وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

شرکت: Truefire

Wolf Marshalls Song Lesson Hotel California
شرکت:
Wolf Marshalls Song Lesson Hotel California
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 27 دقیقه
۴ تیر ۱۴۰۲
Wolf Marshalls Song Lesson Body and Soul 1
شرکت:
Wolf Marshalls Song Lesson Body and Soul 1
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 20 دقیقه
۴ تیر ۱۴۰۲
Wolf Marshalls Song Lesson Body and Soul
شرکت:
Wolf Marshalls Song Lesson Body and Soul
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 20 دقیقه
۴ تیر ۱۴۰۲
Wolf Marshalls Song Lesson A Foggy Day
شرکت:
Wolf Marshalls Song Lesson A Foggy Day
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۴ تیر ۱۴۰۲
Walter Trouts Blues Rock on the Edge
شرکت:
Walter Trouts Blues Rock on the Edge
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 7 دقیقه
۴ تیر ۱۴۰۲
Tyler Grants Song Lesson El Paso
شرکت:
Tyler Grants Song Lesson El Paso
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۴ تیر ۱۴۰۲
Tyler Grants Song Lesson Black Water
شرکت:
Tyler Grants Song Lesson Black Water
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 13 دقیقه
۴ تیر ۱۴۰۲
Rob Swifts One Man Jam Blues, Vol. 1
شرکت:
Rob Swifts One Man Jam Blues, Vol. 1
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 5 دقیقه
۴ تیر ۱۴۰۲
Paul Gilberts Rock Guitar Power Tools
شرکت:
Paul Gilberts Rock Guitar Power Tools
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۴ تیر ۱۴۰۲
Matthew Lees Song Lesson My Kinda Party
شرکت:
Matthew Lees Song Lesson My Kinda Party
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 23 دقیقه
۴ تیر ۱۴۰۲
Matthew Lees Country Soloing Blueprints
شرکت:
Matthew Lees Country Soloing Blueprints
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۴ تیر ۱۴۰۲
Martin Taylors Dimensions of Solo Jazz Guitar
شرکت:
Martin Taylors Dimensions of Solo Jazz Guitar
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 21 دقیقه
۴ تیر ۱۴۰۲
Lance Rubys Song Lesson Layla
شرکت:
Lance Rubys Song Lesson Layla
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۴ تیر ۱۴۰۲
Lance Rubys Song Lesson Already Gone
شرکت:
Lance Rubys Song Lesson Already Gone
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 27 دقیقه
۴ تیر ۱۴۰۲
Keb Mos Americana Roots Progression
شرکت:
Keb Mos Americana Roots Progression
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 25 دقیقه
۴ تیر ۱۴۰۲
Jared James Nichols Powerhouse Blues-Rock Soloing
شرکت:
Jared James Nichols Powerhouse Blues-Rock Soloing
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 2 دقیقه
۴ تیر ۱۴۰۲
Gareth Pearsons DIY Pop Acoustic Grooves
شرکت:
Gareth Pearsons DIY Pop Acoustic Grooves
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 24 دقیقه
۴ تیر ۱۴۰۲
Eric Haugens Guitar Zen Pentatonic Double-Stops
شرکت:
Eric Haugens Guitar Zen Pentatonic Double-Stops
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 27 دقیقه
۴ تیر ۱۴۰۲
David Isaacs Song Lesson Angel from Montgomery
شرکت:
David Isaacs Song Lesson Angel from Montgomery
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۴ تیر ۱۴۰۲
Chris Buonos Song Lesson Good Riddance (Time Of Your Life)
شرکت:
Chris Buonos Song Lesson Good Riddance (Time Of Your Life)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۴ تیر ۱۴۰۲
Chris Buonos Song Lesson Cherub Rock
شرکت:
Chris Buonos Song Lesson Cherub Rock
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۴ تیر ۱۴۰۲
Bryan Suttons Bluegrass Songbook Intermediate
شرکت:
Bryan Suttons Bluegrass Songbook Intermediate
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 22 دقیقه
۴ تیر ۱۴۰۲
Bryan Suttons Bluegrass Songbook Basic
شرکت:
Bryan Suttons Bluegrass Songbook Basic
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 16 دقیقه
۴ تیر ۱۴۰۲
Bryan Suttons Bluegrass Songbook Advanced
شرکت:
Bryan Suttons Bluegrass Songbook Advanced
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۴ تیر ۱۴۰۲