وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

شرکت: SecurityTube

بوت کمپ امنیت نرم افزار و وب
شرکت:
بوت کمپ امنیت نرم افزار و وب
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
14 ساعت
۲۷ فروردین ۱۴۰۱
کورس Scripting Wi Fi Pentesting Tools in Python
شرکت:
کورس Scripting Wi Fi Pentesting Tools in Python
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۸ اسفند ۱۴۰۰
دوره یادگیری کامل x86 Assembly Language and Shellcoding on Linux
شرکت:
دوره یادگیری کامل x86 Assembly Language and Shellcoding on Linux
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 26 دقیقه
۲۶ تیر ۱۴۰۰
فیلم یادگیری کامل WinDbg Fundamentals User Mode
شرکت:
فیلم یادگیری کامل WinDbg Fundamentals User Mode
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۶ تیر ۱۴۰۰
فیلم یادگیری کامل WinDbg Fundamentals Kernel Mode
شرکت:
فیلم یادگیری کامل WinDbg Fundamentals Kernel Mode
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۶ تیر ۱۴۰۰
آموزش تست نفوذ در برنامه های Web
شرکت:
آموزش تست نفوذ در برنامه های Web
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت و 24 دقیقه
۲۶ تیر ۱۴۰۰
آموزش تحلیل ترافیک بوسیله TSHARK
شرکت:
آموزش تحلیل ترافیک بوسیله TSHARK
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 8 دقیقه
۲۶ تیر ۱۴۰۰
دوره یادگیری کامل Linux Forensics
شرکت:
دوره یادگیری کامل Linux Forensics
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت و 14 دقیقه
۲۶ تیر ۱۴۰۰
آموزش مهندسی معکوس پلتفرم ARM
شرکت:
آموزش مهندسی معکوس پلتفرم ARM
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 25 دقیقه
۲۰ آبان ۱۳۹۸
دوره یادگیری Linux Rootkits for Red-Blue Teams
شرکت:
دوره یادگیری Linux Rootkits for Red-Blue Teams
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۶ فروردین ۱۳۹۸
دوره یادگیری Attacking and Defending Active Directory
شرکت:
دوره یادگیری Attacking and Defending Active Directory
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۱۶ فروردین ۱۳۹۸
دوره یادگیری Embedded IoT Linux for Red Blue Teams
شرکت:
دوره یادگیری Embedded IoT Linux for Red Blue Teams
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۴ اسفند ۱۳۹۷
فیلم آموزش Traffic Analysis TSHARK Unleashed
شرکت:
فیلم آموزش Traffic Analysis TSHARK Unleashed
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 8 دقیقه
۲۹ دی ۱۳۹۷
فیلم آموزش Windows Red Team Lab
شرکت:
فیلم آموزش Windows Red Team Lab
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 16 دقیقه
۲۹ دی ۱۳۹۷
فیلم آموزش VoIP Traffic Analysis
شرکت:
فیلم آموزش VoIP Traffic Analysis
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 1 دقیقه
۲۹ دی ۱۳۹۷
فیلم آموزش Reverse Engineering Linux 32-bit Applications
شرکت:
فیلم آموزش Reverse Engineering Linux 32-bit Applications
45,900 تومان
افزودن به سبد
15 ساعت و 8 دقیقه
۲۹ دی ۱۳۹۷
فیلم آموزش Hacker Project. SMS Controlled Pentest Bot
شرکت:
فیلم آموزش Hacker Project. SMS Controlled Pentest Bot
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۹ دی ۱۳۹۷