 - Rig Test Animation
 • 83 - StoryBoard-HandOut.pdf
 • 83 - Story Boarding
 • 83 - robotstoryboard-01.zip
 • 84 - RobotAnimation-01.zip
 • 84 - Staging the Shot
 • 85 - Key Frame Identification
 • 86 - Animation Block In Pass
 • 86 - RobotAnimation-01-02.zip
 • 87 - Breakdowns and Inbetweens
 • 87 - RobotAnimation-01-06.zip
 • 88 - Animation Curve Refinement
 • 88 - RobotAnimation-01-10.zip
 • 89 - Moving Holds
 • 89 - RobotAnimation-01-14.zip
 • 90 - Animation Offsets Overview
 • 91 - Animation Offsets Application
 • 91 - RobotAnimation-01-15.zip
 • 92 - Playblast Review
 • 93 - AOV Set Up
 • 94 - Custom AOV Set Up
 • 94 - RobotAnimation-01-RenderingFile.zip
 • 95 - Working With Multipass EXP
 • 96 - Multipass EXR Render Sequence
 • 97 - Checking The Image Sequence
 • 97 - Robot-SampleSequence.zip
 • 98 - Post Production
 • 99 - Blooming
 • 100 - Atmospheric Depth Of Field
 • 101 - Depth Of Field DOF
 • 102 - Light Wrap
 • 103 - Exploring Color Grading Effects
 • 104 - Motion Blur
 • 105 - Progress Break Down
 • 106 - Audio Creation Foley
 • 106 - Unedited-SoundFiles.zip
 • 107 - Audio Implementation Mastering
 • 107 - Edited-SoundFiles.zip
 • 108 - Animating Audio Final Mastering
 • 109 - Final Rendering

 • 5 - Introduction to 3D Modeling
 • 110 - Final Project Overview
 • 111 - 3D Modeling Methods Project Folder Creation
 • 112 - BasicComponentsofGeometricObjects-HandOut.pdf
 • 112 - Basic Components of Geometric Objects
 • 113 - Sub Division Smooth Preview
 • 114 - Edge Loop
 • 115 - Extrude Tool
 • 116 - Jar-LectureExample.zip
 • 116 - Modeling Process Jar
 • 117 - Desk Modeling Process Image Planes Set Up
 • 117 - ModelingReferences.zip
 • 118 - Desk Modeling Process Block In
 • 119 - Bevel Tool
 • 120 - Adding Holding Edges
 • 121 - Desk-Modeling-FINAL.zip
 • 121 - Scene Clean Up
 • 122 - Incubator Model Block In
 • 123 - Duplicate Special Radial Duplication
 • 124 - Incubator Bed
 • 125 - Adding Holding Edges With Bevels
 • 126 - Incubator Scene Clean Up Finished Touches
 • 126 - incubator-modeling-FINAL.zip
 • 127 - Topology For Deformation
 • 128 - Character Image Plane Set Up
 • 129 - Modeling The Egg Shape
 • 130 - Modeling The Tail
 • 131 - Leg Topology Overview Planning
 • 132 - Modeling The Leg Foot Base
 • 133 - Modeling The Leg Toes
 • 134 - Connecting The Toes Target Weld
 • 135 - Modeling The Leg Claws
 • 136 - Modeling The Leg Leg
 • 137 - Mirroring File Cleanup
 • 137 - egg-modeling-FINAL.zip

 • 6 - Introduction to UV
 • 138 - UV Tool Overview
 • 139 - Methods For Unwrapping Geometric Shapes
 • 140 - Jar UV Creation
 • 140 - Jar-UV.zip
 • 141 - Desk UV Creation
 • 142 - UV Transfering
 • 143 - Desk Door Handle UVs
 • 144 - Checking UV Grain Direction
 • 144 - Desk-UV-FINAL.zip
 • 145 - Incubator UV
 • 146 - Incubator Glass UV
 • 147 - Incubator Interior UV Creation
 • 147 - incubator-UV-FINAL.zip
 • 148 - Character UVs
 • 148 - egg-UV-FINAL.zip

 • 7 - Introduction To Texturing
 • 149 - Texture Reference Board Creation
 • 150 - HDRI IBL For Texture Previewing
 • 151 - Desk Base Color
 • 152 - Desk Height Map Normals
 • 153 - Desk Roughness
 • 154 - Desk Integrating Photo Textures
 • 155 - Desk Grunge Pass
 • 155 - Desk-helpermaps-Example.zip
 • 156 - Desk File Clean Up
 • 156 - Desk-ExampleTextures.zip
 • 157 - Incubator Base Texture
 • 158 - Incubator Sourcing Base Materials
 • 159 - Incubator Emissive Map
 • 160 - Incubator Helper Maps
 • 160 - Incubator-helpermaps.zip
 • 161 - Incubator Edge Wear
 • 162 - Incubator Grunge Pass
 • 163 - Incubator Look Development
 • 163 - Incubator-ExampleTextures.zip
 • 164 - Egg Character UV Seams
 • 165 - EggCharacter-BakedUtilities.zip
 • 165 - Egg Character Utility Map Creation
 • 166 - Egg Character Seamless Texture Creation Skin
 • 167 - EggCharacter-BakedColor.zip
 • 167 - Egg Character Seamless Texture Creation Egg
 • 168 - Egg Character ID Map
 • 169 - Egg Character Texture Document Set Up
 • 170 - Egg Character Base Color
 • 171 - Egg Character Egg Crack Creation
 • 172 - Egg Character Normal Map
 • 173 - Egg Character Roughness Map
 • 174 - Egg Character Additional Color Information
 • 175 - EggCharacter-Textures.zip
 • 175 - Egg Character Render Check Scene Clean Up
 • 176 - EggUnhatched-Textures.zip
 • 176 - Egg Character Unhatched Texture Set
 • 177 - Jar Materials
 • 178 - Floor Wall Materials

 • 8 - Introduction to Character Rigging
 • 179 - Project Rig Overview Egg Character Rig
 • 180 - Joint Placement
 • 181 - Joint Orientation
 • 182 - Joint Mirroring
 • 183 - EggCharacter-JNTS.zip
 • 183 - Proxy Rig
 • 184 - Controller-Curve-Collection.zip
 • 184 - Control Curve Collection
 • 185 - Control Placement
 • 186 - Forward Kinematic Systems FK
 • 187 - Character FK Control Set Up
 • 188 - Root Hip Controls
 • 189 - Inverse Kinematic Systems IK
 • 190 - IK Leg Set Up
 • 191 - IK Stabilizers
 • 192 - IK Pole Vectors
 • 193 - Toe Controls
 • 194 - Reverse Foot Set Up
 • 195 - Reverse Foot Custom Attributes
 • 196 - Foot Roll
 • 197 - Toe Twist
 • 198 - Heel Twist
 • 199 - Banks
 • 200 - Toes Control
 • 201 - Hierarchy Organization
 • 202 - Control Rig Clean Up Organization
 • 202 - EggCharacterRig-CTRLS.zip
 • 203 - Skin Rig Control Rig Files
 • 204 - Weight Painting Basics
 • 205 - Weight Painting Blockin
 • 206 - Skin Weight Mirroring
 • 207 - Range Of Motion Docuemnt
 • 208 - Weight Painting Refinement
 • 209 - Final Skin Mirroring
 • 210 - Binding The Unhatched Egg
 • 211 - EggCharacterRig-SKIN.zip
 • 211 - Skin File Clean Up
 • 212 - Combing The Rigs
 • 213 - Global Scale
 • 214 - EggCharacterRig-FINAL.zip
 • 214 - Geo Type Toggle

 • 9 - Introduction To Character Animation
 • 215 - WalkCycle-HandOut.pdf
 • 215 - Walk Cycle Overview Animation Test File Set Up
 • 216 - Walk Cycle Contact Pose
 • 217 - Walk Cycle Passing Pose
 • 218 - Walk Cycle Down Pose
 • 219 - Walk Cycle Up Pose
 • 220 - Walk Cycle Animation Curve Refinement
 • 221 - Cycling In The Graph Editor
 • 222 - Walk Cycle Walk Forward
 • 223 - Story Boarding The Final Project
 • 223 - thehatching.zip
 • 224 - ScienceRoomSet-01.zip
 • 224 - Set Construction
 • 225 - ScienceRoomSet-02.zip
 • 225 - Set Dressing
 • 226 - Referencing The Character
 • 227 - Establishing Shot
 • 227 - LabAnimation-EstablishingShot-01.zip
 • 228 - Camera Animation
 • 228 - LabAnimation-EstablishingShot-02.zip
 • 229 - Animation Block In
 • 229 - LabAnimation-EstablishingShot-03.zip
 • 230 - Inbetweens Breakdowns
 • 230 - LabAnimation-EstablishingShot-05.zip
 • 231 - Egg Shell Modeling
 • 231 - LabAnimation-EstablishingShot-06.zip
 • 232 - LabAnimation-EstablishingShot-08.zip
 • 232 - Shatter Script
 • 233 - Egg Shard Animation
 • 233 - LabAnimation-EstablishingShot-09.zip
 • 234 - Character Animation Refinement
 • 234 - LabAnimation-EstablishingShot-11.zip
 • 235 - Background Egg Refinement
 • 236 - Egg Shard Refinement
 • 236 - LabAnimation-EstablishingShot-13.zip
 • 237 - Play Blast

 • 10 - Final Lighting Rendering Compositing Audio
 • 238 - LightConcepting-ExampleFiles.zip
 • 238 - Light Concepting
 • 239 - Light Linking
 • 240 - Scene Lighting
 • 241 - Light Editor
 • 242 - AOV Set Up
 • 243 - Render Layer Basics
 • 244 - LabAnimation-RenderScene.zip
 • 244 - Rendering Settings Calibrations
 • 245 - Final Sequence Render
 • 245 - InteriorElements-LOW.zip
 • 245 - masterLayer.zip
 • 246 - Render Check
 • 247 - Color Grading
 • 248 - Blooming
 • 249 - Depth Of Field DOF
 • 250 - Color Augmentation
 • 251 - Motion Blur
 • 252 - Sourcing Sound
 • 253 - Adding Sound Effects
 • 254 - Final Render

 • 11 - Portfolio Construction
 • 255 - 3DPortfolio-HandOut.pdf
 • 255 - Online Portfolio Creation Artstation
 • 256 - Character Turn Table Rendering
 • 257 - Wireframe Rendering
 • 258 - Turn Table Composite
 • 259 - Render Layers For Multiple Turn Table Renders
 • 260 - Artstation Portfolio Creation
 • 261 - Course Conclusion.html
 • 83,800 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 35014
  حجم: 41294 مگابایت
  مدت زمان: 3131 دقیقه
  تاریخ انتشار: 11 اردیبهشت 1403
  دسته بندی محصول
  طراحی سایت و خدمات سئو

  83,800 تومان
  افزودن به سبد خرید