وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

شرکت: Treehouse

SVG Basics
شرکت:
SVG Basics
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
CSS Grid Layout
شرکت:
CSS Grid Layout
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 21 دقیقه
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Sass Basics
شرکت:
Sass Basics
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
CSS Transitions and Transforms
شرکت:
CSS Transitions and Transforms
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 15 دقیقه
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Prototyping in the Browser
شرکت:
Prototyping in the Browser
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Bootstrap Basics
شرکت:
Bootstrap Basics
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 9 دقیقه
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
CSS Flexbox Layout
شرکت:
CSS Flexbox Layout
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 11 دقیقه
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Responsive Layouts
شرکت:
Responsive Layouts
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Mobile-First CSS Layout
شرکت:
Mobile-First CSS Layout
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
29 دقیقه
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Typography for Designers
شرکت:
Typography for Designers
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
HTML Tables
شرکت:
HTML Tables
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
26 دقیقه
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
HTML Forms
شرکت:
HTML Forms
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
CSS Selectors
شرکت:
CSS Selectors
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Enhancing Design with CSS
شرکت:
Enhancing Design with CSS
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 23 دقیقه
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
CSS Layout
شرکت:
CSS Layout
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
CSS Basics
شرکت:
CSS Basics
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Web Design Process
شرکت:
Web Design Process
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
HTML Basics
شرکت:
HTML Basics
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Introduction to HTML and CSS
شرکت:
Introduction to HTML and CSS
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 1 دقیقه
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Presenting Design Ideas
شرکت:
Presenting Design Ideas
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
18 دقیقه
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Collaborating with Developers
شرکت:
Collaborating with Developers
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
14 دقیقه
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Prototyping with Figma
شرکت:
Prototyping with Figma
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 2 دقیقه
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Prototyping with Adobe XD
شرکت:
Prototyping with Adobe XD
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 3 دقیقه
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Before and After: Layout
شرکت:
Before and After: Layout
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 دقیقه
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲