وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

شرکت: Sans

FOR578 Cyber Threat Intelligence 2021
شرکت:
FOR578 Cyber Threat Intelligence 2021
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
63 ساعت
۴ تیر ۱۴۰۲
SEC554 2022
شرکت:
SEC554 2022
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۱۳ فروردین ۱۴۰۲
SEC595 – Applied Data Science and Machine Learning for Cybersecurity Professionals
شرکت:
SEC595 – Applied Data Science and Machine Learning for Cybersecurity Professionals
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
41 ساعت
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
SEC488 –  Cloud Security 2022
شرکت:
SEC488 – Cloud Security 2022
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
42 ساعت
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
FOR610 Reverse-Engineering Malware Malware Analysis Tools and Techniques v2021
شرکت:
FOR610 Reverse-Engineering Malware Malware Analysis Tools and Techniques v2021
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
42 ساعت
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
Blue Team Summit 2022
شرکت:
Blue Team Summit 2022
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
راهنمای برخورد عالی با تهدیدهای امنیتی
شرکت:
راهنمای برخورد عالی با تهدیدهای امنیتی
63,400 تومان
افزودن به سبد
63 ساعت و 2 دقیقه
۱ مرداد ۱۴۰۱
یادگیری عمیق تشخیص نفوذ
شرکت:
یادگیری عمیق تشخیص نفوذ
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
24 ساعت و 18 دقیقه
۲۴ خرداد ۱۴۰۱
MGT514: برنامه ریزی استراتژیک امنیتی، سیاست و رهبری
شرکت:
MGT514: برنامه ریزی استراتژیک امنیتی، سیاست و رهبری
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
16 ساعت و 12 دقیقه
۲۷ فروردین ۱۴۰۱
MGT414: برنامه آموزشی SANS برای صدور گواهینامه CISSP
شرکت:
MGT414: برنامه آموزشی SANS برای صدور گواهینامه CISSP
45,900 تومان
افزودن به سبد
25 ساعت و 22 دقیقه
۲۷ فروردین ۱۴۰۱
آموزش تحلیل و عملیات امنیتی تیم آبی ( تیم دفاع )
شرکت:
آموزش تحلیل و عملیات امنیتی تیم آبی ( تیم دفاع )
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
21 ساعت و 7 دقیقه
۷ شهریور ۱۴۰۰
فیلم یادگیری کامل Advanced Penetration Testing, Exploit Writing, and Ethical Hacking
شرکت:
فیلم یادگیری کامل Advanced Penetration Testing, Exploit Writing, and Ethical Hacking
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
21 ساعت و 11 دقیقه
۲۶ تیر ۱۴۰۰
دوره یادگیری کامل Wireless Penetration Testing and Ethical Hacking 2021
شرکت:
دوره یادگیری کامل Wireless Penetration Testing and Ethical Hacking 2021
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
20 ساعت و 23 دقیقه
۲۶ تیر ۱۴۰۰
کورس یادگیری کامل Purple Team Tactics & Kill Chain Defenses
شرکت:
کورس یادگیری کامل Purple Team Tactics & Kill Chain Defenses
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
17 ساعت
۲۶ تیر ۱۴۰۰
فیلم یادگیری کامل Automating Information Security with Python
شرکت:
فیلم یادگیری کامل Automating Information Security with Python
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
35 ساعت
۲۶ تیر ۱۴۰۰
فیلم یادگیری کامل Red Team Exercises and Adversary Emulation
شرکت:
فیلم یادگیری کامل Red Team Exercises and Adversary Emulation
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 24 دقیقه
۲۶ تیر ۱۴۰۰
فیلم یادگیری کامل Cloud Security Architecture and Operations
شرکت:
فیلم یادگیری کامل Cloud Security Architecture and Operations
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
27 ساعت و 2 دقیقه
۲۶ تیر ۱۴۰۰
فیلم یادگیری کامل Continuous Monitoring and Security Operations
شرکت:
فیلم یادگیری کامل Continuous Monitoring and Security Operations
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
30 ساعت و 14 دقیقه
۲۶ تیر ۱۴۰۰