وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

شرکت: Sans

راهنمای برخورد عالی با تهدیدهای امنیتی
شرکت:
راهنمای برخورد عالی با تهدیدهای امنیتی
39,900 تومان
افزودن به سبد
63 ساعت و 2 دقیقه
۱ مرداد ۱۴۰۱
یادگیری عمیق تشخیص نفوذ
شرکت:
یادگیری عمیق تشخیص نفوذ
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
24 ساعت و 18 دقیقه
۲۴ خرداد ۱۴۰۱
MGT514: برنامه ریزی استراتژیک امنیتی، سیاست و رهبری
شرکت:
MGT514: برنامه ریزی استراتژیک امنیتی، سیاست و رهبری
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
16 ساعت و 12 دقیقه
۲۷ فروردین ۱۴۰۱
MGT414: برنامه آموزشی SANS برای صدور گواهینامه CISSP
شرکت:
MGT414: برنامه آموزشی SANS برای صدور گواهینامه CISSP
24,900 تومان
افزودن به سبد
25 ساعت و 22 دقیقه
۲۷ فروردین ۱۴۰۱
آموزش تحلیل و عملیات امنیتی تیم آبی ( تیم دفاع )
شرکت:
آموزش تحلیل و عملیات امنیتی تیم آبی ( تیم دفاع )
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
21 ساعت و 7 دقیقه
۷ شهریور ۱۴۰۰
فیلم یادگیری کامل Advanced Penetration Testing, Exploit Writing, and Ethical Hacking
شرکت:
فیلم یادگیری کامل Advanced Penetration Testing, Exploit Writing, and Ethical Hacking
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
21 ساعت و 11 دقیقه
۲۶ تیر ۱۴۰۰
دوره یادگیری کامل Wireless Penetration Testing and Ethical Hacking 2021
شرکت:
دوره یادگیری کامل Wireless Penetration Testing and Ethical Hacking 2021
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
20 ساعت و 23 دقیقه
۲۶ تیر ۱۴۰۰
کورس یادگیری کامل Purple Team Tactics & Kill Chain Defenses
شرکت:
کورس یادگیری کامل Purple Team Tactics & Kill Chain Defenses
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
17 ساعت
۲۶ تیر ۱۴۰۰
فیلم یادگیری کامل Automating Information Security with Python
شرکت:
فیلم یادگیری کامل Automating Information Security with Python
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
35 ساعت
۲۶ تیر ۱۴۰۰
فیلم یادگیری کامل Red Team Exercises and Adversary Emulation
شرکت:
فیلم یادگیری کامل Red Team Exercises and Adversary Emulation
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 24 دقیقه
۲۶ تیر ۱۴۰۰
فیلم یادگیری کامل Cloud Security Architecture and Operations
شرکت:
فیلم یادگیری کامل Cloud Security Architecture and Operations
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
27 ساعت و 2 دقیقه
۲۶ تیر ۱۴۰۰
فیلم یادگیری کامل Continuous Monitoring and Security Operations
شرکت:
فیلم یادگیری کامل Continuous Monitoring and Security Operations
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
30 ساعت و 14 دقیقه
۲۶ تیر ۱۴۰۰
دوره یادگیری کامل SIEM Design and Architecture
شرکت:
دوره یادگیری کامل SIEM Design and Architecture
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 6 دقیقه
۲۶ تیر ۱۴۰۰
آموزش کامل و کاربردی SIEM Design & Implementation
شرکت:
آموزش کامل و کاربردی SIEM Design & Implementation
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 6 دقیقه
۲۶ تیر ۱۴۰۰
دوره یادگیری کامل Security Essentials Bootcamp Style
شرکت:
دوره یادگیری کامل Security Essentials Bootcamp Style
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
38 ساعت
۲۶ تیر ۱۴۰۰
فیلم یادگیری کامل مدرک بین االمللی CISSP Certification
شرکت:
فیلم یادگیری کامل مدرک بین االمللی CISSP Certification
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
25 ساعت و 22 دقیقه
۲۶ تیر ۱۴۰۰