وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

شرکت: StormWind

فیلم یادگیری MS-101 Microsoft 365 Mobility and Security (2019)
شرکت:
فیلم یادگیری MS-101 Microsoft 365 Mobility and Security (2019)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
17 ساعت و 22 دقیقه
۲۸ مهر ۱۳۹۸
فیلم یادگیری MS-100 Microsoft 365 Identity and Services (2019)
شرکت:
فیلم یادگیری MS-100 Microsoft 365 Identity and Services (2019)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
15 ساعت و 27 دقیقه
۲۸ مهر ۱۳۹۸
فیلم یادگیری MD-101 Managing Modern Desktops (2019)
شرکت:
فیلم یادگیری MD-101 Managing Modern Desktops (2019)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
17 ساعت
۲۸ مهر ۱۳۹۸
مدرک بین المللی AWS Developer Associate
شرکت:
مدرک بین المللی AWS Developer Associate
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
17 ساعت
۲۸ مهر ۱۳۹۸
فیلم یادگیری Practical Scenarios with OpenStack
شرکت:
فیلم یادگیری Practical Scenarios with OpenStack
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 18 دقیقه
۲۴ تیر ۱۳۹۸
دوره یادگیری Palo Alto Firewall Administration
شرکت:
دوره یادگیری Palo Alto Firewall Administration
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت
۲۴ تیر ۱۳۹۸
آموزش مدل سازی شبکه با GNS3
شرکت:
آموزش مدل سازی شبکه با GNS3
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۴ تیر ۱۳۹۸
فیلم یادگیری Network Analysis with Wireshark (2019)
شرکت:
فیلم یادگیری Network Analysis with Wireshark (2019)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 10 دقیقه
۲۴ تیر ۱۳۹۸
فیلم یادگیری MD-100 Windows 10 (2019)
شرکت:
فیلم یادگیری MD-100 Windows 10 (2019)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
17 ساعت
۲۴ تیر ۱۳۹۸
فیلم یادگیری ITIL Bundle (2019)
شرکت:
فیلم یادگیری ITIL Bundle (2019)
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
37 ساعت
۲۴ تیر ۱۳۹۸
فیلم یادگیری Implementing IPv6 Connectivity (2019)
شرکت:
فیلم یادگیری Implementing IPv6 Connectivity (2019)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 26 دقیقه
۲۴ تیر ۱۳۹۸
فیلم یادگیری CompTIA CySA+ (CS0-001)
شرکت:
فیلم یادگیری CompTIA CySA+ (CS0-001)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
16 ساعت و 2 دقیقه
۲۴ تیر ۱۳۹۸
فیلم یادگیری CompTIA Advanced Security Practitioner (CASP) (CAS-003)
شرکت:
فیلم یادگیری CompTIA Advanced Security Practitioner (CASP) (CAS-003)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
16 ساعت و 1 دقیقه
۲۴ تیر ۱۳۹۸
فیلم یادگیری AZ-103 Microsoft Azure Administrator
شرکت:
فیلم یادگیری AZ-103 Microsoft Azure Administrator
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
17 ساعت
۲۴ تیر ۱۳۹۸
فیلم یادگیری AWS Architect Associate
شرکت:
فیلم یادگیری AWS Architect Associate
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
15 ساعت و 7 دقیقه
۲۴ تیر ۱۳۹۸
فیلم یادگیری 70-744 Securing Windows Server 2016
شرکت:
فیلم یادگیری 70-744 Securing Windows Server 2016
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
15 ساعت و 7 دقیقه
۲۳ بهمن ۱۳۹۷
فیلم یادگیری 70-742 Identity with Windows Server 2016
شرکت:
فیلم یادگیری 70-742 Identity with Windows Server 2016
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت
۲۳ بهمن ۱۳۹۷
دوره یادگیری 70-741 Networking with Windows Server 2016
شرکت:
دوره یادگیری 70-741 Networking with Windows Server 2016
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
19 ساعت و 8 دقیقه
۲۳ بهمن ۱۳۹۷